เข้าระบบผู้สมัครงาน
- ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชี - ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท - ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท - งานบัญชีต้นทุนและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม - ตรวจสอบและบันทึกรายการนำเข้าและส่งออกรวมไปถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ทำการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์ในการทำงานภายในโรงงาน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย - บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด - พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง - เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction) - ศึกษาแนวทางกา
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. ขายสินค้าผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Line , IG , Lazada, Online Shopping Website ต่างๆ 2 .ทำcontent บทความ รีวิวสินค้า .ผ่านช่องทาง Online / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย กิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า 3. สำรวจสินค้า และความเคลื่อนไหวในตลาดในโลก Online มองหาสินค้าใหม่ๆ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) (Organization chart) 2. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสามารถจัดทำ JD, KPI ของแต่ละฝ่าย 3. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย - จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเท
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR - จัดทำและตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่างๆของบริษัท - ทำงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลบุคลากรในองค์กร - ตรวจสอบเวลา ขาด/ลา/มาสายของพนักงาน - จดการงานคีย์ข้อมูลเงินเดือนและนำส่งภาษีประจำเดือน / ปี / เงินสมทบ - งานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักร หรืองานระบบประกอบอาคาร - ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ - ฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมเพื่อปฎิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. จัดหา/จัดซื้อสินค้า,ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคาจากผู้เสนอขาย 2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอบของผู้ขายและเงื่อนไขการชำระเงิน 3. ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (PR)และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) 4. วางแผนการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ 5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดทำเอกสารสั่งซื้อ- ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ 7. จัดหาสินค้าและแหล่งซื้อสินค้าใหม่ ๆ 8. จัดสรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน 9. รับผิดชอบงานที่ได้รั
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
-จัดสินค้า -ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า -ตรวจนับสินค้าตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 331/วัน
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
-วางแผนงานในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ ทดลอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า -ควบคุม ดูแล ติดตาม รวมถึงให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการผลิตทุกกระบวนการ 2.ทำรายงานการผลิต จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ลงยอดการผลิตของเสียประจำวัน 4.ดูแลจัดเก็บและเตรียมเอกสารสำหรับฝ่ายผลิต 5.เตรียมข้อมูลและเตรียมเอกสารรายงานประจำเดือน
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
-ติดต่อและเสนอสินค้าเพือหาช่องทางการขายเพิ่ม -ทำการตลาดและเสนอโปรโมชั่น -ทำการตลาดให้ได้ตามเป้าหมาย -ทำการตลาดออนไลน์ -อัฟเดทข้อมูล วิเคราะห์การตลาด และวางแผนการตลาด
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- ดูแลการนัดหมาย บันทึกตารางประชุม การจัดตารางเวลาผู้บริหารและการแจ้งเตือนต่างๆ - เขียนจดหมายโต้ตอบและทำหนังสือต่างๆติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน - ตรวจจสอบอีเมล์ และแจ้งเตือนอีเมล์ต่างๆประจำวัน - จัดทำแฟ้มระเบียบเอกสาร และเก็บเอกสาร โทรศัพท์/อีเมล์ติดต่อนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล / สรุปรายงานการประชุม ประสานงานภายใน-ภายนอก จัดทำข้อมูลนำเสนอ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
- รับ Order จากพนักงานขาย - รับ Order จากลูกค้า - ติดต่อลูกค้าเพื่อให้มีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอโดยใช้วิธีการสื่อสารด้านอิเล็คทรอนิคต่าง ๆ - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อเปิดบิลขาย - ประสานงานกับแผนกจัดส่งเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1. ดูแลลูกค้า รายเก่า ติดตามพบปะลูกค้ารายใหม่ รวมถึง หาตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจ่ายสินค้า 2. หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. ประสานส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 4. ให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านสินค้า และบริการเพื่อสร้างความสัมพันธิ์ที่ดีแก่ลูกค้า 5. การทำรายงานยอดขาย และเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 6. อัพเดทข้อมูลสินค้า และติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7. ติ
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562