เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
-ติดตั้งระบบ Server และ Network -ดูแลและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาระบบ Microsoft Server,Database -ดูแลโปรแกรมระบบงานต่างๆภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัยและทันสมัย -บริหารจัดการระบบ Printer Consolidate (วางแผนติดตามพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง,วิเคราะห์สาเหตุ,บำรุงรักษาระบบ) -จัดทำเอกสารที่ใช้ในกระบวนการทำงานของฝ่ายIT
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
มีหน้าที่สรรหา และประสานงานกับ suppliers (ผู้ขายสินค้า/บริการ) เพื่อขอเสนอราคา และต่อรองราคาสินค้า/บริการ ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ให้ทันต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
- ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขาย Vending Machine - จัดหาพื้นที่การวางเครื่อง/ โยกย้าย - วิเคราะห์ยอดขายเพื่อพัฒนาผลกำไรและรายได้ของบริษัทฯ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 18 ก.พ. 2563
- To handle VP’s daily schedules, meetings and appointments - To follow up and update on tasks and assignments given - To arrange travelling and accommodations for VP - To handle internal and external correspondences as requested - To provide full secretarial support including filing and keeping confidential information - To perform miscellaneous tasks as workload allows (occasionally support division managers within the function on selected task, prepare simple reports.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
-Have ability to responsible for the daily, weekly, monthly, yearly sales target and also responsible for market share within the assigned area -Responsible for preparing information and data to present to HORECA team management in the monthly meeting and annual meeting -Be able to open the new account and new opportunity as required from the function and company -Responsible for sales revenue and net profit within the assigned area -Be able to create sales promotion and marketing activity t
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
วางแผนการทำงาน งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ด้านบัญชี การหมุนเวียนสต๊อกคงคลังของวัตถุดิบ//อะไหล่ และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ระบบบัญชีและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
วิเคราะห์ตรวจสอบพรีฟอร์มในกระบวนการผลิต ตรวจรับพรีฟอร์มและเรซิ่นจาก supplier
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
-วางแผน ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี -ประเมินผลการใช้งบประมาณ ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณ -จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนประจำปีในภาพรวมทั้งองค์กร -จัดทำรายงานทางการเงิน และให้ข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่าย Investor Relations
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
· ควบคุมงบประมาณบนระบบ SAP และติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด · รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขทางการเงินและจัดทำรายงานประกอบ DME Audit ร่วมกับ CCTL · จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินที่ Investors Relation Team ต้องการ, ควบคุมค่าใช้จ่ายและสนับสนุน การจัดทำ Feasibility Study · การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจภายในองค์กร
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
วางแผนการปฏิบัติงานในการดูแล Account Tesco ให้การดำเนินการ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถตัดสินใจ บริหารปัญหา รวมถึงการร่วมแก้ปัญหากับลูกค้า CCTL TNTL และฝ่ายอื่น ด้วยภาวะผู้นำ สร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาทีมตามค่านิยมหาดทิพย์ อย่างเป็นรูปธรรม มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างการทำงานเป็นทีม
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน Customer Supply chain Makro ให้การดำเนินงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ร่วมแก้ปัญหากับฝ่ายอื่นด้วยความเข้าใจเชิงระบบโดยมีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร พัฒนาและปฏิบัติตนตามค่านิยมหาดทิพย์
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
สนับสนุน พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ของงานด้านระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล ของ BigC , Tops และ Villa เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ได้คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร สามารถบริหารจัดการงานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด ร่วมแก้ปัญหากับฝ่ายอื่นด้วยความเข้าใจเชิงระบบโดยมีทัศนะคติเชิงบวกในการทำงานการสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายองค์กร พัฒนาและปฏิบัติตนตามค่านิยมหาดทิพย์
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.พ. 2563
ปฏิบัติงาน Merchandising ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย, รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานะสินค้าและความเคลื่อนไหวของคูแข่งในสโตร์รายสัปดาห์, ตรวจเช็คสต๊อก และจัดการการหมุนเวียนสต๊อกสินค้ารายวัน, เจรจาและประสานงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ให้การบริการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า และการเพิ่มโอกาสด้านพื้นที่การจัดเรียงสินค้า และตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอน ปรุงอาหารตามออร์เดอร์ของลูกค้า
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562