งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาด ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ไลน์สด 1 คน ยิงแอด ทุกช่องทาง 1 คน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. ตรวจสอบลักษณะ ของพนักงานก่อนไลน์ผลิต 2. ตรวจรับวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ 3. ตรวจสอบคุณภาพการตัดเเต่งเนื้อหมูและมันหมู 4. ครวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เช่น ตะไคร้ กระเทียม ไส้หมู เนื้อไก่ 5. ตรวจสอบการหุ้งข้าว 6. ตรวจสอบสุขลักษณะระหว่างการปฏิบัติงาน 7. ตรวจสอบการทำความสะอาดของพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งาน 8. แจ้งข้อบกพร่องในขั้นตอนกระบวนการผลิตที่พบ 9. ดูแลตรวจสอบเครื่องมือใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 10. มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบ มาตราฐาน ของคุณภาพ GHP HACCP 11. ร่วมจัดทำกิจกรรม 5 ส และควา
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
ลักษณะของงาน 1. จัดทำ/ทดสอบระเบียบปฏิบัติด้านคุณภาพ 2. จัดทำ/ทดสอบแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 3. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานทั้งหมดที่มีผลต่อคุณภาพของฝ่ายควบคุมคุณภาพ 4. กำกับดูแลและทวนสอบผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ให้มีการวางแผนงาน ควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ตรวจสอบยอดขายเงินสด บัตรเครดิต ที่ฝากเข้ารายวัน - ทำการปรับปรุงบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง - บันทึกบัญชี และตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับชำระหนี้และออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือและรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน - จัดทำเอกสารประกอบและรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย และสรุปยอดรายงานภาษีขาย - กระทบยอดเงินฝาก กับรายการเดินบัญชีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานสรุปรายได้ให้กับผู้บริหาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และกม.ภาษี - ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ทั้งภายใน และภายนอก ให้ตรงตามเงื่อนไข และระเบียบปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการบัญชี และกม.ภาษีอากร - ดูแล บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไป ให้บันทึกบัญชี ถูกต้องตามาตรฐานบัญชีและภาษีอากร - การจัดทำแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล - ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน และประจำปี
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อไห้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 3. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร ตรวจความถูกต้อง 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 6. จัดเตรียมเช็ต พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.