ประกาศรับสมัครงาน Genzmanpower
-สั่งของจากต่างประเทศ -ติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า -ทำราคาสินค้าเพื่อขาย -ดูแลสต๊อคคงเหลือ และหาวิธีเคลียร์สต๊อค -เช็คสินค้าคู่แข่งว่าเป็นยังไง
Genzmanpower
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
หน้าที่ ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
จัดทำแบบภาษีประจำเดือนและประจำปี เช่น ภพ30 , 36 , ภงด 1 , 3 , 53 , 54 , 50 , 51 บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินแบบรายเดือนและรายปีได้ ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
Develops and maintains applications and databases by evaluating client needs; analyzing requirements; developing software systems. • Enhances staff accomplishments and competence by planning delivery of solutions; answering technical and procedural questions for less experienced team members; teaching improved processes; mentoring team members. • Identifies requirements by establishing personal rapport with potential and actual clients and with other persons in a position to understand se
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- ออกแบบกราฟฟิค เช่น ภาพโปสเตอร์ โปรโมชั่น - ตัดต่อคลิปวิดีโอ
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ดำเนินการขายพิ้นที่ บริการเช่าโกดัง / อาคาร มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบปฎิกาณในการทำงาน แก้ไขปัญหาได้
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. คีย์ออเดอร์ลูกค้า Admin Page / Telesales / CRM โดยตัดยอดทุกวัน Admin Page ตัด 10.00 น. Telesales และ CRM ตัดยอด 14.00 น. 2. ปริ้นข้อมูลจากระบบ Easy ship kerry เพื่อเตรียมติดข้อมูลหน้ากล่องพัสดุสินค้า เตรียมจัดส่งสินค้า 3. เช็คสิน
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ดูแลและบริหารงานคลังสินค้าทังหมด 2 บันทึกรับ-จ่ายสินค้าและจัดทํารายงานเกียวกับสินค้า 3 บริษัทฯใช้โปรแกรม Express บันทึกบัญชี 4 เป็นผู้ทีมีความรู้เกียวกับระบบคลังสินค้าทังระบบ
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
• Implements computer system requirements by defining and analyzing system problems; designing and testing standards and solutions. • Defines application problem by conferring with clients; evaluating procedures and processes. • Develops solution by preparing and evaluating alternative workflow solutions. • Controls solution by establishing specifications and coordinating production with programmers. • Validates results by testing programs. • Ensures operation by training client pe
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 50,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
มีทักษะเชื่อมเหล็กขั้นพื้นฐาน สามารถเดินไฟฟ้าภายใน และภายนอก ตัวอาคารได้ คำนวนไฟเพื่อต่อหม้อแปลง สามารถประกอบหน้างานได้
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
รักษามาตรฐานภาพและสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไป ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ภาพสำหรับสื่อออนไลน์ทั้งสำหรับเนื้อหาการนำเสนอและงานโฆษณา ช่วยเหลือทีม
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
รักษามาตรฐานภาพและสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ออกไป ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สร้างสรรค์เนื้อหาการนำเสนอในช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งเนื้อหาการนำเสนอ โฆษณา สคริปต์การถ่ายทำ บทความต
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำแก่ลูกค้ำที่สนใจโครงกำร เป็นผู้ที่พำลุกค้ำเยี่ยมชมบ้ำนตัวอย่ำง พร้อมนำเสนอคุณสมบัติเด่นของโครงกำรให้แก่ลูกค้ำ และ ปิดกำรขาย
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวบรวมรายงานการเงิน จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีประจำเดือนส่งให้ทางสำนักงานบัญชี • ดูแลงานด้านลูกค้า เช่น รับออเดอร์จากลูกค้า, ออกเอกสารใบส่งของ ใบวางบิล
Genzmanpower
จังหวัด เชียงราย   เขต : เวียงป่าเป้า
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท ช่วงทดลองงาน
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ระบบ-ดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ 2.ติดต่อลูกค้า-ตอบ comment คำถามจากลูกค้าใน social Network system เช่น line,facevook,lg และทุกช่องทางการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ email ส่งแพคเกจ ต
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
• สรรหาผู้ผลิต ผู้ขาย , ดำเนินการออก P/O ต่างประเทศ • คำนวนการใช้พื้นที่การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ • ประมาณการค่าระวางสินค้า , ค่าภาษี , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการทางศุลกาก
Genzmanpower
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 2. วางแผนงานการก่อสร้างและตรวจสอบให้ดำเนินการถูกต้องตามแบบแปลน 3. ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างาน 4. คุยกับลูกค้า ปิ
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+ บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
• Develop software systems to be as designed as possible within the specified time period. • Perform programmer duties for the team • Develop a Web Application for users to create reports on a Web-based system. • Prepare the database system • Coordinate between teams and relevant parties. For the most efficient operation
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. สรรหาบุคลากรตามโครงสร้างบริษัทฯ (สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม ประเมินผลทดลองงาน) 2. ร่วมสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานให้ตรงตามตำแหน่งงานและเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร 3. ช่วยวางแผนและป
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
พัฒนา Web Application (Responsive) เพื่อตอบสนองตาม business requirement ทำงานร่วมกับทีม developer และ designer และทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการใช้งาน Web Application และ WebService
Genzmanpower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.