เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายห้าง CENTRAL สาขาพระราม 2
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ดูแลสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า สร้างยอดขาย จัดทำรายงานยอดขายเสนอหัวหน้าหน่วย
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
GRAPHIC DESIGN
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. ออกแบบสื่อโฆณาและงานกราฟิกต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบน Facebook,Instagram,และGoogle IG Line 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการโฆษณาออนไลน์ เพื่อทราบความต้องการออกแบบให้สวยงามตรงกับความต้องการบริษัทและกลุ่มลูกค้า 3.ให้ความช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่การโฆษณาออนไลน์ในการปรับปรุงภาพโฆษณา 4.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
พนักงานขาย BIG C สาขาฉะเชิงเทรา
1.พนักงานขาย PC. 2.ให้บริการลูกค้าและให้คำแนะนำลูกค้า 3.ทำการตรวจนับสินค้าและตรวจเช็คสต๊อก 4.รายงานผลยอดขายแต่ละวัน 5.ประสานงานทีมขายและบริษัท
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน/คอม/โอที
พนักงานขาย BIG C สาขาหนองจอก
1.พนักงานขาย PC 2.ให้บริการลูกค้าแนะนำสินค้า 3.หน้าที่ตรวจนับสินค้าเช็คสต๊อก 4.รายงานผลงานยอดขาย 5.ประสานงานขายและสื่อสารกับทุกฝ่ายบริษัทฯ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
พนักงานขายห้าง Big C สาขาบางปะกอก
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
22 มกราคม 2562
Creative and Content Writer
1.การวางแผนกลยุทธการตลาด ภายใต้กรอบเวลาและบริหารจัดการต่างๆได้อย่างดี 2.กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ 3.การวิจัยการตลาด เช่น การผลิต การโฆษณา การเงิน การขาย การจำหน่าย ลูกค้า/คู่แข่ง ช่องทางการตลาด 4.การสนองความต้องการลูกค้า 5.มีพลังคิดบวก มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ๆเสมอ 6.มีทักษะในการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเป็นเลิศมีความละเอียดรอบคอบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 7.มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลง
พนักงานขายห้าง ROBINSON สาขารามอินทรา
แนะนำและให้บริการลูกค้า ตรวจนับและจัดวางสินค้า จัดทำรายงานผลยอดขายให้หัวหน้าทราบ
22 มกราคม 2562
พนักงานขายห้าง Big C สาขาสะพานควาย
1.แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า 2.การให้บริการลูกค้า 3.ควบคุมดูแลตรวจนับสินค้า 4.จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายผู้บังคับบัญชา
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
วิศวกร ระบบการผลิต Industrial Enginneer
หน้าที่รับผิดชอบ 1. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก ระบบการผลิต Production System มาประยุทกต์ใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด 2.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Time study,balanced production Line,Efficiency and performance measurement 3. ออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุง Value streaming chain ของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้ง Manufacturing Lead time and Manufacturing Cycle time 4. ออกแบบ/ควบคุม การวัดประสิทธิภาพ Efficiency และประสิทธิผล Performance ในทุก Process ของ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
วิศวกร กระบวนการผลิต Production Engineer
หน้าที่รับผิดชอบ 1.เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักและวิธีการคัดเลือกวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและคุณลักษณะของวัตถุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม เช่น EVA,PU,PVC เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ใการผลิตสินค้าให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่บริษัทกำหนด 2. เข้าใจ/มีประสบการณ์เกี่ยวกับ method study เพื่อที่จะทำให้ Efficiency and performance ดีที่สุด 3. ออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้ง Manufacturing Lead time and Manufacturing Cycle time 4. ออกแบบ/ควบคุม การ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
หน้าที่รับผิดชอบ 1. กำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนกในฝ่ายผลิตเช่น oee,dufect,cost,ojt,tpm 2. กำหนดระเบียบและขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก 3. ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่โรงงานกำหนด 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย 5. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างไที่เกี่ยวข้อง 7. อื่นๆ - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำงบประมาณประจำปีที่จะต้องใช้ของฝ่ายผลิต - ควบคุมค่าใช้จ่ายทั
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
พนักงานขายห้าง ROBINSON สาขาบางแค
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
พนักงานขายห้าง Big C สาขาพระราม 4
พนักงานขายรองเท้ากีโต้ บริการและให้คำแนะนำลูกค้า ตรวจนับสินค้า.จัดเรียงสินค้า.เบิกสินค้าเช็คสต๊อก รายงานยอดขายผู้จัดการทราบ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าแรงขั้นต่ำ / โอที / คอมมิชชั่น
หัวหน้าฝ่ายขายการตลาดต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงานดูแลลูกค้าต่างประเทศ 2. ดำเนินพิธีการนำสินค้าออกต่างๆ 3. ทำใบเสนอราคาต่างประเทศ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงานในการส่งออกสินค้า 5. สามารถเดินทางไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศ
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
พนักงานรายวันทั่วไปและพนักงานเย็บจักรจำนวนมาก
ปฏิบัติงานทั่วไปในฝ่ายผลิต สามารถใช้เครื่องจักรเย็บได้ดี การบำรุงรักษา ก่อน-หลังใช้งาน
22 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ และ ค่าโอที
พนักงานขายห้าง ROBINSON สาขาศรีนครินทร์
แนะนำและให้บริการลูกค้า ตรวจนับและจัดวางสินค้า จัดทำรายงานผลยอดขายให้หัวหน้าทราบ
23 มกราคม 2562
บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560