เข้าระบบผู้สมัครงาน
HRBP Specialist
- ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน - ดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิภาพทั้งเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิตในการทำงานภายในบริษัท - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหา - จัดทำข้อมูล รายงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-30000
Internal Audit Expert (Section Manager)
1. Participate in annual audit planning 2. Performing and completing day to day audit work 3. Preparing the audit committee report 4. Coordinating with internal audit consultant 5. Following and updating corporate governance regulation by SEC.
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกบริการสำนักงาน
- การบริหาร จัดการ บำรุงรักษา และควบคุม สินทรัพย์ของบริษัทฯ - การบริหาร จัดการ การชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ฯ - การควบคุมเอกสารภายในฝ่ายและงานธุรการ - การบริหารจัดการสาธารูปโภคพื้นฐาน อาคาร หอพัก สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของบริษัทฯ - การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่ - การวางแผนและบริหารงบประมาณ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-เชียงราย
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา และเงื่อนไขอื่นๆ - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า - จัดทำรายการจัดซื้อสินค้า
16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการแผนกบริหารพนักงานขับรถ
- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คุณภาพ, ต้นทุน, ความปลอดภัย) - จัดทำ และตรวจสอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - มอบหมายงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข - กำหนดงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
HRD Specialist
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน หรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการสอนในการฝึกอบรม พัฒนา และการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การโค้ช หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานและระบบงาน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000+++
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-พะเยา
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พะเยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,500
หัวหน้างานบริการสำนักงาน-แม่สอด
1.กำกับควบคุมการปฏิบัติงานบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร 2.งานการจัดเก็บรายได้ 3.งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด ตาก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,500
ช่างยาง
- รับผิดชอบในการดูแลยาง -เติมลม ปะยาง สลับ ถ่วงล้อ
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างไฟฟ้าและปรับอากาศระดับ 1
ดูแลระบบไฟฟ้าในรถบัสและดูแลระบบอิเลกทรอนิกส์ในรถบัส
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่ล้างรถ (เชียงใหม่)
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร เส้นพิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร เส้นทางเดินรถวิ่ง> > พิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง (พิษณุโลก - ดอนสัก)
ขับรถโดยสารประจำทาง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนนด - เส้นทาง พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) - มีที่พักระหว่างการเดินทาง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (บริการบนรถ)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 9   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการสำนักงานใหญ่ - ดุแลเรื่องการจราจรภายในบริษัท - รักงานบริการ มีความอดทนอดกลั้น - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT. สวัวดิการดี รายได้ดี มีความมั่นคง
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (คาร์โก้)
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
16 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่โยกย้ายรถ (รถบัส)
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - เคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT.
16 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560