เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Asia Green Energy Public Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ธุรการและแรงงานสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการและแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการและแรงงานสัมพันธ์จะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกธุรการและแรงงานสัมพันธ์และจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ - งานด้านธุรการ ควบคุมและดูแลเอกสารทรัพย์สินของบริษัท เช่น โน๊ตบุ๊ค มือถือ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ เยี่ยมโรงงานที่อยุธยาและสมุทรสาคร ติดตามงานต่างๆ - งานเอกสาร ควบคุมงาน แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนจัดหาพนักงานรายวัน หน่วยงานราชการ ฯลฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆให้ราบรื่น - ปฏิบัติงานอื่น
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
1. รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR) 2. แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสเพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR) 3. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 4. เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อน
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำนครหลวง(อยุธยา)
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสรรหา ค่าจ้าง สวัสดิการ ให้กับโรงงานผลิตที่อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 - 17000
พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานขับรถผู้บริหารจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ - ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้าน (ถนนพระราม2 ซอย61) ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่ต้องการในแต่ละวัน - ติดตาม ดูแลและคุ้มครองเจ้านายขณะออกไปดูแลงานที่โรงงานและสถานที่ต่างๆ ได้ - ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - งานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-20,000 บาทตามคุณสมบัติและประสบการณ์
Sales & Services Executive ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแลการขายสินค้าของบริษัท(ลูกค้ากลุ่มโรงงานที่ใช้ Boiler เช่น โรงงานอาหาร , โรงงานน้ำตาล , โรงงานเคมี , โรงโฟฟ้า , โรงงานเหล็ก , โรงปูน) - เปิดการขายและปิดการขายกับบริษัทใหม่ๆ - รักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลรถขนส่ง(รถพ่วง)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารขนส่งจะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านวางนโยบายและระบบของงานขนส่งให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านควบคุมและดูแลการรับและจ่ายงานขนส่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้า - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านควบคุมและดูแลกระบวนการของงานขนส่งให้เ
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Marine Logistics)
- ดูแลสินค้าขนถ่ายที่เกาะสีชัง - ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา - ดูแลเรือลำเลียงของบริษัท AGEM - ตรวจสอบสภาพและทรัพย์สินของเรือลำเลียง AGEM - ตรวจสอบสภาพเส้นทางเดินเรือของเรือลำเลียง AGEM - ตรวจสอบสภาพค่าใช้จ่ายของเรือลำเลียง AGEM - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง 4. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 5. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฎิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO 14001(การจัดการขยะ,สารเคมี,การจัดการภาวะฉุกเฉิน)
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โฟร์แมนเรือโปะ
- จัดระเบียบการจราจรของเรือโป๊ะและเรือยนต์ในการรับ-ส่งสินค้าข้างเรือใหญ่หรือท่าเรือ เพื่อให้สูญเสียเวลารอคอยน้ยอที่สุด - ประสานงานกับสรั่งเรือโป๊ะ-กัปตัน เรือยนต์ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทพันธมิตรที่มาให้บริการ ในการจัดคิวเรือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี AP
- บันทึกตั้งหนี้, ตรวจสอบเอกสารด้านจ่าย - บันทึกจ่าย, ทำเช็คจ่าย - ปิดภาษีซื้อ-ขาย, ภพ30 - ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3,53,54,1,2 - งานรายละเอียดงบการเงิน บัญชีด้านเจ้าหนี้ - ดูแลบริหารด้านแผนกเจ้าหนี้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 - 25,000 บาท ตามประสบการณ์
Operation Section Head (ประจำเวียดนาม)
1. ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดเวลาการทำงานล่วงเวลาในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การรับถ่านหินจากท่าเรือ การจัดส่งสินค้า 3. ควบคุมการรับเข้าถ่านหินที่เข้าจากท่าเรือ แจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรับถ่านหินที่เข้า โดยจะกำหนดพื้นที่จัดเก็บ โดยจะกำหนด ขนาด ความสูงของกอง 4. ควบคุมการรักษากองสินค้า โดยจัดเตรียมกำลังคนในการดูแลกองสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 5. ควบคุมการจัดส่งสินค้าโดยแจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำการจั
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Technical Boiler Specialist
1. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการผลิตไอน้ำและมีประสบการณ์ขายหม้อไอน้ำให้ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลด้านประสิทธิภาพของ Boiler ได้ 3. คำนวณต้นทุนการผลิตได้ 4. ดูแลควบคุมระบบ Production และ Interlock รวมถึง function ในการทำงานของระบบควบคุม PLC 5. ควบคุมดูแลทางด้านคุณภาพน้ำและการผลิตไอน้ำ 6. ดูแลควบคุมแผนงานแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตไอน้ำ
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ควบคุมเรือลำเลียง (สรั่งเรือ)
- ควบคุมเรือลำเลียง - ดูแลสินค้าระหว่างลำเลียงสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของบริษัท
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและความสามารถของผู้สมัคร
ผู้จัดการแผนกควบคุมเรือลำเลียง
- วางแผนการซ่อมบำรุง(PM) ของเรืองลำเลียง เรือไลท์เตอร์และโฟรทติ้งเครน - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบของฝ่ายตรวจเรือลำเลียง เรือไลท์เตอร์และโฟรทติ้งเครน - สรุปรายงานการตรวจเรือลำเลียง เรือไลท์เตอร์และโฟรทติ้งเครนประจำเดือน - จัดทำประวัติเรือลำเลียง เรือไลท์เตอร์และโฟรทติ้งเครนประจำเดือน - ติดต่อประสานกับลูกค้าเพื่อจัดทำแผนการเดินเรือ - สรุปกำไร ขาดทุนในการบริหารเรือเพื่อพรีเซ็นต์กับทางผู้บริหาร - จัดหารสหรั่งเรือ หรือพนักงานควบคุมเรือลำเลียง
16 พฤศจิกายน 2561
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560