งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ช่วยเหลือเจ้าหน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน, ทำงานด้านเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ -บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขดงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานรับ - ส่งเอกสารกายใน และทำความสะอาด 1.ปฏิบัติงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรับ - ส่งเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ 2. ถ่ายเอกสาร อัดสำเนาและจัดทำรูปเล่ม 3. จ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 400 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานสารสนเทศ 1.พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไชต์ของบริษัท (Internet และ Intranet) 2.ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.Troubleshoot ปัญหาด้าน IT ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,300 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานธุรการฝ่ายบัญชีและการเงิน,ฝ่ายกฎหมาย และย้ายตรวจสอบภายใน 1. จัดทำเอกสารและบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายจัดทำและรวบรวมเอกสารด้านงานธุรการ ในรูปแ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 400 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานธุรการบริษัท 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดเก็บ คันหาเอกสาร และบันทึกข้อมูลเอกสารรับ-ส่งในระบบ M5365 2. จัดทำทะเบียนเอกสาร จัดทำหมวดหมู่แฟ้มเอกสารขอ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานจัดการเอกสารฝ่ายบริหารองค์กร 1. ช่วยงาน สบอ. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทในการจัดทำเอกสารราคางาน จัดหาของใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของใช้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่รู้ว่าจ้างมอบหมาย งานบริการฝ่ายบริทารองค์กร 1. รับผิดชอบทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในระบบ MS365 และติดตามเอกสาร 2. จองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3. ให้บริการงานด้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง 1. จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร 2. ติดต่อเจรจาและประสานงานกับบุคคลภายนอก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 3. รับผิดชอบทะเ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานบริการพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร 1. ดำเนินงานด้านพัสดุและจัดหา ดังนี้ 1.1 ลงทะเบียนใบเบิกซื้อ/จ้าง และควบคุมทะเบียนเลขที่สัญญาและใบสั่งซื้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย งานเลขาบุการสำหรับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบริหารโครงการ และฝ่ายวางแผนบริหารการลงทุน 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัท 2. จัด
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเดินทางปฏิบัติพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 มีโอที เบี้ยเลี้ยงที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ทดแทนงานขับรถยนต์ กรณีพนักงานประจำ ขาด ลา มา สาย -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 400-500 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 13,000+เบี้ยขยัน 1,000+ค่าครองชีพ 1,000
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- งานพิมพ์เอกสาร หนังสือส่ง บันทึกข้อความ คำสั่ง ฯลฯ - งานรับ-ส่งหนังสือ - งานจัดเก็บเอกสาร คัดแยกหนังสือ - งานรับเรื่องต่างๆ เช่น คำร้องทั่วไป แบบฟอร์มต่างของทางราชการ - งานจัดทำท
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี -สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องวิทยุสื่อสาร -ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาของเครื่องวิทยุ -สามารถซ่อมเครื่องวิทยุ -สามา
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,050
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขุดหลุม ปักสา ปีนสาไฟฟ้า -ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีตหล่อฐานรากเสา -สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลออดภัยส่วนบุคคล (PPE)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 352/ต่อวัน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ตัดต้นไม้ (มีเดินทางต่างจังหวัด)ไปกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า -ขนของ -ปีนเสาไฟฟ้า -สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลออดภัยส่วนบุคคล (PPE)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 352 บาท/วัน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลให้บริการถ่ายเอกสาร และให้บริการ รับ - ส่ง เอกสารต่างๆภายในสถาบัน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษารถยนต์ของสถ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,200
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
ระดับเงินเดือน 10,590 มีโอทีเข้าเวรเฝ้ารถ รายละเอียดการจ่ายโอทีดังนี้ 1.กรณีเข้าเวรตรวจรถ หากตรงวันเสาร์/อาทิตย์ 8 ชม.แรก (08.00-17.00) ชม.ละ 38.75 บาท ชม.หลัง (17.00-24.00) ชม.ละ 77.5 บาท 2.กรณีวันปกติเวรเฝ้า
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 มีโอทีเข้าเวรเฝ้ารถ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000-13,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 46 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.