เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ(โรงงานพุนพิน)
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ประจำโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
โอเปอร์เรเตอร์(สาขาภูเก็ต)
รับผิดชอบงานต้อนรับ/ประสานงานสาขาภูเก็ต
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานขับรถเทลเลอร์ ประจำโรงงานพุนพิน
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
Commercial Finance Manager
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
พนักงานก่อสร้าง ประจำโรงงานพุนพิน
ปฏิบัติงานก่ออิฐ ฉาบปูน เชื่อมเหล็ก และปฏิบัติงานก่อสร้างพื้นฐานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
Assistant to Order Management
· สร้าง Order ลูกค้าสำหรับลูกค้าส่งตรงจากโรงงาน (Ex-factory) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย · ตรวจสอบราคาสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด · ตรวจสอบการบล็อค Order · สรุป Order ประจำวัน · สรุปตัวเลขขายกับ Forecast ประจำวัน · ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง · ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานPC ประจำสาขาพัทลุง
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พัทลุง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
พนักงานPC ประจำสาขากระบี่
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
Admin
รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก งานประชุม ตารางนัดหมาย และจัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหาร
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รวบรวมและดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนก Business Development
รับผิดชอบงานProject ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนารายการส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้าและผู้บริโภค รวมถึงด้านการปฏิบัติการทางการตลาด ของแต่ละผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย Finance, Procurement, Supply Chain, QA, PR, Marketing, Sales (TT, NA, WS) เป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสในการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย วางแผน ควบคุม และติดตาม การใช้งบประมาณ ของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย ดำเนินการเพื่อ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
เลขานุการผู้บริหาร
- To handle CFO’s daily schedules, meetings and appointments - To follow up and update on tasks and assignments given - To arrange travelling and accommodations for CFO - To handle internal and external correspondences as requested - To provide full secretarial support including filing and keeping confidential information - To perform miscellaneous tasks as workload allows (occasionally support division managers within the function on selected task, prepare simple reports.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
22 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกบรรจุภัณฑ์
วางแผน กำหนด และตรวจสอบ รูปแบบบรรจุภัณฑ์CCTL เพื่อให้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ถูกต้อง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อให้รูปแบบผลิตภัณฑ์เข้าสู่แผนการผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560