ประกาศรับสมัครงาน สมาคมราชกรีฑาสโมสร
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมแซมสี ตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายประกาศต่างๆ และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
- สามารถประกอบอาหาร ตามรายการอาหารได้ - มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ และส่วนประกอบอาหารต่างๆ - สามารถควบคุมการดูแลสต๊อคใงานวนการเบิกจ่าย วัตถุดิบต่างๆ เบื้องต้นได้ - สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ - สามารถดูแล รักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ครัวได้
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการ ณ จุดกีฬาต่าง ๆ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา สามารถให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ต้อนรับ ให้ข้อมูลแก่สมาชิกและผู้ที่มาติดต่อทั้งที่ทางหน้าเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ ให้บริการประสานงานกับฝ่าย/แผนกต่างๆ ทำหน้าที่ขายสินค้าที่ระลึก บันทึกยอดขาย ดูแลสินค้าภายในร้าน จำหน่ายคูปองแทนเงินสด และออกบัตรชั่วคราวให้แขกของสมาชิกตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลรักษาระบบเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำแข็ง , ตู้แช่, เครื่องทำน้ำแข็ง และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของห้องแต่งตัวสมาชิกหญิงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหนด และคอยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการตามความเหมาะสมของจุดปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
มีหน้าที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Dart , C# , JavaScript พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
หน้าที่ ดูแลระบบไฟฟ้า ภายในสมาคมฯ
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำบัญชีสินทรัพย์ถาวรได้, ตรวจนับสินทรัพย์ทั้งของเดิมและของใหม่ จัดทำรายงานผลการตรวจนับสินทรัพย์ของแต่ละแผนก และเปรียบเทียบยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงกับงบประมาณที่ได้รับ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ต้อนรับดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลให้คำแนะนำ Bus Boy/ Bus Girl ในการให้บริการลูกค้า
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร เพื่อให้พร้อมสำหรับบริการในแต่ละวัน ประกอบอาหารประเภทต้ม ผัด แกง ทอด นึ้งหรือตุ๋น ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลตรวจเช็คบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกตามจุดบริการต่างๆ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งให้คำชี้แจง แนะนำ และแจ้งกฎระเบียบกับบุคคลภายนอกทราบ อันมีความเเกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อกับสมาคมฯ ให้คำแนะนำแก่ผู้ขอเข้าชมสถานที่ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเมื่อมีการร้องขอภายใต้กฏ-ระเบียบของสมาคมฯ ทำงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา ณ จุดบริการ พร้อมทั้งทำรายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนว
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
- มีความรู้เกี่ยวกับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่อาหาร - รู้วิธีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในบริเวณครัว - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆ เบื้องต้น ที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณและอุปกรณ์ต่างๆ ในครัว - สามารถควบคุมดูแลสต๊อค การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในครัว - สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสมารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลประกอบอาหารไทย จีน หรือยุโรป ได้ตามสูตรของสมาคมฯ สามารถทำสต็อคคงเหลือของวัตถุดิบได้ ดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน Food Safety ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ทำงานด้านเอกสารเบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายในวันแข่งม้า เอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำโปรแกรมการแข่งม้าในแต่ละครั้ง จัดทำบัตรและรวบรวมข้อมูลการออกบัตรต่างๆ ให้กับฝ่ายบริการสมาชิกและแผนกโต๊ด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่เขียนเว็บไซต์ ดูแล ออกแบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ประกาศต่างๆ ลงบนนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวกับงานปูน (ก่อ ฉาบ) งานเทคอนกรีต งานตีแบบไม้ แบบเหล็ก ปูกระเบื้อง และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานเสมอ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างๆ ระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ์ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด สูญหาย และลงบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานปูน(ก่อ,ฉาบ) งานเทคอนกรีต งานตีแบบไม้ แบบหล็ก งานปูกระเบี้อง งานไม้ งานเฟอนิเจอร์ งานช่างสีอาคาร งานซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไปของอาคาร ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด สูญหาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 43 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.