หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เทศบาลตำบลปลายพระยา
จังหวัด : กระบี่
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลายพระยา ด้วยเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลปลายพะเยา จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการการพนักงาน เทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเ
การไฟฟ้านครหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรตำแหน่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 66 อัตรา ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 55 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ข้อ 1(3) และ นร 1004/ ว 12 ลงวันที
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ด้วยกรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก
กรมศุลกากร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จังหวัด : ขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้ยที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จังหวัด : ราชบุรี
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชีาวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ
องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังวหัดชลบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้อ 18 และข้อ 19 และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป , นักวิชาการเงินและบัญชี ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารของพนักงานราชการ เรื่อง การกหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจั
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 168 บริษัท
« 1 2 3 4 5 ... 17 »
คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560