ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติงานลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ดูและและให้บริการผู้ที่มาใช้บริการห้องอาหาร และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงานฯ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน - เตรียมความพร้อมเส้นทาง/สถานที่รับ - ส่งผู้ป่วย - บันทึกรายละเอียดการใช้รถฉุกเฉินลงในสมุดรายงาน และขับรถด้วยความสุภาพ - ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถึงที่หมายโดยปลอดภัย รับ-ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมในการทำผ่าตัด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อทำการผ่าตัด ส่งเครื่องมือผ่าตัดและช่วยแพทย์ผ่าตัด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- ทำหน้าที่สอนให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองกับผู้ป่วยเบาหวาน - ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะสุขภาพของแต่บุคคล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.ปฎิบัติงานในการช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเคื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 2.จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เคื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 3.ออกใบสั่งซื้อพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 4.ลงบัญชีและทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
รับผิดชอบการบริหารงานแผนกห้องยาในการบริการยาผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน คัดเลือกยา / เวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลและจัด ( บริการ )ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทีมระบบงานสำคัญของโรงพยาบาลจัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการให้บริการและการพยาบาลชั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
วางแผนการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พัฒนางานICให้เป็นระบบต่อเนื่อง กำกับตัวชี้วัดสำคัญในระบบ โดยเฉพาะความเสียหายทางคลินิกเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่อการรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
1.งานด้านการบริหารการพยาบาล เช่น จัดอัตรากำลัง,มอบหมายงาน,ติดตามการปฎิบัติงานของทีม,การเตรียมความพร้อม เป็นต้น 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา 3.การจัดทำแผน/ดูแลงบประมาณค่าใช้จ่าย/การจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
- บริหารจัดการ เสนอขายการฉีดวัคซีน/เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพ กับบริษัท โรงเรียน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ - จัดกิจกรรมหรือมอบสิทธิพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ตรวจติดตามงานแม่บ้านของบริษัทรับจ้างช่วงในการทำความสะอาด ให้บริการผ้า และการจัดการขยะ และติดตามงานเพื่อให้งานราบรื่นเรียบร้อย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้พร้อมในการทำผ่าตัด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อทำการผ่าตัด ส่งเครื่องมือผ่าตัดและช่วยแพทย์ผ่าตัด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.