เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี)
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ราชบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบุคคลและฝึกอบรม
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 2.ดูแลงานด้านสรรหาบุคคลากรให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา 3.ดูแลและพัฒนางานด้านฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนประจำปี 4.ดูแลพัฒนาปรับปรุงงานด้านอาคารสำนักงานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 5.ดูแลงานกิจกรรมต่างๆ ประจำปีของบริษัท 5.และงานอื่นๆตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่ายบุคคล 2.ดูเเล ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา งานอาคารสำนักงาน 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ประชาสัมพันธ์/โอเปอเรเตอร์
1.รับโทรศัพท์ 2.ต้อนรับผู้มาติดต่อ 3.รับเอกสาร พัสดุ จากไปรษณีย์และลงบันทึกการรับ-ส่งเอกสาร 4.งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ดูแลจัดทำงานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบิลสินค้า คีย์ลงระบบ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
จัดทำเอกสารวางบิลเพื่อเก็บเงินค่าขนส่งจากลูกค้า และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรถยนต์
ควบคุม ดูแล วางแผน การจัดซื้อและการเบิก-จ่าย อะไหล่รถยนต์ รถบรรทุก การจ่ายงานซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับช่างให้เสร็จตามกำหนดและดูแลงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ซ่อมระบบไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์ (อะไหล่รถยนต์ )
ดูแลการเบิก - จ่ายอะไหล่รถยนต์ รวมถึงตรวจรับและจัดเก็บอะไหล่รถยนต์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support
-ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบ Network -ตรวจสอบเส้นทางการขับขี่ของรถบรรทุกจากระบบ GPS -ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Programmer
1.พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) ด้วย Google Map 3.แก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มี 4.พัฒนาระบบงานขนส่ง (Logistics)
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Service Engineer
ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) และ กล้องติดรถยนต์ ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่นComputer, Printer, Fax และระบบ Network ปฏิบัติงานทั้งใน และนอกสถานที่ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (ออกต่างจังหวัดโดยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน)
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support (ประจำสาขาเเก่งคอย จังหวัดสระบุรี)
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะิ (GPS) - ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า - ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support (ประจำสาขา จังหวัดอุดรธานี)
- ดูแลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะิ (GPS) - ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพานพาหนะ GPS ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า - ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เช่น Computer, Printer, Fax และระบบNetwork
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง (ประจำสาขาท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)
งานเอกสาร ติดต่อประสานงานด้านการขนส่ง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ครูสอนวิชาภาษาไทย(โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำลูกกาคลอง 12 )
สอนวิชาภาษาไทย จัดเตรียมการเรียนการสอนให้นักเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ครูสอนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำลูกกาคลอง12)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมการเรียนการสอนให้นักเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ครูสอนคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำลูกกาคลอง12)
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560