ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO
1.ดูแล จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 / ISO 14001 2.ประสานงานการจัดทำ Internal Audit และเป็น Auditor ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 3.ประสานงาน ติดตามงานและวิเคราะห์งานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure 4.ประสานงานกับภายในองค์กร ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO 5.จัดทำคู่มือบริษัท (Work Flow)และระบบการทำงานโดยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปกระบวนการ
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1. จัดทำการวางแผนวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 3. ปรับปรุงเครื่องจักร ไลน์การผลิต กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพ 4. จัดทำ/ติดตาม และประเมินผลวิเคราะห์จากหน่วยงานภายในและภายนอก 5. ดุแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 7. จัดเก็บเอกสาร
บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อยุธยา   เขต : อุทัย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
- ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ร่วมจัดทำ, ดูแล, ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อหัวหน้าแผนกระบบบริหารคุณภาพ (QMS) - ทวนสอบความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของฝ่าย/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการ Internal Audit ตามแผน - ควบคุม (จัดทำ จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน) เอกสารในระบบบริหารคุ
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
จัดทำควบคุม เอกสารและบันทึกในระบบคุณภาพ ควบคุม / ติดตาม การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ดััชนีชี้วัดความสามารถ สรุปการประชุมฝ่ายบริหาร ทบทวนฝ่าบบริหารระบบปัจจุบัน ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหาร - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล อุปสรรคปัญหาต่างๆในการทำโครงการเพื่อวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำโครงการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ศึกษาในการพัฒนาโครงการ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - รายงานการทำงานที่ผ่านมา ร่วมแก้ไขเพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร
Bugsolutions Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของพนักงานทั้งภายในและภายนอก ให้ปฎิบัติงานตรงตามมาตารฐานที่กำหนด 2.ประเมิณ,วัดผล คุณภาพสาขาภายใต้มาตารฐานและนโยบายองค์กร 3.ถ่ายทอดนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สาขาปฎิบัติตามพร้อมติดตาม
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 25,000
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ดูแลงานระบบ iso ระบบ gmp ระบบความเสี่ยง
บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
- พัฒนา/ออกแบบโมเดลธุรกิจงานศูนย์บริการรถยนต์ (ขยายสาขา) - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสถานที่ในการขยายสาขา - พัฒนางานบริการให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา - ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่าง ๆ - วางแผนงาน ตารางเวลาการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาแผนพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ ภายใน-ภายนอกองค์การ ติดตามงาน แจกจ่ายข่าวสาร และการเฝ้าติดตามความเป็นไปของระบบบริหารคุณภาพ
บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
- กำกับดูแลเอกสารและการปฏิบัติตามมาตฐาน ISO/5S/OHS - วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
บริษัท ไททัน โพลีเทค จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : n.a
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 172 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 18 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.