เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด - มีความสามารถในการนำเสนอชี้แจง เจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
ช่างเครื่องมือแพทย์
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จัดเก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย -รายงานสภาพ,ภาพรวมเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดกับเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยพยาบาลER
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
18 มิถุนายน 2562
นักรังสีเทคนิค/หัวหน้านักรังสีเทคนิค
1.ให้บริการด้านการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้มารับบริการ 2.ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่าปฏิบัติงาน 3.ควบคุมและจัดระบบการรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในเวรนั้น ๆ 5.ดูแลเรื่อง IC ภายในแผนก 6.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
แม่บ้าน/ซักรีด
-ทำความสะอาดทั่วไป
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
UR Nurse
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
spa therapist
นวดไทย,เท้า,น้ำมัน,ลดความอ้วน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : วันละ 600
18 มิถุนายน 2562
พนักงานบริการผู้ป่วย (เวรเปล)
ดูแล ต้อนรับ และให้บริการลูกค้า เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้ถูกวิธี
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสาธาณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - งานที่ได้รับมอบหมายจกผู้บังคบบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้าน Time Attendance)
1.ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงาน 2.ติดตามและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการปฏิบัติงาน 3.บันทึกและสรุปข้อมูลสถิติการมาทำงานทุกเดือน 4.ดูแลการจัดตารางเวร ,การแลกเปลี่ยนเวร 5.จัดทำค่าล่วงเวลา 6.ดูแลการScanนิ้วและออกรหัสให้สำหรับพนักงานใหม่ 7.คัดเลือกและสรรหาบุคลากรตามที่หน่วยงานร้องขอ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำER
- คีย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ - สำรวจและเบิกเครื่องใช้สำนักงานให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
Operator (พนักงานรับโทรศัพท์) ด่วน
1.รับและต่อสายโทรศัพท์ให้ลูกค้า และเจ้าหน้าที่ 2.ประกาศเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3.สรุปยอดการใช้โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
18 มิถุนายน 2562
เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
-จัดทำตารางนัดหมาย การเข้าประชุมต่างๆ -กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
หัวหน้าแม่ครัว
1.ดูแลควบคุมการทำอาหารทุกแห่ง 2.ดูแลรสชาติอาหารประจำวันให้มีรสชาติดี,หน้าตาอาหารน่าทาน 3.ดูแลควบคุมการผลิตต้นทุนอาหาร 4.ดูแลควบคุมระเบียบวินัย,การลา,จัดตารางเวร 5.ดูแลควบคุมบริหารบุคลากร 6.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยเภสัชกร
-ช่วยเภสัชกรในด้านเภสัชกรรม -ช่วยเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี -ช่วยจัดยา คีย์ยา ตามใบสั่งของแพทย์ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
ตรวจสอบการบันทึกรายได้ประจำวัน,ภาษีขายประจำเดือน พร้อมทั้งจัดทำสรุป Daily Income / Monthly Income ของทุกแผนก จัดการบัญชีและ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)
1.ให้การดูแลพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน 2.ออกกู้ชีพกับรถ Ambulance
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า
-ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในแผนก -รับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ -ดูแลความเรียบร้อย บริเวณต้อนรับส่วนหน้า -รายงานยอดผู้ป่วยประจำวันส่งผู้บริหาร - ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relation Officer)
ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการและประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่ลูกค้ามาใช้บริการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
18 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ประจำห้องอาหารโรงพยาบาล)
- รับชำระเงินจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในห้องอาหาร - ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560