หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรา
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 81 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4, 8, 9, 18, 19, 24 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 28 ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18, 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร จำนวน 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ด้วย กอ.รมน. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั่น อาศัยอำนาจมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. การักษาวามมั่นคงภายในราชอณาจักร พ.ศ. 2551 , มติคณะรัฐมสนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 , มาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จังหวัด : ระยอง
รับสมัครสรรหาส่วนบริหารและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ฉะนั่น อาสัยอำนาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 และบัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หร
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด : นนทบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงส
กรมการค้าภายใน
จังหวัด : นนทบุรี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ด้วยกรมการค้าภายในจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามความสามารถในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สม
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้ง 2/2561 ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ฉะนั่น อาศัยอำนาจมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 , และหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 4/2558 (ว 1) ลงวันที่ 21 มกราคม 2558
สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
"สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ " ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี โดยการ เป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 18 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวชน กระทรวงยุติธรรม ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ จึงประกาศงานรับสมัครสอบ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 174 บริษัท
« 1 2 3 4 5 6 ... 18 »
โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560