เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบระบบสัญญาณบุกรุกผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป นั่งปฏิบัติงานในห้องปฏิติบัติการควบคุม
THAI SECOM SECURITY Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 (ยังไม่รวมโอที)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1. สามารถเซ็นต์ รับรองรายงาน จป.ว ได้ 2. ปฏิบัติงานตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 5. ดูแลและตรวจสอบ และซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
เพื่อรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพตามระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและการติดต่อหน่วยงานราชการและการปฏิบัติงานขั้นต้นของแผนกบุคคล
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : xx,xxx
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย - จัดประชุม/ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย - ตรวจสอบ, ปรับปรุงและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - ดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ติดต่อประสานงานกับกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน - อบรมพนักงานเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีใช้ถังดับเพลิง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เควสโก้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000 - 35000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยใตนการทำงาน 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ รายงานผล เสนอแนะ 5. รวมรวมสถิติ จัดทำรายงาน-ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ 6. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย 7. ตรว
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย หรือกฎกระทรวงต่างๆ 2.วิเคราะห์การประสบอันตรายของพนักงาน 3.จัดทำรายงานการประสบอันตราย 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ 5.แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง ให้ได้รับความรู้ในการทำงาน 6.กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 7.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม 8.ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย 9.ตรวจประเมินตามแผน 10.ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 11.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 12.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1.ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำหนดมาตรการป้องกันหรือกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 5.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ 6.จัดอบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งวางระบบความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด - วิเคราะห์งานเพื่อให้นายจ้างเห็นว่ามีตรงไหนที่อันตรายบ้าง เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันให้มีขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย - สามารถเดินทางไปตรวจฟาร์มต่างจังหวัดเพื่ออบรมเรื่อวความปลอดภัยฯแก่พนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ( จันทร์ - เสาร์ )
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 415 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 42 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562