บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด


ไส้กรอกอีสานภายใต้แบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ที่บางแค ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ผู้ก่อตั้งธุรกิจคือคุณธนพล โวหารบัณฑิตย์ (สามี) และคุณกรรณิการ์ สิริทรัพย์เพิ่มโชค(ภรรยา) การทำธุรกิจของแบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ ได้เริ่มมาจากที่เจ๊ไก่ (ภรรยา) ได้สูตรเด็ดของการทำไส้กรอกอีสานจากคุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของคุณแม่ และได้เริ่มทำการผลิตไส้กรอกพร้อมกับมีการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง โดยมีการเช่าตึกที่ตลาดบางแคเป็นที่แรกเปิดเป็นโรงงานผลิต และจำหน่ายสินค้า สินค้าของไส้กรอกแม่ไก่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค และผู้ที่สนใจในการลงทุนทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะไส้กรอกมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องรสชาดของความอร่อย ผลิต ใหม่ สด วันต่อวัน จึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในการทำธุรกิจมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เจ้าของกิจการต้องเปิดศูนย์ กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้เปิดหน้าสาขาจำนวน 6 สาขาได้แก่ สาขาสำโรง สาขาตลาดไท สาขาบางใหญ่ สาขาพหลฯ สาขาสาย8 สาขาจรัญฯ ไว้เพื่อรองรับกลุ่มของลูกค้า และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าของแบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ ปัจจุบันสินค้าของโรงงานได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก


เลขที่ 144 หมู่ที่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน


(บางเลน ) นครปฐม 73130


034-900612 ,093-3430555งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 2. สร้างสื่อการตลาดที่แตกต่างและหลากหลาย 3. การบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย 4. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจ 5. แก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย 6. ทำรายงานการขายและประเมินผลการขาย 7. ซัพพอร์ตลูกทีมให้ทำงานได้เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น 8. จัดการงบประมาณและทรัพยากร
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ และทำการตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับทางบัญชี รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน และคำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูง
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- วางรูปแบบทางบัญชี - ปิดงบดุลทางบัญชี - บริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ วิเคราะห์งบดุลทางบัญชี - วางแผนภาษีให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ปิดงบได้ถูกต้องรวดเร็ว ตรวจสอบการยื่น การนำส่งภาษี - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน - การตรวจสอบและติดตามสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ และสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบประมาณ - วางแผน และควบคุมการจัดทำงบประมาณการเงินสด - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคบบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.กำหนดกลยุทธ์การทำงานของพนักงานขายให้สอดคล้องลูกค้าแต่ละราย 2.ประชุมและกำหนดแนวทางการทำงานของฝ่ายขายในเรื่องเป้าหมายยอดขายของทีมขาย 3.สำรวจความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ 4.ดูแลและจัดการระบบสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท 5.เข้าพบลูกค้าเพื่อเช็คข้อมูลและสำรวจความต้องการของลูกค้า 6.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.การวางแผนการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ 2.วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดของบริษัท 3.วางแผนหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 4.วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ 5.วางแผนติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 6.วางแผนปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 7.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าของบริษัท
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ายเงิน บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีที่สำคัญประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี ควบคุมและตรวจสอบพร้อมทำรายงานสินค้าคงเหลือ กระทบยอดบัญชีประจำเดือน ปิดงบการเงิน ช่วยดูแล ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.