เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
Sales Representative / Sales Engineers
• อายุไม่เกิน 35 ปี • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ รังสีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ด้าน IT หรือระบบในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะด้านการอ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือประจำตามภูมิภาคได้
24 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ลงรายการรับ - จ่าย ประจำวันต่างๆตามเอกสารใบสำคัญจ่าย - Clear เอกสารการจ่ายเงินต่างๆ - ทำรายการบันทึกเงินสดย่อยสำรองจ่าย - ตรวจสอบเอกสารการรับ จ่ายประจำวัน(บิลต่างๆ) - กระทบยอดเงินสด - เงินในธนาคารประจำวัน - ทำรายงานยอดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร - ทำเช็คจ่าย Supplier และค่าใช้จ่ายประจำวันของบริษัท - ปิดยอดรับ - ยอดจ่าย
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Programmer
• เพศชาย/หญิง • อายุไม่เกิน 35 ปี • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ความสามารถ Programming : Vb.net ,C#.Net อย่างน้อง 1 อย่างขึ้นไป หากเป็น PHP , XML , JavaScript , CSS , HTML5 , JSON , AJAX , jQuery , Crystal Report จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ITSupport / Help Desk
- ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบ Mail , Windows Server และด้าน Network
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)
- ออกใบสำคัญจ่าย และเช็คประจำรอบ - ตรวจสอบการออกใบวางบิล+ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่ายประจำเดือน - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Godown Staff (Driver) / พนักงานขับรถส่งของ (ประจำโรงงานราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี)
•ขับรถยนต์ส่งของให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ขับรถพยาบาลส่งให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ขับรถตู้รับส่งพนักงาน •ขับรถ X-Ray เพื่อบริการลูกค้าทั้งในกรุงเทพ – ต่างจังหวัด •ดูแลรถประเภทต่างๆของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Network Engineer
• มีทักษะแก้ไขปัญหาทางด้าน Network เบื้องต้น • มีพื้นฐาน Network เบื้องต้นเป็นต้น เช่น การทำงานของ Router / Switch เป็นต้น • สนับสนุนการดำเนินการ Operation support • สำรวจความต้องการและวิเคราะห์ระบบจัดการเครือข่าย และระบบความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า • ตรวจสอบ คอยดูแล แก้ไขปัญหาหากระบบขัดข้อง พร้อมทั้งอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ • รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย โดยการสร้างรูปแบบการเข้าถึง การตรวจสอบการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย • มีประสบ
24 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Representative
• สาธิตและนำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงแผนกจัดซื้อในโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ • ส่งสินค้า ติดตามเอกสารและการเก็บเงิน • เดินทางไปแต่ละจังหวัดในเขตที่ได้รับมอบหมาย และเข้าบริษัทในแต่ละเดือน
24 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Web Developer
- พัฒนาระบบ Smart Solution ด้านเครื่องมือแพทย์
24 เมษายน 2562
นักรังสีเทคนิค
1.ให้บริการงานด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาโดยใช้ความรู้ความสามารถทางเทคนิคตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานด้านรังสี 2.การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 3.ปฎิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและปลอดภัย
22 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Senior Sales Executive / Sales executive
- บริหารงานทีมขาย ให้กับลุกค้าระดับสูง (ทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน) งานขายโครงการ
24 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Database Administrator (DBA)
• ออกแบบฐานข้อมูลให้กับระบบ • จัดเตรียมข้อมูลที่ได้ทำการออกแบบไว้ให้กับทีมพัฒนา Software เพื่อใช้ในการแสดงผล • และเตรียมแผนการ Backup ฐานข้อมูล ของระบบ Qualification • มีความเชี่ยวชาญทางด้านฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และสามารถเขียน Store Procedure ได้ • ปรับแต่ง tuning Database ได้ • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
24 เมษายน 2562
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560