ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
การวางแผนการตรวจ - เตรียมและ หรือสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานรับตรวจ สำหรับใช้ประกอบการทำแผนการตรวจสอบตามที่ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบมอบหมาย - ศึกษาข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit program) - ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ การเตรียมการเริ่มปฏิบัติงานตรวจ - ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ จัดเตรียมเอกสารเบื้อ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40000-50000
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ภารกิจหลัก รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนด ในการสนับสนุนงานของส่วนธุรการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ - งานควบคุมทำเบียนทรัพย์สินบริษัท - งานบริหารสัญญารถยนต์ส่วนกลาง - งานบริหารสัญญาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง - งานบริหารจัดการพนักงานทำความสะอาด - งานจัดการ ให้บริการ การใช้งานห้องประชุม - งานดูและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานที่รับผิดชอบ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 18000-30000
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก ดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ระบบระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย และความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการการใช้งบประมาณฯ และจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ บสอ. - ปฏิบัติงานดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ปฏิบัติงานดูแล และบำรุงรักษาระบบบริหารสิน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก สนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ - รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนวิสาหกิจ และแผนงบประมาณ - รวมรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดบริษัทฯ และตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน - รวบข้อมูลสนับสนุนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวตัวชี้วัดของบริษัท และของฝ่ายงาน - สนับสนุนการจัดทำข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารสำหรับการนำเสนอ - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก สนับสนุนงานส่วนนิติการในการจัดทำ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ และสัญญาของบริษัทฯ และการจัดการเอกสารในระบบ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สนับสนุนงานยกร่าง ปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และประกาศ ตามที่มอบหมาย - สนับสนุนการดำเนินการยกร่างสัญญา - ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และประกาศ - สนับสนุนงานจดทะเบียนบริษัท - สนับสนุนข้อมูลและจัดทำยกร่างหนังสือมองอำนาจ - ดำเนินการด้านเอกสารรับเข้า - ออก
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก รับผิดชอบงานบังคับคดีตามกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับทรัพย์และการติดตามการรับเงินจากการขายทอดตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการหลักประกันในการขายทอดตลาดภายในกำหนด - ดำเนินการติดตามมติและควบคุมสำนักงานให้ดูแลการขายทอดตลาดในเป็นไปตามเงื่อนไข - ดำเนินการติดตามเอกสารเพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่บริษัทซื้อจากการขายทอดตลาด - ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงในการบริหารการจัดการขายทอดตลาด และการติดตามรับเงินจากการขายทอดตลาด - ให้ความเห็นและคำแนะนำทางฎหมาย
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 24,000-34,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.