งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ตรวจสอบเอกสาร,ออกหน่วย,ประสานงานกับแผนกต่างๆ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1. ช่วยนักรังสีเทคนิคปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานในแผนกเอกซเรย์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิด 2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ง
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ปฎิบัติงานประจำห้อง X-Ray โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร,ดูแล บริหารการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกอบรม,ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก,รับผิดชอบการทำรายงานเสนอผู้บริหาร
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
หน้าที่ความรับผิดชอบ •รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี •ตรวจทานความถูกต้องรายการบันทึกบัญชีทั่วไปให้ตรงตามรอบและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคั
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ปฏิบัติงานประจำที่แผนกเภสัชกรรม
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ดูแลผู้ป่วยวิกฤต การดูแลกำกับงานในแผนก และบริหารทีมงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ (เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ) - มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
งานบริการด้านการพยาบาลคนไข้ด้วยใจบริการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1. บริการงานซ่อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2. บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ระบบสาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมในการทำงานอย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1. ดูแลและให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ประสานงานการให้การพยาบาลระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด 3. ดูแลแล
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ดูแลและทำความสะอาดทั่วๆ ไปตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 400/วัน
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เสริฟอาหารผู้ป่วย , ลูกค้า และงานจัดเลี้ยง
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
รักษาความปลอดภัยให้กับอาคาร สถานที่ ๆ ไปเฝ้าประจำการอยู่ ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ อาทิ อำนวยความสะดวกด้านงานจราจร ดูแลความเรียบร้อยโดยภาพรวม
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ให้คำแนะนำด้านการดูแลและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักรักษาพยาบาล ดูแลเรื่องติดต่อและเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้มารับบริการ, กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จัดซื้อสินค้าให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด โดยการทำงานจะมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ทุก 6 เดือน ดังนี้ 1. ซื้อยา/เวชภัณฑ์ 2. ซื้อของแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง/เครื่องมือแพทย์ 3. ซื้อของแผนกอ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- ซ่อมผ้าที่ทางหน่วยงานส่งซ่อม หรือได้ซักรีดคัดแยกให้จำนวน 200 / เดือน - ตัดเย็บผ้าตามคำสั่งของหัวหน้างาน - มีการตรวจเช็คอุปกรณ์การทำงาน ทุก ๆ 3 เดือน พร้อมรายงานให้หัวหน้าทราบ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ - ปฎิบัติการพยาบาล ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - ปฎิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจา
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.