เข้าระบบผู้สมัครงาน
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ , HA. , JCI. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
1. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2. การดูแลผู้ป่วย 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. การควบคุมสิ่งแวดล้อม 5. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6. การวิจัย
1.บริการขับรถรับ-ส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด 2.ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3.บันทึกรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
1. ต้อนรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 2. อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 3. รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การบริการ โปรแกรมตรวจสุขภาพ และโปรแกรมชีววัฒนะ สิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก โปรโมชั่นของโรงพยาบาล 5.รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ และทาง E-Mail.จากผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
1.การใช้ทักษะทางการพยาบาล เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้การพยาบาลตามขอบเขตความรับผิดชอบ รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่ควบคุมกำกับการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ปลอดภัย 2.มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
1.การใช้ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี มีความสุขสบาย ปลอดภัย ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
1. บริการรับส่ง และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย 2. บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 ธ.ค. 2562
รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั่วไป และจัดทำรายงานประกอบบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตรวจสอบและบันทึกการรับเข้า การจัดจ่ายสินค้า การตรวจสอบการส่งมอบและสรุปรายการสินค้า 2. ติดตามระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามป้าหมาย 3. จัดวางและจัดเก็บสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกระบวนการดูแลเก็บรักษาสินค้า ตรงตามมาตรฐานและ กระบวนการที่กำหนดไว้ 4. ประสานงานในการยืมและการแลกเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับหน่วยงานตามคำร้องขอ 5. ตรวจสอบใบสั่งซื้อและติดตามสินค้าจากผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งสินค้าตามกำหนด
งานให้รหัสผู้ป่วยนอก - สามารถให้รหัส ICD ในกรณีผู้ป่วยโรคสลับซับซ้อนเวชระเบียนที่มีข้อมูลมากได้อย่างถูกต้อง - สามารถเสนอแนะแนวทางการบันทึกข้อมูลที่ดีให้กับคณะกรรมการเวชระเบียนได้เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข - สามารถให้ข้อคิดเห็น / ข้อแนะนำทางวิชาการกับผู้ใช้ข้อมูลให้ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด - สามารถจำแนกการบันทึกเวชระเบียนที่ผิดพลาดได้อย่างแม่นยำและสามารถบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเสนอ แนวทางแก้ไขได้ - สามารถทำงานร่วมกับแพทย์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเฉพาะโรคราย Cluster £งานให้ร
- ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย - ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย - จัดเตรียมอุปกรณ์การใช้เครื่องมือพิเศษ เป็นผู้ช่วยแพทย์ เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือในการผ่าตัดที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด
- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร - ดูแลความเรียบร้อยของงานซ่อมบำรุง - ดูแลระบบโทรศัพท์, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, แสงสว่าง และสาธารณูปโภค, ระบบเตือนภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562