เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Asia Green Energy Public Co., Ltd.
Senior Recruitment Executive/Assistant Recruitment Manager
- Responsible for handling recruitment and selection process of all vacancies in the company, also in associate company, since posting job requirements in website, screening in-coming applications, including interviewing process and providing short-listed candidates for each vacancies. - Handling Work Reference Check Process on successful candidates. - Responsible for probation system of all new comers. - Coordinating to Vietnamese HR in Vietnam on recruitment process, support interviewing se
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ผู้จัดการแผนกการเงิน
1.ด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (AGE GROUP, AGEP GROUP) 1.1 เงินสดย่อย (สำนักงานใหญ่และสาขา) 1.2 เงินทดรองจ่ายในประเทศและต่างประเทศ 2.ด้านการจ่ายเช็คและการรับวางบิล SUPPLER (AGE GROUP, AGEP GROUP) 3.ด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ (AGE GROUP, AGEP GROUP) 4.ด้านการบริหารการเงิน (AGE GROUP, AGEP GROUP) 5.ด้านบันทึกบัญชี(AGE GROUP, AGEP GROUP) 6.ด้านรายงานต่างๆ(AGE GROUP, AGEP GROUP) 7.ด้านจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ (AGE GROUP, AGEP GROUP) 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร
พนักงานขับรถผู้บริหารจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ - ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้าน (ถนนพระราม2 ซอย61) ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่ต้องการในแต่ละวัน - ติดตาม ดูแลและคุ้มครองเจ้านายขณะออกไปดูแลงานที่โรงงานและสถานที่ต่างๆ ได้ - ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - งานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-20,000 บาทตามคุณสมบัติและประสบการณ์
ผู้ช่วย / ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้
- ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบัญชีแผนกลูกหนี้ทั้งระบบ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, เอกสารชุดวางบิล, ชุดรับชำระตรวจสอบเอกสารชุดแจ้งหนี้ค่าขนส่ง, รายได้จากการขนถ่ายแยก BOI / NONBOI - ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากธนาคารกรณีเป็น DL/C - ตรวจสอบเอกสารด้าน Export - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครที่ได้รับคัดเล
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนจะรายงานโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และจะรับผิดชอบงานในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - บันทึกบัญชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านโรงงาน - บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนพร้อมทำเช็คจ่าย เก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย - บันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมตัดชำระหนี้ เก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย - ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ ผ่านอีเมล - รับผิดชอบงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกดูแลรถขนส่ง(รถพ่วง)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารขนส่งจะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านวางนโยบายและระบบของงานขนส่งให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านควบคุมและดูแลการรับและจ่ายงานขนส่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามสัญญาว่าจ้างของลูกค้า - ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารงานจัดส่งด้านควบคุมและดูแลกระบวนการของงานขนส่งให้เ
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
Export Sales Manager - Vietnam
- Formulating Sales and marketing plans and strategies for company products. - Coordinating with all concerned parties to support and increase sales volumes. - Analyzing opportunities to enlarge company network in high potential countries. - Keeping close relations with major customers. - Developing business relationships with customers to acquire business information and support. - Managing key accounts and identify new business opportunities/services. - Establishing and maintaining updat
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000-60000
เจ้าหน้าที่บริษัท (สำหรับคนที่มีบัตรคนพิการ)
- งานธุรการทั่วไป - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
Chartering Officer(ยินดีรับนศ.จบใหม่)
Chartering Officers Chartering Officers will report to Chartering Manager and will be responsible for coordinating with Brokers, ship agencies and ship owners, together with negotiating for freight rate and following up for situation.
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
เจ้าหน้าที่บัญชีจะรายงานตรงต่อผู้จัดการแผนกบัญชีและจะรับผิดชอบงานบัญชีของบริษัทและจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ - บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนพร้อมทำเช็คจ่าย เก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย - บันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมตัดชำระหนี้ เก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย - ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ ผ่านอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ - รับผิดชอบงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครที่ได้รับคัดเล
Coal Sourcing Manager
Coal Sourcing Manager/ผู้จัดการจัดหาถ่านหิน Coal Sourcing Manager will report directly to Senior Overseas Director and will be responsible for the following duties: - Searching new coal sources. - Taking care the sample test of the new source process. - Negotiating for the price and also the procurement condition process. - Working closely with the material contractors. - Coordinating for the material’s transportation from the original source to the terminal area. - Managing the export pr
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
พนักงานขับรถแบ็คโฮ ประจำสาขานครหลวง
พนักงานขับรถแบ็คโฮจะรายงานต่อหัวหน้างานการผลิตและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ - ขับรถแบ็คโฮ เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้าให้เรียบร้อย - ดูแลรักษารถเบื้องต้น - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
Sales & Services Executive ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแลการขายสินค้าของบริษัท(ลูกค้ากลุ่มโรงงานที่ใช้ Boiler เช่น โรงงานอาหาร , โรงงานน้ำตาล , โรงงานเคมี , โรงโฟฟ้า , โรงงานเหล็ก , โรงปูน) - เปิดการขายและปิดการขายกับบริษัทใหม่ๆ - รักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานประจำท่าเรือ-โรงงานนครหลวง อยุธยา
พนักงานประจำท่าเรือจะรายงานต่อผู้จัดการท่าเรือและจะรับผิดชอบงานการทำรายงานความเคลื่นไหวการขนถ่ายถ่านหิน รวมไปถึงดูแลการขนถ่ายถ่านหินที่ท่าเรือให้เรียบร้อย และสุ่มตรวจการขนย้ายถ่านหิน ติดต่อกับเจ้าของเรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น รวมไปถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-11000
ผู้จัดการแผนกขนส่ง
ผู้จัดการแผนกขนส่งจะรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ จะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ • จัดรถบรรทุกเข้ารับงานสำหรับทุกคลังสินค้า • ติดตามและประสานงานด้านขนส่งกับหน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก • คำนวณต้นทุนหรือวิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง • เดินทางไปตรวจงานขนส่งตามจังหวัดต่างๆ • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านขนส่งตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ผู้จัดการแผนกจัดการคุณภาพ ประจำสาขาบางน้ำจืด สมุทรสาคร
• ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้าทุกชนิด (QC) • จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับใช้ในโรงงาน • ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ • Inspect สินค้าที่โรงงานของ Supplier • จัดการข้อร้องเรียนลูกค้าร่วมกับฝ่ายขายละการตลาด • รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (QA) • ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล (Sourcing) • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ผู้ควบคุมเรือลำเลียง (สรั่งเรือ)
- ควบคุมเรือลำเลียง - ดูแลสินค้าระหว่างลำเลียงสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของบริษัท
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและความสามารถของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกท่าเรือ
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกท่าเรือจะรายงานต่อผู้จัดการแผนกท่าเรือและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ - เตรียมความพร้อมของท่าเรือเพื่อรับสินค้า - ประสานงานผู้รับเหมา ควบคุมการทำงานของรถแบ็คโฮ รถบรรทุก - ดูแลความสะอาดท่าเรือและควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของสินค้าลงแม่น้ำ - สรุปน้ำหนักการขนถ่ายรายวันและทั้งลำ แจ้งหัวหน้างาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 มีนาคม 2562
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560