เข้าระบบผู้สมัครงาน
HRBP Specialist
- ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน - ดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิภาพทั้งเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิตในการทำงานภายในบริษัท - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ หรือช่วยแก้ไขปัญหา - จัดทำข้อมูล รายงาน สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-30000
Internal Audit Expert (Section Manager)
1. Participate in annual audit planning 2. Performing and completing day to day audit work 3. Preparing the audit committee report 4. Coordinating with internal audit consultant 5. Following and updating corporate governance regulation by SEC.
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
Marketing Specialist
ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อให้ยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,500-25,000 +
หัวหน้าส่วนงานบัญชี
1. ควบคุมการบันทึกและการปิดบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท 2. ประสานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บัญชีและทรัพย์สินของบริษัท
23 มกราคม 2562
พนักงานขาย (เชียงใหม่)
1.จำหน่ายตั๋วรถโดยสาร 2.ให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการ ประจำสำนักงาน เชียงใหม่
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9600+
ผู้จัดการแผนกบริการสำนักงาน
- การบริหาร จัดการ บำรุงรักษา และควบคุม สินทรัพย์ของบริษัทฯ - การบริหาร จัดการ การชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ฯ - การควบคุมเอกสารภายในฝ่ายและงานธุรการ - การบริหารจัดการสาธารูปโภคพื้นฐาน อาคาร หอพัก สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ของบริษัทฯ - การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอาคารสถานที่ - การวางแผนและบริหารงบประมาณ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-เชียงราย
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
23 มกราคม 2562
Recruitment Specialist
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านสรรหาทั้งหมด ออกพื้นที่ในการสรรหาพนักงาน ออกบูธตามสถาบันต่างๆ เเละวางแผนการสรรหา 2.ทำสรุปรายงานการสรรหาประจำวัน ประจำเดือน และหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆเพิ่มเติม ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 3.ดำเนินการคัดเลือก และจัดทำเครื่องมือคัดเลือกพนักงาน
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกบริหารพนักงานขับรถ
- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คุณภาพ, ต้นทุน, ความปลอดภัย) - จัดทำ และตรวจสอบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - มอบหมายงาน กำกับติดตาม การดำเนินงานบริหารพนักงานขับรถ (เชียงใหม่) - พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสาร (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข - กำหนดงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
HRD Specialist
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน หรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการสอนในการฝึกอบรม พัฒนา และการสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การโค้ช หรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทำงานของพนักงานและระบบงาน
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000+++
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)-พะเยา
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พะเยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,500
พนักงานบริการสถานี
ดูแล อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด น่าน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9600+
เจ้าหน้าที่ธุรการ(สำนักงานเชียงราย)
-จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ -ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
23 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ล้างรถ (เชียงใหม่)
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
23 มกราคม 2562
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร เส้นพิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร เส้นทางเดินรถวิ่ง> > พิษณุโลก - ดอนสัก (สุราษฏร์)
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000+
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง (พิษณุโลก - ดอนสัก)
ขับรถโดยสารประจำทาง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนนด - เส้นทาง พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) - มีที่พักระหว่างการเดินทาง
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (บริการบนรถ)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
23 มกราคม 2562
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 9   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560