เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
1.ให้การบริการงานการพยาบาล 2.ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
วิสัญญีพยาบาล
1. ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program 2. ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program 3. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR 4. จัดเตรียมการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยตาม CCPC TKR Program เช่น เครื่อง Ultrasound, เครื่อง Nerve stimulator, เครื่อง PCA 5. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในรายที่คาดว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจยากนอกห้องผ่าตัดเช่นในหอผู้ป่วย,ICU,CCU แล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ---
22 พฤษภาคม 2562
นักแก้ไขการพูด (Speech therapist) Part-time
1. ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด 2. ปฏิบัติการให้การตรวจวินิจฉัย ประเมิน ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา ให้แก่ผู้ป่วยตามมาตราฐานการตรวจรักษาของแพทย์ 3. ประสานงาน ติดตามผลการตรวจ การแปลผล รวมทั้งรับ-ส่งต่อผลการตรวจและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตรวจวินิจฉัยทางการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด 4. ติดตามการดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1. เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการ ได้แก่Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Temporary pacemaker, Intra Aortic Balloon Pump(IABP), Defibrillator 2. ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อน-หลังทำหัตถการ 3. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการก่อนทำหัตถการในเครื่อง Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Electrophysiogy Lab, Intravascular Ultrasound, Fraction flow reserve และโปรแกรม Pedcath 4. ทำหัตถการตรวจสวนหัวใจเบื้องต้น เช่น หัตถการหลอดเลือดหัวใจตีบ หัตถการหลอดเลือดแด
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
Medical Coordinator (พยาบาล)
1. Confirmed ผู้ป่วย/ ทีมแพทย์ / สหสาขาล่วงหน้าก่อน Admit 2. บันทึกจ่ายเตียงในระบบ SSB และลงทะเบียนผู้ป่วยให้ตรงตาม Criteria 3. นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง/นัดหมายผู้ป่วยทำหัตถการ 4. ประสานงานรับ-ส่งต่ออาการผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (Refer in–out ) 5. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียง การ Admit ผู้ป่วย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยทันตแพทย์
1. ช่วยทันตแพทย์ในขณะรักษาให้เกิดความคล่องตัว ไม่ผิดพลาด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ 2. ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ขั้นตอนการรักษา และการปฏิบัติหลังการรักษาแก่ผู้มารับบริการ 3. มีความรู้เบื้องต้นในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการรักษา ทำการนัดหมาย ประสานงาน ยืนยันการนัดหมายและจัดระบบการเข้ารับบริการ 4. บริหารจัดการ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม ให้เกิดประสิทธิผล เช่น ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องมือและครุภัณฑ์ 5. ดูแลสถานที่ในให้บริการตามตามมาตรฐาน การปลอดเชื้อ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหม
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
1. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม ได้แก่ความพร้อมด้านสถานที่ เอกสารประกอบการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม 2. ตรวจรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของฝ่ายส่วนสนับสนุนศูนย์การแพทย์ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตามรายงานการประชุม 4. ติดต่อประสานงานขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 5. ตรวจสอบร่างพิมพ์คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอกตามคำสั่งของผู้บังคับบ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การแพทย์
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการเครื่องมือแพทย์ 3. ดำเนินจัดการประชุม/จองห้องประชุม/จัดเตรียมห้องประชุม/จัดทำรายงานการประชุม/ประสานงานการนัดหมายกับบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและจัดสรร เพื่อรองรับการบริหารงานของส่วนงานสนับสนุนศูนย์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบ 4. จัดการประชุม / ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันในก
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
นักเทคนิเซียนไตเทียม
1. เตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือไตเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ล้างไต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 2. ปฏิบัติการเตรียมเครื่องมือ ความพร้อมใช้ ของอุปกรณ์ที่ใช้ในผู้ป่วยล้างไต ตามมาตราฐานการตรวจรักษาของแพทย์ 3. ประสานงาน ติดตามการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือทางไตเทียมที่ใช้ในตรวจรักษาผู้ป่วยตามมาตราฐานการให้บริการของโรงพยาบาล 4. ร่วมพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะแก่ผู้ป่วยกลุ่มล้างไตเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานการให้บริการของโรงพยาบาล 5. ร่วมจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่เ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ---
22 พฤษภาคม 2562
