เข้าระบบผู้สมัครงาน
เก็บเงินรายวันแต่ละสาขา รายงานยอดเงินนำฝากประจำวัน นำเงินฝากเข้าธนาคาร สรุป CASH FLOW ประจำวัน บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน และบันทึกบัญชีซื้อ-ขายประจำเดือน จัดทำเอกสารวางใบบิล ใบแจ้งหนี้ เงินเชื่อ ค่าเช่าพื้นที่ จัดทำภาษี ภงด.53 ภงด.90 ภงด.1 ภงด.1.ก เบื่้องต้น ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
บริการลูกค้า และทำอาหาร-เครื่องดื่มตามเมนูต่างๆของร้าน รวมถึงดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายในร้าน
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : เริ่มต้น 350 บาท
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
บริหารจัดการร้านใส่นมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาด วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละสาขา ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งด้านการบริการลูกค้าและความสะอาดภายในร้าน
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้าเพื่อวางขายหน้าร้าน ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ แคชเชียร์ ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า นับสต๊อกสินค้า สรุปจำนวนสินค้าคงเหลือนำส่งผู้จัดการร้าน
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
- ต้อนรับลูกค้าและสอบถามความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - จ่ายน้ำมันหรือบริการอื่นๆแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าต้องการ - ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ของลูกค้าในระหว่างที่รอจ่ายน้ำมัน - แสดงการขอบคุณลูกค้าทุกครั้งด้วยการทำความเคารพ และกล่าวขอบคุณเมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จ - รับเงินจากการขายและทอนเงินให้แก่ลูกค้าให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง - ทำความสะอาดสถานีบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสถานีบริการไม่ให้สูญหาย และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้นที่ 320-350 บาท/วัน
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
ต้อนรับและบริการลูกค้าโดยรวม ตามมาตรฐาน ของ ปตท.กำหนด สร้างยอดขาย เพิ่มยอดขาย
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : เริ่มต้น 350 บาท ต่อวัน
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
รับชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ งานวางบิลหน่วยงาราชการ สรุปยอดเงินนำฝากธนาคาร บริการรับแลกเงิน ทอน เงินสำรองแลก เงินสำรองจ่าย ฯลฯ ● บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง ● บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าเช่าห้องพักพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ทำธุรกิจ ประจำเดือนในระบบบัญชี ● จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 +
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
รายละเอียดงาน • บริหารทีมงานร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน กาแฟพันธุ์ไทย และพนักงานอย่างน้อย 5 สาขา • ควบคุมระบบการบริการลูกค้า • ดูแลและบริหารยอดขาย ต้นทุน สินค้าคงเหลือ • มีสภาวะการเป็นผู้นำทีม • มีรถยนต์และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีประสบการณ์งานบริหารทางด้านร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • สามารถใช้ระบบ QSCได้เป็นอย่างดี
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 +
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 +
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
ดูและพื้นที่เช่า สรรค์หาผู้เช่า ผู้ร่วมค้า รวมถึงการดูแลให้ร้านค้าเช่าปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ฯ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดเบื้องต้น ควบคุมการเช็คสต๊อค คลังสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ดูแลมาตรฐานของ ร้านคาเฟ่อเมซอล และธุรกิจเสริมของบริษัทฯ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
- กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร - จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา - จัดทำค่าตอนแทนด้านสวัสดิการ โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร 3.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 4.จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ 5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
ลักษณะการทำงาน -จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับชงเครื่องดื่ม -มีความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์เครื่องดื่มและกาแฟ -เปิด-ปิดร้านกาแฟ รับออเดอร์ ชงเครื่องดื่ม เสิร์ฟลูกค้า -ให้การบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเครื่องดื่มภายในร้าน -เช็คสต๊อกและดูแลความสะอาดเรียบร้อยต่างๆ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
บริหารจัดการ พนักงานในร้าน สินค้าในร้าน การบริการลูกค้าผู้มาใช้บริการ การเพิ่มยอดขาย การขยายช่องทางทางด้านการตลาด การจัดทำช่องทางออนไลน์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึง เข้าใจ และสามารคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยง่าย ฯลฯ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
ขับรถยนต์ให้กับผู้บริหาร ในการออกงานสำคัญต่างๆของบริษัท การเข้าตรวจเยี่ยมธุรกิจสาขา มีความรู้ทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย ขอได้ทั้งรถยุโรป และรถเอเซีย ชำนาญเส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร มีความสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ มีประสบการณ์ด้านการขับรถ 10 ปีขึ้นไป เข้าใจระบบรถ และดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้นได้ในระดับดี
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562