ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ 2. ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO 3.จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 4.ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit 5.ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO 6.ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
1. ควบคุม ติดตาม การจัดทำ การแก้ไข ปรับปรุง update เอกสาร/บันทึก ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 2. ติดตามผลการแก้ไข และ/หรือ ป้องกัน ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (NC - non conpliance) 3. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบระบบเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรอง 4. ประสานงานการจัดเตรียมการตรวจรับรองมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯขอการรับรอง 5. ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไข
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
• Plan, manage and formulate strategy to align with company strategy. • Develop and implement business development strategies to enhance the business growth. • Exploring & Identifying a market for merging and acquisition and new project development opportunities • Conducting the Business model, Feasibility analysis & Financial model on any new opportunity (New Project, M&A and JV). • Assisting the team on overall project development activities, strategy, planning in a wider perspective. • A
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โนโวลุกซ์ ว็อทช์ จำกัด
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมผู้บริหารของระบบต่างๆ (ISO9001,ISO14001,ISO45001,SA8000,RJC) และงานอื่นๆตามที่ได้มอบหมายจากบริษัท และหัวหน้างานตามสายการบังคับบัญชา รับผิดชอบดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสาร,แจกจ่ายเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร,ทำลายเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการทำงานในระบบทั้งหมด รับผิดชอบประสานงาน การตรวจต่างๆ ในบริษัท เช่น การตรวจ ISO, การตรวจจากลูกค้า เป็นต้น
บริษัท โนโวลุกซ์ ว็อทช์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 2.ประสานงาน ผลักดัน ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานในระบบ ISO 3.ทบทวนระบบงาน และรบบเอกสาร ในระบบ ISO ให้เป็นไปตามแผน 4.ตรวจติดตาม ตามแผน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม 2.มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 ได้อย่างมีประสิทธิผล 3.มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่จำกัด/ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
- ดำเนินการจัดทำ และควบคุมเอกสารขึ้นทะเบียน แก้ไข ยกเลิก รวมไปถึงการเก็บรักษาเอกสารในระบบจัดการคุณภาพ - ควบคุมเอกสารภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับมาตราฐาน GACP - ประสานงานจัดฝึกอบรม SOP, GACP - จัดทำแผนติดตามภายใน - ดำเนินการออกใบ CAR, PAR - จัดเตรียมเอกสารในกรณี AUDIT (Third-Party)
บริษัท ไทย สติ๊ค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : According to experience
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท 2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย 4
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด
-จัดทำระบบ ISO 17025 , ISO 9001 -จัดอบรมพนักงานในบริษัทฯ ตามมาตรการ ISO -จัดเก็บข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือและบุคคลกรภายในบริษัทฯ -จัดหาโปรแกรมจัดอบรมให้พนักงาน
บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 0   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 167 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 17 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.