เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด - มีความสามารถในการนำเสนอชี้แจง เจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างเครื่องมือแพทย์
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ -จัดเก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย -รายงานสภาพ,ภาพรวมเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดกับเครื่องมือแพทย์
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
spa therapist
นวดไทย,เท้า,น้ำมัน,ลดความอ้วน
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : วันละ 600
ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสาธาณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - งานที่ได้รับมอบหมายจกผู้บังคบบัญชา
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแม่ครัว
1.ดูแลควบคุมการทำอาหารทุกแห่ง 2.ดูแลรสชาติอาหารประจำวันให้มีรสชาติดี,หน้าตาอาหารน่าทาน 3.ดูแลควบคุมการผลิตต้นทุนอาหาร 4.ดูแลควบคุมระเบียบวินัย,การลา,จัดตารางเวร 5.ดูแลควบคุมบริหารบุคลากร 6.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
IT Support
-ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่นๆได้ -สามารถใช้โปรแกรมเกี่่ยวกับกราฟฟค และ Internet ได้ -สามารถซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ และดูแลแก้ไขปัญา Hardware และ Software ได้ -มีความรู้เรื่องระบบ Network และ ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ -ปรับปรุงการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับส่วนพัฒนาระบบ -วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า
-ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในแผนก -รับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ -ดูแลความเรียบร้อย บริเวณต้อนรับส่วนหน้า -รายงานยอดผู้ป่วยประจำวันส่งผู้บริหาร - ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยเภสัชกร
-ช่วยเภสัชกรในด้านเภสัชกรรม -ช่วยเก็บรักษาเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี -ช่วยจัดยา คีย์ยา ตามใบสั่งยาของแพทย์ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ประจำโรงพยาบาลกรุงสยามฯ
- รับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มจากผู้มารับบริการ - ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้ช่วยทันตกรรม
-การช่วยทันตกรรมในงานทันตกรรมทุกชนิด - ตรวจสอบเครื่องมือทันตกรรมทุกชนิดก่อนใช้งาน - ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเรื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม - จัดทำเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในแผนกทันตกรม - ส่งและรับเครื่องมือทันตกรรมที่ห้อง supply - งานถ่ายภาพรังสีทันตกรรม - ตรวจนับสต๊อกวัสดุทันตกรรม - ติดตามนัดผู้ป่วยทันตกรรม และการโทรสอบถาม
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Fitness instructor (Part-Time)
1. ดูแล - ต้อนรับลูกค้า 2. ให้คำแนะนำกับลูกค้าเรื่องการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง 3. ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด 4. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและตอบคำถามเกี่ยวกับความงามได้ตามขอบเขตหน้าที่ 5. ออกแบบการออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานเสิร์ฟ / สจ๊วต
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ / สจ็วต 1.ทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ต่างๆของแผนกให้สะอาด พร้อมใช้งาน 2.ทำความสะอาดภาชนะติดเชื้อต่างๆตามมาตรฐานที่หัวหน้างานกำหนดให้ 3.จัดทำสต๊อค อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของแผนกและทำรายงานส่ง 4.ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในครัว ตามที่หัวหน้างานกำหนด 5.จัดเก็บผักสดและเนื้อสัตว์ให้ถูกต้องตามที่หัวหน้างานกำหนด 6.เก็บอุปกรณ์และเคลียร์ห้องจัดเลี้ยง หลังจากเสร็จงานเลี้ยงต่างๆ 7.ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 8.แม่บ้าน/มีจิตใจรักการบริการ 9.มีความขยัน อดทน รักคว
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
-ต้อนรับผู้มาให้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย - สอบถามและตรวจสอบสิทธิประกันชีวิต สำหรับผู้มารับบริการ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลบริษัทประกันชีวิต - ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Guest Relation Officer)
ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการและประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่ลูกค้ามาใช้บริการ
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้าง
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ประสานงานการฝึกอบรมทั้งก่อน ขณะ และหลังการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - จัดทำบันทึก รายงานผลการดำเนินงานต่างๆทุกเดือน จัดทำรายงานการอบรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหร
23 มกราคม 2562
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560