ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด
ขับรถส่งของให้ลูกค้า มี OT มีโปรน้สรายเดือน รับอายุไม่เกิน 25-39ปี
บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-14,000 บาท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน Cleo Natural Group Co., Ltd.
หน้าที่ - พนักงานขับรถ นำส่งสินค้าของบริษัทไปส่งยังบริษัทลูกค้า - ยกสินค้าและตรวจเช็คสินค้าอย่างระมัดระวัง - ดูแลรักษารถเบื้องต้น - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Cleo Natural Group Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสําเร็จรูป ได้แก่ เสื้อโปโล เสื้อยืด ชุดช้อป เป็นต้น 2. บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เช่น ใบบันทึกการสุ่มตรวจ ใบทบทวนข้อตกลงของลูกค้า เป็นต้น
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1. สำรวจงานก่อสร้าง 2. ถอดรายการวัสดุ ประมาณราคา สืบค้น/หาข้อมูลของวัสดุ 3. เขียนแบบทจัดทำแบบงานก่อสร้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ ข้อกำหนด รายละเอียด รูปแบบงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5. ควบคุมและตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้างงานเหมาบริการ 6. ทดสอบ ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในงานก่อสร้าง 7. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 14,170 บาท/เดือน
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
-จัดทำบัญชี-ตรวจสอบลงรายการบันทึก รายรับ-รายจ่ายของบริษัท -จัดทำรายการภาษีต่างๆของกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.90,91,1,3,50,51,53,ภ.ง.ด.1 ก,ภพ.30 -จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารบัญชีเช่น ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน,ใบหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำ/ยื่นแบบประกันสังคมประจำปีของบริษัท สามารถปิดงบการเงินบัญชีประจำเดือน/ ประจำปี และ ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินได้ -ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี CPD -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน : - สำรวจ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ งานก่อสร้าง - ออกแบบ คำนวณ วางแผนงาน - เขียนแบบ จัดทำแบบงานก่อสร้าง งานโยธา - จัดทำรายละเอียด วัสดุ ที่ใช้ในงาน ตรวจเช็คคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดทำแบบแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 07.30-15.30 น. 4. วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวั
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 19,440 บาท/เดือน ไม่รวมรายได้อื่นๆ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ช่วยงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้ถูกต้องเรียบร้อยตามขั้นตอน - จัดทำรายการตรวจสอบ checklist - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนใช้งานประจำวัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : - สถานที่ : ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) - วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ - เวลาทำการ : 07.30-15.30 น. - วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,700
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
1.บริหารโครงการโดยรวม รวมถึงความสัมพัน์กับลูกค้า ปัญกา และการจัดการเหตุการณ์ การจัดการผู้รับเหมาช่วง และการประกันคุณภาพโครงการ 2.ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับงานบริหารและเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำรายงาน เอกสารด้านเทคนิคของโครงการในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน 4.สนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการทำงาน ร่วมมือกับลูกค้า ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานวิศวกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการทำงานของการส่งมอบบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาต่างๆให้ลูก
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
1.นำ เสนองานระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ให้กลุ่มเป้าหมาย 2.คิด และจัดทำ รูปแบบส่งเสริมการขายต่างๆ ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าและช่องทางการนำ เสนอขาย 3.เพิ่มช่องทางการนำ เสนอโอกาสทางธุรกิจที่สร้างผลกำ ไร 4.สำ รวจตลาด ค้นหาลูกค้าเป้าหมาย พร้อมดูแล และปิดการขาย 5.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6.ศึกษาคู่แข่ง สินค้า และการบริการที่บริษัทมี เพื่อพัฒนาความรู้ และรองรับความต้องการของลูกค้า
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน EV PREFORMANZE
รายระเอียดงาน • จัดทำชุดส่งมอบ รถยนต์ และสรุปรายละเอียดรวบรวมเอกสารประกอบชุดส่งมอบให้ทางการเงินออกใบเสร็จรับเงิน • ลงข้อมูลในระบบ • ติดตามเอกสาร • จัดทำ Sales Support • จัดทำค่า Commission - Incentive Sales • สรุป Report ให้กับทาง Manager
EV PREFORMANZE
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2255 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 226 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.