ประกาศรับสมัครงาน Landco HUX Co.,Ltd.
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
ศึกษาฝึกงานที่บริษัทในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Import-Export : ติดต่อปราะสานงานกับโรงงานต่างประเทศ แปลเอกสาร และดูแลเอกสารนำเข้า-ส่งออก 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กราฟฟิก:ออกแบบทำป้ายโปรโมท,โปรโมชั่น สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้ ฯลฯ 3.ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี : ประสานงานเอกสารด้านบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี บันทึกรายการต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้และสามารถใช้โปรแกรมExcel, Word ได้เป็นอย่างดี 4. ธุรการคลังสินค้า:ประสานงานเอกสารด้านคลังสินค้า บันทึกรายการต่างๆ แล
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : มีค่าตอบแทน/เบี้ยงเลี้ยงให้
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Production Planning) - ควบคุมวัตถุดิบ (Material Control) - ทำ Assembly - ควบคุมผลิตสินค้าและประกอบสินค้าตามสูตรการผลิตที่บริษัทฯกำหนด
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดและแพ็คสินค้า ส่งให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง-ทันเวลา -ตรวจสอบ/ทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า -อัพเดทข้อมูล Status order -ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ดูแลทำความสะอาด 5ส. -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 9,500 - 10,000 บาท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1. นำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า 2. มีทักษะในการใช้ Computer เช่น Word, Excel, Power Point 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4. ดูแลเอกสารด้าน Shipping 5. ตอบโต้ E-mail กับลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.) สามารถบริหารนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนที่วางไว้ 2.) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.) ให้ความรู้ และฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4.) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอขายอุปกรณ์ ดนตรี กีฬาให้กับลูกค้า ในเขต/ภาค รับผิดชอบของตน clearบิล เก็บเช็ค เรียนรู้สินค้าใหม่ และหาลูกค้าใหม่ หาลูกค้าตามศูนย์ราชการ
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป - ดูแลและอัพเดทเว็ป Content - ดูแลเนื้อหา จัดการ Facebook, Line@ , Website , Lazada Shopee - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop - ตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ Social online - ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป VDO อัพเดท Content ลงสื่อต่างๆ - มีความรู้และสนใจด้านกีฬาและแฟชั่น เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณาและธุรกิจออนไลน์ 2.วางแผน และเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมท และบริการอย่างรอบคอบ 3.วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ 4.ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 5.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า 6.ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ 7.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า วิจัยตลาด นำเสนอช่องทางการขยายธุรกิจ 8.ดำเนินการประชุมและการระดมความคิดข
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขับรถส่งสินค้าตามใบงาน -ตรวจนับสินค้าร่วมกับลูกค้าทุกครั้งที่ไปส่งสินค้า -เก็บเช็ค-เก็บเงินสด-วางบิล ตามใบงานที่มอบหมาย -ตรวจเช็คสภาพรถตามแบบฟอร์มกำหนด -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป - ดูแลและอัพเดทเว็ป Content - ดูแลเนื้อหา จัดการ Facebook, Line@ , Website , Lazada Shopee - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop - ตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ Social online - ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป VDO อัพเดท Content ลงสื่อต่างๆ - มีความรู้และสนใจด้านกีฬาและแฟชั่น เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- ตรวจสอบใบสำคัญรับ ตรวจสอบใบสำคัญรับ การบันทึกบัญชี จำนวนเงิน ความถูกต้อง ประสานงานกับแผนกบัญชี บัญชีลุกหนี้ - .ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกบัญชี จำนวนเงิน ความถูกต้อง ประสานงานกับ แผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ - ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น Sales ภาค ตรวจสอบยอดที่ได้รับเงิน เช็ควันที่รับเงิน เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น ประจำเดือน - ตรวจสอบ INV, CN,DN กับรายงานภาษี ตรวจสอบ INVOICE, DN,CN จากแผนกบัญชีขาย Account Executive (Vat) เพื่อมากระทบยอดรายได้ - ตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งสำนักงานบัญชีและกร
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.เปิดOrder ครบถ้วน ถูกต้อง แผนก Account Executive 2.เปิดOrder จัดสินค้าได้ Ship ออก INVOICE ครบถ้วน แผนก Account Executive 3.การทำรับคืนสินค้าเข้าระบบ ใบลดหนี้ แผนก Account Executive, Billing 4.ตรวจสอบเอกสารจ่าย ใบสำคัญจ่าย แผนก บัญชีเจ้าหนี้ 5.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ แผนก บัญชีเจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบเอกสารรับชำระ ใบสำคัญรับ แผนก บัญชีลูกหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานการวางบิล เก็บเช็ค แผนก บัญชีลูกหนี้ 8.ตรวจสอบการรับสินค้า ใบรับสินค้า แผนก จัดซื้อ 9.ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้ Supplier แผนก จัดซื้อ
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์การทำงาน
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเช็ค,วางบิล ตัดชำระลูกหนี้ สรุปลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน ทำใบวางบิล,ทำใบสำคัญรับเงิน ติดตามประสานงานฝ่ายขาย ทำรายงานเงินโอนต่างประเทศ
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 18,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
Sales & Marketing หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด รับผิดชอบส่วนการขายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มคิดวางแผน ดูเรื่องการตลาด จนไปถึงติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายด้วย - วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - ติดตามดูแลกลุ่มลูกค้ารายเก่า และประสานงานกับลูกค้าเสมือนงานบริการ - รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบสัญญา ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ข้อที่ควรแก้ไข เพิ่มเติม - งานคดี เป็นทนายยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ แจ้งความร้องทุกข์ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอาญา ติดตามหนี้สิน - งานจดทะเบียน แก้เปลี่ยนแปลงทะเบียนงานติดต่อราชการ ติดต่อสรรพากร , แรงงาน ฯลฯ - งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 / เดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร หรือหน่วยงานในองค์กรตามที่กำหนดให้ ตามขอบเขตของงาน และระยะเวลาที่กำหนดให้ 2.สรุป และรายงานผลงานของแผนกออกแบบให้กับผู้บริหาร 3.นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ให้ฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า 4.ควบคุมดูแลการทำงานภายในทีม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ห้ามมีข้อผิดพลาดใดๆ 5.กำหนด ควบคุม และดูแลค่าใช้จ่ายภายในแผนก 6.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายไอที 7.จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1. สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบสินค้าที่จะสั่งก่อนว่าไม่มีใน Stock หรือเป็นสินค้าเหลือน้อย, ประมาณการจำนวนที่เหมาะสมในการสั่งซื้อ (Min:Max), 'ตรวจสอบต้นทุน เปรียบเทียบแต่ละโรงงานก่อนมีการสั่ง,ทำการขึ้นทะเบียนผุ้ขายรายใหม่ 2..สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้าและจัดทำ, รายการสั่งซื้อ พร้อมรูปภาพและรายละเอียดของการจัดส่งสินค้าแต่ละตัว 3.การรับสินค้า ทำการเซ็นรับ Invoice จากทางคลังสินค้าว่ามีการรับสินค้าจากที่ไหน, รายการอะไร จำนวนเท่าไหร่, สุ่มตรวจสินค้ากับใบ Invoice ว่ามาตรงตามใบสั่งสินค้า
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ 2. ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO 3.จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 4.ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit 5.ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO 6.ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.