เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ
จะมีพนักงานของเรา train ให้ผู้สมัครตำแหน่งนี้สามารถ: 1. ตัดกระดาษนามบัตร, เคลือบงานนามบัตร 2. ผลิตตรายาง, แกะและรีด flex เสื้อ, ตัดสติกเกอร์ 3. ปักหมวก ปักเสื้อ 4. ช่วยเช็คสต็อกกระดาษ สต็อกหมวก
Instant Print อินสแตนท์การพิมพ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-20000 + ค่าคอม
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ - บันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน - ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พร้อมจดบันทึกประจำวัน - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิต - วางแผนการทำงาน, พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน - ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการอุปกรณ์ บุคคล และสถานที่ - จัดการ by product และเก็บรักษาให้เป็นระบบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ และ ควบคุมให้กระบวนการผลิต สอดคล้องกับระบบ GMP - จัดทำและบันทึก รวบรวมเอกสารให้เป็นไปตามระบบ GMP
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อหาแนวทางร่วมกับฝ่ายต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน - จัดทำเอกสารตามระบบงานคุณภาพ WI, SOP และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO - ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพและนโยบายคุณภาพของบริษัท 2.ตรวจรับเข้าวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3.สุ่มตรวจสอบการชั่ง/ตวง/การวัดอุณหภูมิ/การตรวจวัดความชื้น/การชั่งน้ำหนักสินค้า 4.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ 3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ และออกเอกสารมาตรฐาน Specification 4. วางแผนและทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 5. ทำ Sensory test หรือประเมินความพึงพอใจของสูตรผลิตภัณฑ์ 6. ควบคุมการผลิตสูตรใหม่ในครั้งแรก ร่วมกับฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ 7. จัดทำรายงานการทดลองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร - ควบคุมคุณภาพอาหารสด และอาหารสำเร็จรูป - สร้างและใช้นโยบายและขั้นตอนการประกันคุณภาพ - กำหนดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง การบันทึกและรายงานคุณภาพ - พัฒนาแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน **ประสานงาน จัดทำ ขอใบอนุญาตระบบมาตราฐาน GMP **
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์ระบบการวัด รับผิดชอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
1. ตรวจสอบการกระทำและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 2. ดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่น ๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000, การลดต้นทุน, การกำหนด KPI, การศึกษาความสามารถของกระบวนการการผลิต หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ทำหน้าที่ในการจัดทำ Billet grade specification, Production specification ทั้งเหล็กเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษในระบบ L3 5. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ 6. ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ผลก
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1765 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 177 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562