เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ดูแลทีมอาสาสมัคร และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัคร ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อประสานงาน และดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทีมอาสาสมัคร 2. ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามเป้าหมาย 4. วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพงานอาสาสมัครและกิจกรรมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 5. ปฏิบัติตามนโยบายการดูแลทีมอาสาสมัครและการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครขององค์กรอย่างเคร่งครัด 6. ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาประวัติของลูกบ้านที่ไ
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
คุณสมบัติ มีความสามารถในการดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารเจ้าของบ้าน เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน 2. ลงพื้นที่ ดูแลอาสาสมัครในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ติดตามเจ้าของบ้าน และชาวบ้านให้มาลงแรงในการก่อสร้างบ้านทุกครั้ง 3. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านตามโครงการที่กำหนด 4. ควบคุม / ประสานงาน / แก้ไขปัญหากับผู้รับเหมาที่ได้รับงานจากมูลนิธิฯ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ และงบประมาณที่กำหนด 5. ให้ความรู้ / คำปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างบ้
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
- จัดทำและพัฒนำข้อมูลใน Social Media ของมูลนิธิฯ ทั้ง online และ offline เช่น Website , Facebook, Instagram เป็นต้น / Content creation and management for all online, offline and social media platforms - รวบรวมและจัดกำรฐำนข้อมูลการติดต่อ ผู้บริจำค อำสำสมัคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม / Consolidate and manage all contact data bases for donors, volunteers and event participants - จัดทำสื่อต่ำงๆ เพื่อรวบรวมภำพกิจกรรมของมูลนิธิฯ / Create multi-media data base of HFHT events / activities - ติดต่อประ
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
Job Responsibilities: - Plan and raise fund to achieve HFHT’s goal - Raise fund and achieve HFHT’s combined revenue target - Liaise with both government and private sectors for fundraising - Maintain/develop strong relationship with the existing donors and establish new donors for fundraising - Excellent presentation skills.
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
คณุสมบัติ : Monitoring and evaluation plan for projects ความรับผิดชอบ : 1. Prepare and recheck homeowner documents for present to Committee. 2. Monitoring and evaluation all projects to be consistent with propose, plan, timetable and budget. 3. Site visit and report for monitoring and evaluation all projects in zone according to the annual plan. 4. Liaise with APO (where applicable); give information according to APO’s request (seek instruction from Manager where appropriate) 5. Summariz
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
ลักษณะงาน : มีความสามารถในการดูแลควบคมุงานก่อสร้างและบริหารการทำงานเป็นทีมได้ดี ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนและกำหนดกลยทุธ์การดำเนินงานการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายของ มูลนิธิฯภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างรอบคอบ 2. ร่วมประชุม วางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกครอบครัว และการดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 3. ดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกด้านในการทำงานเพื่อให้งานที่รับมอบหมาย เกิดความสาเร็จ 4. บริหารการใช้ทรัพยากรและกา
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : -   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562