ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO
งาน บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 2.ประสานงาน ผลักดัน ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานในระบบ ISO 3.ทบทวนระบบงาน และรบบเอกสาร ในระบบ ISO ให้เป็นไปตามแผน 4.ตรวจติดตาม ตามแผน 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ไทยไทโย จำกัด
1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสาร 2.มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 ได้อย่างมีประสิทธิผล 3.มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดีในการทำงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่จำกัด/ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมเอกสาร(ระบบISO) ทั้งหมดของบริษัทฯ ดำเนินการประสานงานและปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประเมินผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามผลการปฏิบัติแก้ไข และปรับปรุง ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท วายยู คอสเมติก จำกัด
1.) จดทะเบียนสินค้า ขึ้นทะเบียน ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าเพื่อความถูกต้อง 2.) เดินเรื่องการนำเข้าสินค้าให้ถูกต้อง 3.) อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วายยู คอสเมติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท หากผ่านทดลองงานมีการปรับให้
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1. ดูแลรับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจและการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ว่างจ้าง ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนำมาวิเคราะห์ 2. วางแผนและติดตามงานบริการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. จัดทำแผนออก Survey หน่วยงานและจัดทำรายงานสรุปผลการออก Survey หน่วยงานรวมถึงการเข้าพบผู้ว่าจ้าง จัดส่งแก่ผู้บังคับบัญชา 4. สามารถนำเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนางานบริการ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดได้ 5. ดูแลจัดทำข้อมูลและรายงานของหน่วยงานที่รับผิดช
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 19,000 บาท/เดือน + ค่าน้ำมัน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
1. ปฏิบัติงานในด้านการจัดทำ ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน และทำลายเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด 2. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเอกสารระบบคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/GDP/ISO อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนข้อมูลตามระบบเอกสารคุณภาพ การรับตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐาน GMP/GDP/ISO จากหน่วยตรวจประเมินภายนอก และการตรวจ Internal audit ภายในองค์กร 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพ เพ
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท อาร์อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
ดูแลรับผิดชอบพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการได้รวดเร็วเป็นไปตามกำหนดเวลา รวมถึงความรับผิดชอบในการรายงานผลของระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตไฟฟ้าประจำเดือนของสำนักงานสาขาต่างๆ ต่อผู้บริหาร
บริษัท อาร์อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
1.จัดทำเอกสารในระบบ ISO/IATF16949 เช่น OPS, DATA 2.ดูแล / จดทะเบียน / ควบคุมเอกสาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IATF 16949 3. จัดเก็บ KPI, ทำรายงานการประชุมต่างๆ เป็นต้น
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด
1.ดูแลให้มีการจัดทำระบบและมีการตรวจติดตามภายใน 2.ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 3.รายงานผลการติดตามระบบ 4.ติดตามการจัดทำรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.จัดทำ และควบคุมเอกสารต่างๆ ที่กำหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และดูแลเอกสารระบบอื่นๆของ บริษัท
บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สิน ออกตรวจทรัพย์สิน งานจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ จัดหาที่ติดเพื่อพัฒนาโครงการ ติดต่อประสานงานกรมที่ดิน งานรังวัดที่ดิน โฉนดที่ดิน ตลอดจนการซื้อขายที่ดิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายในการพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ถนน เขตทาง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ดิน งานภาษีป้าย บำรุงท้องที่/โรงเรือน/ที่ดิน การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การต่ออายุเอกสารต่างๆ รวมรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนฝานต่างๆ หรือสำหรับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 160 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 16 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.