เข้าระบบผู้สมัครงาน
Marketing Specialist (มีประสบการณ์)
ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อให้ยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,500-25,000 +
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-พะเยา
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พะเยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,500
HRD Specialist (มีประสบการณ์)
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน หรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการสอนในการฝึกอบรม พัฒนา และการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การโค้ช หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานและระบบงาน
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000+++
Internal Audit Expert (Section Manager)
1. Participate in annual audit planning 2. Performing and completing day to day audit work 3. Preparing the audit committee report 4. Coordinating with internal audit consultant 5. Following and updating corporate governance regulation by SEC.
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานคาร์โก้ (เชียงใหม่)
1.ควบคุมดูแลพระกว่รคลังสินค้าในการรับ เก็บรักษา และการจ่ายสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 3.จดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน 4.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
19 เมษายน 2562
หัวหน้าส่วนงานจัดการยานยนต์
- แผนงาน แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คุณภาพ, ต้นทุน, ความปลอดภัย) - จัดทำ และตรวจสอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - มอบหมายงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข - กำหนดงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจ
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร
- ฝึกอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจประเมินผลการทำงานของพนักขับรถโดยสาร - รวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
19 เมษายน 2562
พนักงานล้างรถ (เชียงใหม่)
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
19 เมษายน 2562
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร เส้นพิษณุโลก
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร เส้นทางเดินรถวิ่ง> > พิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (บริการบนรถ)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 12   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
พนักงานขายตั๋วโดยสาร (เชียงใหม่)
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000+
พนักงานขายตั๋ว (สำนักงานเชียงใหม่)
จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง และให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการได้
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด ลำปาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9500+
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (คาร์โก้)
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
19 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่โยกย้ายรถ (รถบัส)
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - เคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT.
19 เมษายน 2562
ช่างเครื่องยนต์และยาง (เชียงใหม่)
วางแผนปฏิบัติงานประจำวัน มอบหมาย กำกับและตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงถ่ายทอดสอนงานด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง ดูแล รักษารถยนต์ รถทัวร์
19 เมษายน 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานอาคารสถานที่
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ บริเวณลานจอดรถ ของบริษัท - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
19 เมษายน 2562
พนักงานจัดการยานยนต์
1.ตรวจเช็คสภาพรถ BUS โดยสารก่อนใช้งาน 2.มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์
19 เมษายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560