ประกาศรับสมัครงาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
-ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ -จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้า -จัดเตรียมสื่อสำหรับนเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย -ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง -ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย -สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 20000
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
1.วางกลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดขาย 2.เพิ่มลูกค้าใหม่ขยายสิ้นค้าเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 3.จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าให้ได้ตามแผน 4.วางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขาย (Sales Amount) ให้ได้ตามแผน 5.เป็นผู้นำการประสานงานทีมงานในองกรค์ 6.จัดการภาพรวมการดำเนินงานภายในและภายนอกได้ตามแผน 7.จัดการดูแลบุคคลาการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ 8.พัฒนาระบบการตลาดการขายให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
- โทรศัพท์ ติดต่อนัดหมาย และประสานงานต่าง ๆ ให้ผู้กับผู้บริหาร - จัดเตรียมการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร - จดบันทึกและจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร และหรือลูกค้า ,ลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงานด้านการเดินทางของผู้บริหาร เช่น การจองโรงแรม,จัดตารางการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบิน,จัดหาห้องพัก,อาหาร และการเดินทางไปต่างประเทศ, การจัดรถ รับ-ส่ง ลูกค้า ,ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลตารางการบันทึก นัดหมายการประชุมต่าง ๆ, แฟ้มเสนอเซ็น, ให้กับผู้บริหาร - พิมพ์และเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ ทั
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
-บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ -จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีหัก ณ ที่จ่าย -บันทึกบัญชีและเอกสารประกอบ รายการซื้อได้อย่างถูกต้อง
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
1.ออกแบบดีไซน์ (Create Graphic Design) 2.คิดและออกแบบดีไซน์สื่อ Offline & Online เพื่อสนับสนุนทีมขาย 3.ตกแต่ง(Brand Development Online Platform) 4.สำรวจสื่อออนไลน์ ของตลาดคู่แข่ง เพื่อพัฒนาการออกแบบ 5.ออกแบบ Template และ First page ให้มีความน่าสนใจ และสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำ 6.ดีไซน์หรือ ออกแบบ และการจัดงาน Event (Event Management) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 7.ออกแบบบูธ 3D งาน Event, งานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นบูธแสดงสินค้าได้ง่าย และจดจำ 8.อื่นๆตามที่ได
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
1.ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้องตรงตามนโยบายและขั้นตอนของกรุ๊ป 2.ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว 3.ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและประจำปี 4.คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหารายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย 5.การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างสุภาพและความเป็นมืออาชีพ 6.จัดทำรายการกระทบยอดลูกค้า, ธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 7.การติดต่อสื่อสาร
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
1.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เช่น ยอดขาย, สินค้าขายดี 2.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์และป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์  หรือเขียนคำสั่งซื้อ 3.ประสานงานงานกับ Sales และ แผนกคลังสินค้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 4.ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ 5.ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น สิน
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำการตลาดผ่าน Social Network ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Online Shopping 2. วางแผน และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Social Media เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้าง การรับรู้แบรนด์ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ 3. สำรวจ วิเคราะห์สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ และคู่แข่ง ,พฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online 4. วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการหาช่องทางและแนวทางใหม่ๆ ในการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ 5.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาต่
PBS Product (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.