เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Jiamphattana Energy International
ช่างเซอร์วิสเครื่องยนต์ GUASCOR
Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(Bio gas) Guascor นำเข้าจากสเปน
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
พนักงานขาย (ไวน์ - น้ำแร่)
ขายไวน์และน้ำแร่ให้กับร้านอาหาร, โรงแรม, แคทเทอริ่ง มีความรู้เกี่ยวกับไวน์ สามารถให้ความรู้ด้านไวน์กับลูกค้าได้
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
วิศวกรโยธา
- ออกแบบและเขียนแบบ - ถอดแบบและประเมินราคางานโครงการต่างๆ - ตรวจสอบงาน, คุมงานติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ - ติดตามงานโครงสร้างต่างๆ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์
- เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ - ตรวจสอบ, แก้ไข งานแผงควบคุม สำหรับ Gas Generator Set
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
Demi-Chef De Partie
- รักษาการแทนหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่หน่วยงานกำหนดและเป็นระเบียบและถูกต้อง - รับผิดชอบ Station ต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ - ติดตาม เก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมทีมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมการปรุงอาหารของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปรุงอาหารได้อย่างถูกต้อง ทั้งส่วนผสม หน้าตา รสชาติ และความสะอาด ตามที่ได้กำหน
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000-18,000
25 มิถุนายน 2562
Executive Chef
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1.บริหารจัดการงานภายในห้องครัว ทำต้นทุนอาหาร ออกเมนูอาหาร 2.วางแผนประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 3.ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมไปจนถึงการ ตกแต่ง ดัดแปลง หน้าตาอาหาร และการถนอมอาหาร เช่นการแช่แข็ง หรือการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ 4.บริหารบุคคลากรในแผนก การจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานในสังกัด
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
25 มิถุนายน 2562
Commis I
ประจำครัวร้อน,ประจำครัวเย็น,ประจำครัวหวาน - รับผิดชอบ Station งานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องและรวดเร็วให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่ - จัดเตรียมวัตถุดิบ และเครื่องปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แผนงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำการแจ้งหัวหน้าเมื่อพบอุปกรณ์เครื่องมือเสียหายหรือชำรุด จนไม่สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้ - ตรวจเช็คปริมาณเครื่องปรุงในstation ที่รับผ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 14,000-16,000
25 มิถุนายน 2562
Kitchen Porter/Kitchen Assistant
- ทำความสะอาดครัว อุปกรณ์ พื้น ให้ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มจนหมดเวลาให้บริการ - เก็บล้างภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บของอย่างเป็นระเบียบ - ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน นำขยะไปทิ้ง - ช่วยทำความสะอาดห้องอาหารและห้องน้ำ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
25 มิถุนายน 2562
Chef de partie
- รักษาการแทนหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรงตามที่หน่วยงานกำหนดและเป็นระเบียบและถูกต้อง - จัดทำรายละเอียดลักษณะงาน แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งต่างๆ ในฝ่ายครัว - กำกับดูแลและประสานงานด้านการเตรียมอาหารทั้งหมด - รับผิดชอบ Station ต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และพร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ - ติดตาม เก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมทีมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมการปรุงอาหารของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ออกมาตรง
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
25 มิถุนายน 2562
ช่างไฟฟ้า
Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 15   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า
บริการงานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,000 ขึ้นไป
25 มิถุนายน 2562
ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
Wiring control panel , แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
Jiamphattana Energy International
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
25 มิถุนายน 2562
Project Engineer
- สำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้นโครงการ - ควบคุมงานก่อสร้าง ตามแบบวิศวกรรม, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ - วางแผน ควบคุมการดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดำเนินโครงการและงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย - ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐสาหกิจ - สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว - จัดทำและสนับสนุนข้อมู
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-40,000
25 มิถุนายน 2562
Station Waiter/Station Waitress
- บริการอาหารและเครื่องดื่มตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย - จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ - รับจองโต๊ะจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาจอง หรือลูกค้า walk-in - ต้อนรับลูกค้า - รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า - นำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนโต๊ะต่างๆ เช่น มีด ช้อนส้อม ให้เหมาะกับอาหารของลูกค้าที่สั่ง และเคลียร์ตะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว - กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก - ทำความสะอาดห้องอาหาร
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
25 มิถุนายน 2562
Commis Waiter/Commis Waitress
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม - จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ - ต้อนรับลูกค้า - รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า - ยกอาหารที่ทำเสร็จจากครัวมาที่ห้องอาหารและนำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ - ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนโต๊ะต่างๆ เช่น มีด ช้อนส้อม ให้เหมาะกับอาหารของลูกค้าที่สั่ง และเคลียร์โต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้แล้วกลับไปในครัวเพื่อทำความสะอาด - กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับ หรือส่งแขก - ทำความสะอาดห้องอาหาร
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 16,000
25 มิถุนายน 2562
Bar Staff
- ดูแลความพร้อมของเครื่องดื่มทุกชนิด ให้พร้อมให้บริการ - ควบคุมการเตรียมเครื่องดื่มและภาชนะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแลการเก็บเครื่องดื่มให้ถูกต้องโดยประสานงานกับผู้จัดการร้านอาหารและแผนกจัดซื้อ - แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มต่างๆให้กับลูกค้า - คิดค้นสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ - อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้กับพนักงานบริการ - ตรวจสอบปริมาณคงคลังเครื่องดื่มที่มีไว้บริการให้มีอยู่เพียงพอเสมอ - ดูแลเรื่องความสะอาดของอุปก
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
25 มิถุนายน 2562
Warehouse Officer
- ตรวจรับสินค้าร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจปล่อยสินค้าและตัดสต๊อกสินค้า - จัดเก็บสินค้าในคลังให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบและรายงานวันหมดอายุของสินค้าทุกสิ้นเดือน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกวัน และสรุปจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน - ตรวจสอบการใช้สินค้า และเปรียบเทียบยอดขายกับต้นทุนขายของสินค้าแต่ละประเภท - เข้าใจระบบงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี - ตรวจเช็ครายการเบิก โอนสินค้าระหว่างสาขา และเบิกออกจากสโตร์ - สามารถวางระบ
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
25 มิถุนายน 2562
Casheir
- ขายสินค้า เปิดบิลขาย สรุปบิลปิดการขายประจำวัน เก็บเงิน รักษาเงินสด สรุปยอดบัตรเครดิต - สรุปยอดขาย ทำรายงานขาย - ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า - แนะนำโปรโมชั่น และการสมัครสมาชิก
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
25 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ติดต่อประสานงานกับ Supplier -ต่อรองราคาสินค้า
Jiamphattana Energy International
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
25 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560