เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน(คปอ) - ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติเข้าเงื่อนไขของกฏหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อม - ประเมินความเสี่ยงในการทำงานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆรณรงค์ให้ปฏิบัติได้ถูกกฏหมาย - วิเคราะห์งานในแต่ละกิจกรรม เพื่อประเมินชี้บ่งจุดอันตรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะ กำหนดมาตรฐานป้องกัน - เข้าตรวจ และให้ความรู้กิจกรรมก่อสร้าง หรือต่อเติมที่เกิด ณ สถานประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักก
บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
- วิเคราะห์หน้างานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทังกำหนดมาตรการ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำรายงาน สอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน - รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการปฎิบัติการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ,สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎของบริษัทฯ - รวบรวมสถิติ วิเคราะหฺข้อมูล จัดทำราย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
1. จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 3. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
1. จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 3. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
1. จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 3. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน - จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล - แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รวบรวมสถิติการประสบอันตรายและการเจ็บป่วย และจัดทำรายงานเสนอต่อบริษัทเพื่
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
เงื่อนไขการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี ค่าตอบแทน: เงินเดือนตามตกลง (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม) สวัสดิการ ที่พักและประกันสังคม วันเวลาทำงาน: จันทร์ - เสาร์ (8:00-17:00) ไซท์งาน: โรงงานนิสสัน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1. ประสานงานกับจป.โครงการต่างๆ ของผู้รับเหมา และทีมงานจป.ของหน่วยงานและจป.ส่วนกลางของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการ 2. รวบรวมเอกสารด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯและเจ้าขอ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด - วิเคราะห์งานเพื่อให้นายจ้างเห็นว่ามีตรงไหนที่อันตรายบ้าง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันให้มีขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย - สามารถเดินทางไปตรวจฟาร์มต่างจังหวัดเพื่ออบรมเรื่อวความปลอดภัยฯแก่พนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ( จันทร์ - เสาร์ )
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 379 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 38 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562