เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
จัดเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถตลอดจนดูแลยานพาหนะ เพื่อขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด,สินค้ามีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยในชีวิต,ทรัพย์สินและการประหยัดค่าใช้จ่าย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- To handle VP’s daily schedules, meetings and appointments - To follow up and update on tasks and assignments given - To arrange travelling and accommodations for VP - To handle internal and external correspondences as requested - To provide full secretarial support including filing and keeping confidential information - To perform miscellaneous tasks as workload allows (occasionally support division managers within the function on selected task, prepare simple reports.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- Be able to manage the team to work together to achieve the same goal. (sales volume, sales revenue, profit). - Have a high negotiating skill. - Be able to be a part of the team to work together to set up team's strategy. - Be able to lead the team to implement the strategy. - Be able to prepare and present the result to management via power point.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
-Have ability to responsible for the daily, weekly, monthly, yearly sales target and also responsible for market share within the assigned area -Responsible for preparing information and data to present to HORECA team management in the monthly meeting and annual meeting -Be able to open the new account and new opportunity as required from the function and company -Responsible for sales revenue and net profit within the assigned area -Be able to create sales promotion and marketing activity t
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนด้านการผลิตและการบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านงบประมาณ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการในไลน์ผลิต เพื่อให้ได้ตาม KPI ดังนี้ ประสิทธิภาพน้ำเชื่อม,ประสิทธิภาพเครื่องจักร, ประสิทธิภาพการใช้ฝา, เปอร์เซ็นขวดสูญเสีย โดยจัดกำลังคนที่เหมาะสม และทำงานด้วยความปลอดภัย
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
วางแผนการทำงาน งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ด้านบัญชี การหมุนเวียนสต๊อกคงคลังของวัตถุดิบ//อะไหล่ และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ดูแลการรับ- จัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องตามหลัก GMP การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่เบิก การตรวจนับสต๊อกคงเหลือและตรวจสอบกับบัญชีสโตร์ ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ระบบบัญชีและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้มีความถูกต้องและเที่ยงตรงอยู่เสมอ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
วิเคราะห์ตรวจสอบพรีฟอร์มในกระบวนการผลิต ตรวจรับพรีฟอร์มและเรซิ่นจาก supplier
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
เก็บตัวอย่างน้ำ,น้ำเชื้อ,น้ำอัดลม,ขวดเปล่าหลังล้าง,น้ำRinse และอุปกรณ์ต่างๆตลอดสายการผลิตและตัวอย่างที่สุ่มมาจากตลาด มาตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ ทำรายงาน วิเคราะห์แนวโน้ม และแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
งานเอกสารของฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย ล้างอุปกณ์เครื่องแก้วห้องไมโคร และทดสอบชิม ขับรถพยาบาล
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
จัดทำข้อมูลและวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการขาย การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายและสื่อทางการตลาด รวมทั้งดูแล ติดตามสื่อโฆษณาและส่งมอบให้กับทีมขายหรือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
-วางแผน ติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณ ปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณประจำปี -ประเมินผลการใช้งบประมาณ ประเมินความเสี่ยงของการใช้งบประมาณ -จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนประจำปีในภาพรวมทั้งองค์กร -จัดทำรายงานทางการเงิน และให้ข้อมูลทางการเงินแก่ฝ่าย Investor Relations
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
· ควบคุมงบประมาณบนระบบ SAP และติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด · รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขทางการเงินและจัดทำรายงานประกอบ DME Audit ร่วมกับ CCTL · จัดเตรียมข้อมูลทางการเงินที่ Investors Relation Team ต้องการ, ควบคุมค่าใช้จ่ายและสนับสนุน การจัดทำ Feasibility Study · การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจภายในองค์กร
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562