เข้าระบบผู้สมัครงาน
- บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี -ตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เกาหลี,รัสเซีย ได้เป็นอย่างดี -มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ (ตรวจสุขภาพที่ รพ.ก่อนเข้าทำงาน) -มีส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป -มีคะแนน Toeic 300 คะแนนขึ้นไป หรือมีใบวัดระดับทางภาษา
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 70   เงินเดือน : วันละ 659 บาทต่อวัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ลักษณะของงาน (1) งานพิมพ์ จัดเก็บปลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่างๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ -ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ (5) งานบันทึกข้อมูล (6) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายที่เป็นงานธุรการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 20   เงินเดือน : 10,600
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ทำงานด้านเอกสารด้านธุรการ งานหนังสือส่งภายใน ใช้ word,Excel ได้คล่อง -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนงานกองหม้อแปลง ถ.งามวงค์วาน ตรงข้าม เรือนจำคลองเปรม
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 425บาท/วัน
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อประสานงานกับสำนักงาน -ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน ที่มาติดต่อด้วยความถูกต้อง -ดำเนินการรับส่งเอกสาร ภายในสำนักงาน -จัดทำป้ายแสดงกิจกรรมในแต่ละวันของสำนักงาน -สรุปข้อมูลผู้มาติดต่อกับสำนักงาน พร้อมรายละเอียด ตามแบบฟอร์มสำนักงานฯเห็นชอบแล้ว -ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 20   เงินเดือน : 17,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-งานสารบรรณ ทำหนังสือเชิญประชุม จดและจัดทำรายงานการประชุม พิมพ์เอกสาร จัดส่งเอกสาร ส่งโทรสาร และแยกประเภทของเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ -ประสานงาน อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ระดับเงินเดือน -วุฒิปวช. เงินเดือน 11,150 บาท -วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,820 บาท วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 16,170 บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 15   เงินเดือน : 11,150-16,170
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ-ส่ง เวียนหนังสือและเอกสารราชการ -จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร โดยแยกประเภทหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา -พิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ -เดินเอกสารภายในและนอกหน่วยงาน และให้บริการถ่ายเอกสาร -เบิกจ่าย ดูแลรักษา และควบคุมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ -อำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดเตรียมการประชุมและสัมมนาต่างๆ -ดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครืื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสาร
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,150
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ปฏิบัติงานเขียนแบบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด -งานแก้ไขแบบต่างๆ -ปฏิบัติงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม -ปฏิบัติงาน SCAN แบบให้เป็น File -ปฏิบัติงาน Clean File แบบโดยใช้โปรแกรม ICE View Station หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง -งานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad -ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานข้างต้น
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,000 บาท ,เงินพิเศษ 1,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาอังกฤษ หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,800 ค่าครองชีพ 800
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
1.ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประสานงานประจำโครงการ ในเรื่องการขอคน และปัญหาต่าง ๆ จากการดำเนินงานเขตพื้นที่ ฉ.3 2.ร่วมกับการไฟฟ้า สรรหาพนักงานทั้งกรณีทดแทน และกรณีเพิ่มอัตรา ตามช่องทางต่าง ๆ 3.ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผน และเงื่อนไขสัญญา
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 17,000-20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ -ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 + โอที
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
(1) งานรับส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ -ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (2) งานเคลียริ่ง (3) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย (4) มีรถมอเตอร์ไซท์ให้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,900
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
(1) งานรับส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ -ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (2) งานเคลียริ่ง (3) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย (4) มีรถมอเตอร์ไซท์ให้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,900 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
(1) งานรับส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ -ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (2) งานเคลียริ่ง (3) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย (4) มีรถมอเตอร์ไซท์ให้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,900 - 10,600 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
(1) งานพิมพ์ จัดเก็บปลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ถ่ายเอกสารและธุรการต่างๆ (2) งานรับส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ -ธนาณัติ FAX BY HAND พัสดุ ครุภัณฑ์ (3) งานเคลียริ่ง (4) งานรับโทรศัพท์ (5) งานบันทึกข้อมูล (6) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายที่เป็นงานธุรการ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,600 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
พนักงานช่วยเหลือตำรวจ -ติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน, ทำงานด้านเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ -บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี -ขับรถยนต์ได้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,300 ค่าครองชีพ 800 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562