Admission Coordinator (พยาบาล)
1. Confirmed ผู้ป่วย/ ทีมแพทย์ / สหสาขาล่วงหน้าก่อน Admit 2. บันทึกจ่ายเตียงในระบบ SSB และลงทะเบียนผู้ป่วยให้ตรงตาม Criteria 3. นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง/นัดหมายผู้ป่วยทำหัตถการ 4. ประสานงานรับ-ส่งต่ออาการผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (Refer in–out ) 5. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตียง การ Admit ผู้ป่วย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บริหารเตียงผู้ป่วยใน (พยาบาล)
1. ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการรักษา 2. การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล 3. จัดทำระบบข้อมูลกลางการประเมินค่ารักษาพยาบาล 4. รวบรวมและติดตาม Corporate KPIs และ Patient Management, พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสม และจัดทำคู่มือต่างๆในการรักษาพยาบาล 5. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากที่ประเมิน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงพยาบาล 2. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐาน เพื่อให้การรักษาด้วยรังสีแก่ผู้มารับบริการมีความถูกต้อง พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและนโยบาย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยเภสัชกร
1. จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม 2. ชี้บ่ง คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน 3. บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของแผนกเภสัชกรรม
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร
1. คำนวนต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 2. จัดทำการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล ในศูนย์ต้นทุน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 4. จัดทำงบกำไรขาดทุนของศูนย์บริการ ภายในโรงพยาบาล 5. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินสด บัตรเครดิต หรือตราสารอื่นๆ แทนเงินสด กับเอกสารหลักฐานรายการรับรายได้ต่างๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ , เอกสารเบิกจ่าย 3. จัดทำการบันทึกบัญชี Bank Reconcile ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี 4. จัดทำรายงานเคลื่อนไหวทางการเงิน, รายงานรายรับ-รายจ่ายงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยและจัดทำการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายจากวงเงินสดย่อย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี 6. จ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ---
22 พฤษภาคม 2562
พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1.ให้บริการต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล 2.ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและนำผู้ป่วยไปยังศูนย์ตรวจรักษาต่างๆ 3.ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจเช็ค และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีความพร้อมให้บริการผู้ป่วยเสมอ 4.ออกปฏิบัติหน้าที่ในกรณีรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน
1.ปฏิบัติการและดำเนินการ จองห้องประชุม ติดต่อประสานงาน นัดหมาย กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 2.ติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมทางกายภาพในจัดการประชุม ได้แก่ สถานที่ อาหารว่าง อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3.ทำบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายการประชุม 4.สรุปปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานการประชุมพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติการและดำเนินงานจัดทำเอกสาร หลักการ และจัดทำข้อมูลเข้าระบบสารบัญ รวมทั้งระบบจัดเก็บแฟ้มเอ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
นักเทคนิคการแพทย์
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตาม Request และ รายงานผลด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ IQC และ EQA และ บันทึกการดำเนินการ และ แก้ไขตามที่กำหนด 3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ น้ำยา วัสดุ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 5. Check stock วัสดุ อุปกรณ์ น้ำยาของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6. จัดหาเลือดและส่วนประกอบเลือดให้ผู้รับบริการตามคำสั่งแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
เภสัชกร
1. ปฏิบัติการจ่ายยา- เวชภัณฑ์ (Dispensing) ให้กับผู้มารับบริการและหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล2. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Counseling) ป้องกัน/แก้ไข Drug Related Problems ให้ผู้มารับบริการ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยและทันเวลา 3. ประเมิน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขั้นพื้นฐาน พร้อมลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (HIS) ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ้ำ 4. เตรียมยาผลิตทั่วไปตามใบสั่งแพทย์ เช่น ยาครีม 5. ควบคุม ดูแล การเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
22 พฤษภาคม 2562
Call Center
1.ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาบริการข้อมูลลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริการของลูกค้า
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ---
22 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560