ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

-จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล -ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน -รับชำระเงินต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-25000
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
1.ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แก้ไข กระบวนการผลิตให้มีความผิดพลาดและปริมาณของเสียน้อยที่สุดโดยบริหารกำลังคนหน่วยงานการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.ลดปัญหาความผิดพลาดจากการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระบบมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน 4.ทวนสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและคน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง 5.บริหารการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าให้เป็นระเบียบ และตรวจสอบได้ 6.ท
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000-50,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
1. ดูแล และจัดทำเอกสารสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายของบริษัทฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษาพนักงานด้านสวัสดิการ ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน 4. ติดต่อประสานงานกับชุมชน ร่วมถึงแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 5. วางแผนดูแล และติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และปัญหาต่างๆของพนักงานในบริษัทฯ 6. ควบคุม ดูแลพนักงาน รักษาความปลอดภัย 7. รับผิดชอบงานสวัสดิการต่างๆ ดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานมีความสุข และมีความสัมพันธ์ ที่ดีทั้งต่อองค์กรและต่
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
*วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย,ขยายตลาดไปยัง modern trade และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง *กำหนดทิศทางการขาย *บริหารต้นทุน-กำไรของกะทิถุง ตราสมุย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ *วางแผนส่งเสริมการขาย *ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากับฝ่ายประกันคุณภาพ * ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย *กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า *ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ *ติดต่อเจรจาส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ *เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000-50,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
• ดูแลการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน คิดค้นช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงสามารถสรรหาบุคลากรได้รวดเร็ว • ออกแบบแผนการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมประจำปี รวมทั้งจัดทำงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน • บริหารจัดการเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย • ดูแลและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ • ดูแลเรื่องงานเงินเดือน ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน • ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ CSR และห
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
1.กำหนดเป้าหมายและกลุยทธ์แผนงานวิธีการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับทางบริษัท 2.วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย 3.รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งกระบวนการ 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ และซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการ 5.ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนขององค์กร และตรงตามระเบียบปฎิบัติของลูกค้าและบริษัท 6.ให้คำแนะนำ ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการทำงาน บรรลุเป้าหมาย
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000-40,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
• ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับงานไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักร และงานก่อสร้างของบริษัทฯ • เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไข เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม • จัดทำ PO การสั่งซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ • ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และได้สินค้าตามกำหนด • ประสานงาน ติดตามการแก้ไขกับ Supplier / Contractor ในกรณีที่สินค้า อะไหล่ เครื่องจักร มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขท
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
-กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัทให้ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละระบบ เช่น GMP ,HACCP, BRC, ISO 9001:2015 และ HALAL -สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด -ตรวจสอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน -กำหนดขั้นตอนและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ -กำหนดวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อเกิด NCR -ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มรับเข้าวัตถุดิบ จน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000-70,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
1.ศึกษา และทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร 2.ทำงานร่วมกับทีม ในการเก็บข้อมูล ความต้องการจากผู้ใช้งาน และออกแบบพัฒนาระบบ 3.ตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4.ประสานงาน และติดต่อกับ Supplier เรื่องงาน IT และระบบ Software 5.ดูแลระบบ Database, บำรุงรักษา, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล 6.เขียนโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
1.กำหนด ควบคุม บริหารจัดการ ตรวจสอบระบบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละระบบ ได้แก่ GMP, HACCP, BRC, ISO 9001:2015 และ Halal 2.วางแผน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มการรับเข้าวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด 3.กำหนดวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์เมื่อเกิด NCR 4.ตรวจ ติดตาม และ แนะนำการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 5.แก้ไขปัญห
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20000 - 25000
วันที่ : 21 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2289 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 229 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.