งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1.วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี 2.จัดทำแผนงานสรรหาและฝึกอบรม 3.ตรวจสอบ/ติดตามผลการทำงานของทีม 4.จัดทำสวัสดิการพนักงานและส่งต่อให้ทีมงานดำเนินการ 5.วางแผนงานด้านระบบการประเมินการประเมินผลการทำงานของพนักงาน 6.ผลักดันเรื่องแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและพนักงาน 7.ควบคุมและติดตามเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1.ใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , excel และ Powerpoint เป็น 2.เคลียร์เอกสารงานสรรหา CNS 3.ทำลักษณะงาน Admin
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ประกอบการกำหนด
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป - ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานและแผนก
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1. ดูแลและบริหารงานโครงการทั้งหมด 2. มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ได้ว่าจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง 3. ส่งเสริมดูแลให้สมาชิกหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน 4. คุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บ้านฯ 5.รับผิดชอบงานธุรการ เอกสารภายในและเอกสารภายนอก 6. จัดการเกี่ยวกับการประชุม 7. รับผิดชอบ
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1) ควบคุมและติดตามการขายของทีมให้เป็นไปตามแผนการขายที่วางไว้ 2) ขายงานได้ตามเป้าที่กำหนด (เป้าเฉพาะหัวหน้าแผนกขาย) 3) จัดทำต้นทุนให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 4) จัดทำแผนงานขาย ทั้งในส่วนของ Contract และงาน Big Cleaning พร้อมตั้งเป้าการทำงานประจำเดือนล่วงหน้า 5) ติดตามและจัดต้นทุนการเสนองานขายประมูลหน่วยงานราชการ 6) รวบรวมข้อมูลจากงานขายเพื่อสรุป FM - MR - 03
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1. ดูแลรับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจและการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ว่างจ้าง ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนำมาวิเคราะห์ 2. วางแผนและติดตามงานบริการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. จัดทำแผนออก Survey หน่วยงานและจัดทำรายงานสรุปผลการออก Survey หน่วยงานรวมถึงการเข้าพบผู้ว่าจ้าง จัดส่งแก่ผู้บังคับบัญชา 4. สามารถนำเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนางานบริการ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุดได้ 5. ดูแลจัดทำข้อมูลและรายงานของหน่วยงานที่รับผิดช
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 19,000 บาท/เดือน + ค่าน้ำมัน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป - ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานและแผนก
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป - ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานและแผนก
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
1.ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย 2.PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด 3.ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป 4.ดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับร้องขอหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานและแผนก
กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000++
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.