1.วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ บริหารงานด้านการตลาด และบริหารงบประมาณการตลาดต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมทางการลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย 3.สำรวจ และ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า และ บริหารความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า 5.วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เกี
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-นำเสนองานขายสินค้าและปิดการขายกับทางโครงการ เจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมา -ให้บริการ และติดตามดูแลลูกค้าประจำ รวมทั้งสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ -ประสานงานขายและติดตามงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และลูกค้า -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก !!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.บริหารยอดขายของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดการ Stock Real Time สินค้าให้ตรงในระบบ เพื่อให้ Stock ของบริษัทมีความถูกต้อง 4.ดำเนินการควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย 5.บริหารอัตรากำลังคนและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบ - จัดหา พิจารณาการสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ โดยละเอียด และรอบคอบ 2.จัดซื้อสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3.วางแผนกลยุทธ์ กำหนดราคาขายสินค้า ให้แข่งขันได้ และ มีผลกำไร 4.ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย 5.ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ 6.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี และการตลาดผลักดันสินค้า และ จัดโปรโมชั่น 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก !   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด -ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า สินค้ากลุ่ม เซรามิค ,สุขภัณฑ์ ,ประตูหน้างต่าง ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้องครัว , อุกรณ์ประปาสวนเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า -อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริการลูกค้า -ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ -ปิดการขายสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 10    เงินเดือน : 9450 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.ดูแลและผลักดันยอดขายออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ เช่น Shopee, Lazada, เว็บไซน์บริษัท Facebook , Line และสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการขาย และสินค้า 3.วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย 4.บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่ดี 5.เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 6.แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด -ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า สินค้ากลุ่ม เซรามิค ,สุขภัณฑ์ ,ประตูหน้างต่าง ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้องครัว , อุกรณ์ประปาสวนเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า -อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริการลูกค้า -ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ -ปิดการขายสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 10 อัตรา ด่วนมาก!!   เงินเดือน : 9,750฿ ขึ้นไป + INCENTIVE
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งประกอบด้วย - งานรับสินค้า - งานจัดเก็บ Stock สินค้า - งานจัดจ่ายสินค้าและการส่งมอบ - งานบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - งานบริหารอัตรากำลังพล
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด มุกดาหาร   เขต : เมืองมุกดาหาร
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ด้านการปฏิบัติการ:  สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน กำหนดขอบเขต และจัดทำร่างแนวการตรวจสอบ ( Audit Program )  กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่จะ เลือกใช้ รวมทั้งการเลือกตัวอย่างมาทำการตรวจสอบ  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเยี่ยงมืออาชีพ และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  รวบรวม วิเคราะห
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด -ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า สินค้ากลุ่ม เซรามิค ,สุขภัณฑ์ ,ประตูหน้างต่าง ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ห้องครัว , อุกรณ์ประปาสวนเกษตร และ เครื่องใช้ไฟฟ้า -อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บริการลูกค้า -ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ -ปิดการขายสินค้า
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อำนาจเจริญ   เขต : ลืออำนาจ, เมืองอำนาจเจริญ
อัตรา : 5 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 9,750 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. ตรวจสอบ - จัดหา พิจารณาการสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับเหล็กให้กับบริษัทฯ โดยละเอียด และรอบคอบ 2. จัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับเหล็กให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 3. วางแผนกลยุทธ์ กำหนดราคาขายเหล็ก ให้แข่งขันได้ และ มีผลกำไร 4. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเกี่ยวกับเหล็กเพื่อจำหน่าย 5.ออก PO ผ่านระบบ 6.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายขาย คลังสินค้า บัญชี และการตลาดผลักดันสินค้า และ จัดโปรโมชั่น 7.ติดตามสถานการณ์ราคาผันผวนของเหล็กทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนสต็อกสินค้าและวา
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก !!!   เงินเดือน : 20,000 +++
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.บริหารทีมขาย สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด 5.วางแผนในการรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่ 6.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา 7.ควบคุมดูแลการออกพบลูกค้าของพนักงานขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังสินค้าซึ่งประกอบด้วย - งานรับสินค้า - งานจัดเก็บ Stock สินค้า - งานจัดจ่ายสินค้าและการส่งมอบ - งานบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - งานบริหารอัตรากำลังพล
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.บริหารยอดขายของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดการ Stock Real Time สินค้าให้ตรงในระบบ เพื่อให้ Stock ของบริษัทมีความถูกต้อง 4.ดำเนินการควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย 5.บริหารอัตรากำลังคนและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก !   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.วางแผนการปฎิบัติงาน การบริหารทีมงานขาย ตามเป้าหมายของบริษัท 2.ควบคุม ดูแลการตรวจสอบสต็อกสินค้า 3.จัดเรียงโชว์สินค้าให้เป็นที่น่าดึงดูดความสนใจ 4.นำเสนอขายสินค้าแบบมืออาชีพ เป็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 5.ผลักดันยอดขายและการจัดรายการส่งเสริมการขาย 6.จัดทำรายงานต่างๆ
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. จัดเที่ยวขนส่ง โดยดูความเหมาะสมของสินค้าที่จะนำขึ้นรถไปส่งให้ได้คุ้มทุนที่สุด 2. จ่ายบิลส่งสินค้าให้กับพนักงานขับรถเพื่อนำส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3. ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงความสะอาดของรถที่ใช้ในแผนก 4. ดูแลควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ช่วยเหลืองานคลังโดยภาพรวมในทุกๆเรื่อง
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1. รับผิดชอบการตรวจรับ - การจ่ายสินค้า 2. จัดเรียงสินค้า 3. เช็คสต็อกคงเหลือ 4. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด มุกดาหาร   เขต : เมืองมุกดาหาร
อัตรา : 3 อัตรา ด่วนมาก !!!   เงินเดือน : 323 บาท/วัน - 9,690 บาท/เดือน
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
1.บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3.บริหารจัดการ stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4.บริหารทีมขาย สร้างยอดขาย เพื่อให้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด 5.วางแผนในการรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่ 6.ดูแล และบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา 7.ควบคุมดูแลการออกพบลูกค้าของพนักงานขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด มุกดาหาร   เขต : เมืองมุกดาหาร
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ เกินเป้าหมายการขาย -งานหาลูกค้าโดยการวางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและการบริการของบริษัทฯ ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ และสามารถปิดการขายได้ -ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเสนอขายสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -จัดทำรายงานการขายประจำวันส่ง -สามารถวางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 13,000฿-15,000฿+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 17 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.