ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
- นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า - เจรจาต่อรองกับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ตรวจเช็ฺคสต็อกสินค้า - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งสินค้าให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับข้อร้องเรียนของลูกค้า - ติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถ / ประสบการณ์)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดทำเอกสาร - คีย์ข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาทขี้นไป
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
- วางแผนการผลิต/กำลังการผลิต/เครื่องจักร/กำลังคน - บริหารจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต - ตรวจสอบดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย มาตรฐาน และทันต่อความต้องการของลูกค้า - เพิ่มผลผลิต ลดของเสีย วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- วางแผนการผลิต/กำลังการผลิต/เครื่องจักร/กำลังคน - บริหารจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต - ตรวจสอบดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย มาตรฐาน และทันต่อความต้องการของลูกค้า - เพิ่มผลผลิต ลดของเสีย วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถ/ประสบการณ์)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง - ตรวจสอบออเดอร์ที่ได้รับ - ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า / สภาพสินค้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมส่ง ก่อนบรรจุสินค้าขึ้นรถขนส่ง - จัดทำบิลส่งสินค้า - จัดทำเอกสารอื่นๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาทขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา,ประสบการณ์)
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เครื่่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถ / ประสบการณ์)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
พนักงานควบคุมเครื่องเป่าม้วนโฟม 2 อัตรา - ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนการทำงาน - ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร หลังการทำงาน - ปรับแต่งเครื่องจักร - ตรวจสอบสภาพของชิ้นงานที่ผลิตเบื้องต้น พนักงานแกะ 3 อัตรา - แกะชิ้นงาน - ตรวจสอบสภาพของชิ้นงาน - ตรวจนับชิ้นงาน
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 363 บาท / วัน (ไม่รวมเงินพิเศษอื่นๆ)
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
- บริหารจัดการเกี่ยวการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ - บริหารการเกี่ยวกับควบคุมการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ - บริหารจัดการเกี่ยวกับเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ - บริหารจัดก่ารเกี่ยวกับกระบวนการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิ[ - บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ / ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
- สรรหาพนักงาน คัดเลือกพนักงาน ว่าจ้างพนักงาน ฝึกอบรมอบรมพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงานและกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
-จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง -จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ -ทำการสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป -ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป -บันทึกผลการทดสอบ -สรุปผลการทดสอบประจำวัน/กะ -งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
-จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง -จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ -ทำการสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป -ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป -บันทึกผลการทดสอบ -สรุปผลการทดสอบประจำวัน/กะ -งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : สูงเนิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.