งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดส่งสินค้าให้โชว์รูม ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าทั้งก่อนและหลังลงรถ 3. ดูแลความสะอาดและตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมต่อการจัดส่ง 4. ส่งรายงานการทำงาน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
บัญชีเจ้าหนี้ คำนวนต้นทุนวัตถุดิบ จัดทำใบสำคัญจ่าย จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำและยื่นแบบภ.ง.ด.3,53 จัดทำและยื่นรายงานภาษีซื้อ-ขายภพ.30 และเบิกเงินสดย่อย บันทึกบัญชีจากใบสำคัญจ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูป
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
ตรวจสอบเอกสารรายงานภาษี การบันทึกบัญชี จัดทำการบันทึกเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ และค่าใช่จ่ายต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน ปิดงบบัญชี จัดสรรเงินหมุนเวียนภายในบริษัท ควบคุม การจัดทำงบประมาณบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผนงบประมาณร่วมกับผู้บริหาร
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.การวางแผนการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ 2.วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดของบริษัท 3.วางแผนหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 4.วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ 5.วางแผนติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 6.วางแผนปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 7.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าของบริษัท
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ประสานงานดูแลลูกค้า - บริหารสินค้าที่มีวางจำหน่าย และพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด - สำรวจตลาด และสินค้าคู่แข่ง วิเคราะห์สภาพตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยอดขาย - งานส่งเสริมการขาย เช่น รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนส่งเสริมการขาย เป็นต้น - ติดตามวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงผลกระทบต่อการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงานที่ตรวจสอบ -จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบสรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บังคุับบัญชา -ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามมาตรฐานฯ
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อไห้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 3. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร ตรวจความถูกต้อง 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 6. จัดเตรียมเช็ต พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ประสานงานดูแลลูกค้า - จัดทำแผนงาน โปรโมชั่นสินค้า นำเสนอผู้บริหาร - สำรวจตลาด และสินค้าคู่แข่ง วิเคราะห์สภาพตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยอดขาย - งานส่งเสริมการขาย เช่น รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนส่งเสริมการขาย เป็นต้น - ติดตามวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงผลกระทบต่อการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.ดูแลแคมเปญการตลาดทั้งหมด รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย และการโฆษณา 2.สร้าง และจัดการเอกสารทางการตลาด เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว และโฆษณา 3. ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมการขาย 4.วางแผน และการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแผนการออกสู่ตลาด 5.วางแผน และการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแผนการออกสู่ตลาด 6.วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการตลาด โดยใช้ตัวชี้วัด เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการมีส่วนร่วม และยอดขาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.