เข้าระบบผู้สมัครงาน
Corporate Sales Manager/ Governmanr Sales Manager / Sale Manager
-วางแผน วางกลยุทธ์ บริหหารการขายสำหรับทีมให้บรรลุเป้าหมาย -สร้างทีมขายที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และให้คำแนะนำการนำเสนอและปิดการขาย -สร้างยอดขายของทีมได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ -แนะนำและให้ความรู้ต่างๆในผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิ๓าพ -งานอื่น
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager)
1. กำหนดแผนงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคน และแผนการพัฒนาองค์กรและการฝึกอบรม 2. สรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือก ทดสอบบุคลากร ให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถ 2. บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) และการยื่นต่อกรมพัฒาฝึมือแรงงาน 3. บริหารจัดการการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับ 4. รับผิดชอบและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. ดูแลเรื่องปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของบุคลากร และรวมถึงเรื่องกฎหมายแรงงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
หัวหน้าแผนกการเงิน/แคชเชียร์
รับผิดชอบและดูแลแผนกการเงินภายใน รพ. รับผิดชอบเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง รวดเร็ว สรุปค่ารักษาพยาบาล รายได้และลูกหนี้เพื่อส่งบัญชีตรวจสอบ ติดต่อกับบริษัทประกันใน Contract เพื่อประสานงานให้เกิดประโยชน์กับคนไข้และองค์กร ตรวจเช็คเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน ดูแลทีมงานการเงินที่ปฎิบัติงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : **,***
23 กันยายน 2562
เภสัชกร(Parttme) /ผู้ช่วยเภสัชกร (Parttime)
- หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุม รักษายาในคลังและแนะนำคนไข้ในการใช้ยา - ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1.ช่วยงานผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง 2.บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเวลาผู้จัดการออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กันยายน 2562
พยาบาลผู้ตรวจการ (Supervisor)
-ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงานรวมถึงความพร้อมในการให้บริการ -ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล -ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานได้ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
สมุห์บัญชี
สามารถปฎิบัติงานในระดับสมุห์บัญชีได้อย่างดี
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
หัวหน้าพยาบาล (Supervisor)
บริหารจัดการภายในแผนก
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
พยาบาลวิชาชีพ ด่วน
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด - มีความสามารถในการนำเสนอชี้แจง เจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
นักรังสีเทคนิค/หัวหน้านักรังสีเทคนิค
1.ให้บริการด้านการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้มารับบริการ 2.ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ ระหว่าปฏิบัติงาน 3.ควบคุมและจัดระบบการรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในเวรนั้น ๆ 5.ดูแลเรื่อง IC ภายในแผนก 6.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
เลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาล
-จัดทำตารางนัดหมาย การเข้าประชุมต่างๆ -กลั่นกรองเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่การตลาดส่งเสริมสุขภาพ (Sale)
ส่งเสริมการตลาดทางด้านธุรกิจโรงพยาบาล และสุขภาพ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนผู้ป่วยใน
- ต้อนรับผู้มาให้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย - สอบถามและตรวจสอบสิทธิประกันชีวิต สำหรับผู้มารับบริการ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลบริษัทประกันชีวิต - ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
แม่บ้านทำความสะอาด
ดูแลและทำความสะอาดทั่วๆ ไปตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
ผู้ช่วยพยาบาล(NA/PN)
ผู้ช่วยพยาบาล ในแผนก Ward ,OPD ,OR
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสาธาณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - งานที่ได้รับมอบหมายจกผู้บังคบบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กันยายน 2562
พยาบาลวิชาชีพ OPD, ER, IPD
งานบริการด้านการพยาบาลคนไข้ด้วยใจบริการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กันยายน 2562
หัวหน้าแม่ครัว
1.ดูแลควบคุมการทำอาหารทุกแห่งภายใน รพ. 2.ดูแลรสชาติอาหารประจำวันให้มีรสชาติดี, หน้าตาอาหารน่าทาน 3.ดูแลควบคุมการผลิตต้นทุนอาหาร 4.ดูแลควบคุมระเบียบวินัย,การลา,จัดตารางเวร 5.ดูแลควบคุมบริหารทีมบุคลากรในหน่วยงาน 6.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
23 กันยายน 2562
ผู้ช่วยพยาบาลER
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
23 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560