เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อายุรแพทย์/กุมารแพทย์
รพ.เทพธารินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ค เพื่อการฝึกงานของบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ นอกจากงานผลิตบุคลากรการแพทย์แล้ว เรายังมุ่งมั่นกับการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักเรื่องความเสี่ยงเบาหวาน เพื่อการค้นพบเบาหวานที่เร็วและการลงมือปฏิบัติการลดความเสี่ยงที่ทันท่วงที เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันหรืออย่างน้อยชะลอการเป็นเบาหวานออกไป เรามีหน่วยงานซึ่งดำเนินการงานสาธารณประโยชน์เหล่านี้ คือ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
23 สิงหาคม 2562
พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD /OPDหัวใจ)
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงานฯ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ(ER/ICU/CCU/OR/Nursery/ไตเทียม)
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/NA. (แผนก ER/ward/เด็กฝากเลี้ยง/ไตเทียม)
ให้บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน(IPD)
ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพและประสานงานระหว่างสหสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขับรถพยาบาล(Ambulance)
- เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน - เตรียมความพร้อมเส้นทาง/สถานที่รับ - ส่งผู้ป่วย - บันทึกรายละเอียดการใช้รถฉุกเฉินลงในสมุดรายงาน และขับรถด้วยความสุภาพ - ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ถึงที่หมายโดยปลอดภัย รับ-ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
นักโภชนากร(ประจำห้องอาหาร)
ปฏิบัติงานส่วนงานโภชนาการและงานในห้องครัวโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
นักรังสีเทคนิค Full Time / Part Time
-ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด ดูแลควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)
-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการ -ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน -จัดทำเอกสารและให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพ)
ร่วมวางแผนงาน/กิจกรรม ประเมินผลงานตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงและโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค สามารถทำรายงานและดูแลงานเอกสารต่างๆของฝ่ายได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
พนักงานบริการ Serve (Full Time / Part Time)
ดูและและให้บริการผู้ที่มาใช้บริการห้องอาหาร และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
ประสานงานกับนักรังสีเทคนิคในการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสีและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดูแลระหว่างการตรวจ จัดเก็บฟิล์มเอซเรย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)
ให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องของการส่งผู้รับบริการ หรือการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ เดินเอกสารและให้บริการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม ในเครือรพ.เทพธารินทร์)
- ปฏิบัติงานส่วนงานด้านทันตกรรม ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน และสามารถเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการให้บริการด้านการรักษาทาง ทันตกรรมได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
23 สิงหาคม 2562
พนักงานนวดสปา (Spa Therapist)
นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมันอโรมา นวดแก้อาการ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
23 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ต้อนรับศูนย์ทันตกรรม
ทำประวัติคนไข้, ส่งผู้ป่วยพบแพทย์, ให้การบริการข้อมูลการออกตรวจของแพทย์, การนัดหมายแพทย์, ให้บริการในด้านข้อมูลต่าง ๆของศูนย์ทันตกรรม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
23 สิงหาคม 2562
พนักงานปรุงอาหาร / ผู้ช่วยปรุงอาหาร(พ่อครัว/แม่ครัว) ด่วน !!
-จัดเตรียมอาหาร -ดูแลความสะอาดของพื้นที่ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ค้าได้รับความพึงพอใจ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
พนักงานธุรการ(บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)
ปฏิบัติงานธุรการ/เอกสาร/คีย์ข้อมูล เป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 - 20.00 น. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหยุด
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
23 สิงหาคม 2562
นักส่งเสริมสุขภาพเท้า
- ให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพเท้า
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
23 สิงหาคม 2562
พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก(OPD)
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงานฯ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560