เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กรมท่าอากาศยาน
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
ช่วยปฏิบัติงานในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบ เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม รบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเตือนภัย ระบบสาธารณูปโภค
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
นายช่างไฟฟ้า CCTV
ดำเนินการวางแผนการจัดหา วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์อื่นที่ให้ร่วมกับโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
พนักงานธุรการ
-ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์ หนังสือราชการ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร -ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่างๆ เอกสารการประชุม เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
นายช่างโยธา
ช่วยปฏิบัติงานในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ตามความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
บุคลากร
ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รวมถึงการให้พ้นจากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 11,500 บาท
03 สิงหาคม 2562
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาภายในกรมท่าอากาศย่าน ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยาน การประเมินราคา การควบคุมงานก่อสร้าง การปรับปรุงและบำรุงรักษา อาคาร ถนน ฯลฯ เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
วิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าภายในการท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และช่วยปฏิบัติงานในการออกแบบ ระบบไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้อง
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
วิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลภายในกรมท่าอากาศยาน ออกแบบวางแผนการติดตั้ง การประเมินราคา ปรับปรุง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องกลของท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
สถาปนิก
ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในกรมท่าอากาศยาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของกรมท่าอากาศยาน บันทึกรายรับ - จ่ายประจำวัน เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
นักวิชาการพัสดุ
ดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำสัญญา หรือตกลงซื้อ-จ้างในเบื้องต้น ตรวจสอบ ดูแลการจัดทำและควบคุมบัญชีและทะเบียนพัสดุตลอดจนการเบิกจ่ายพัสดุ เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
นักวิชาการขนส่ง
ช่วยวางแผน ช่วยควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน เช่น งานพัสดุของท่าอากาศยาน ช่วยพิจารณาจัดตั้งงบประมาณท่าอากาศยาน และได้รับปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานงานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดความสำเร็จของงานได้ และได้รับปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท
03 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560