เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
• สร้างทีมส่งเสริมการขายและการตลาด กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคนในทีมได้ • วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการขายและบริการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดำเนินงานตาม แผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย • เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าประกัน บริษัทคู่สัญญา และสร้างเครือข่ายการส่งต่อคนไข้ • ควบคุมดูแลฐานข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และวิเคราะห์ความต้องการ • กำหนดรูปแบบกิจกรรมการขายและการตลาด • วางแผนงบประมาณทางการตลาด และดูแลผลประโยชน์ทางการตลาดของโรงพย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
รพ.เทพธารินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Diabetes Excellence Center ของ World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ค เพื่อการฝึกงานของบุคลากรทางการแพทย์จากนานาชาติ นอกจากงานผลิตบุคลากรการแพทย์แล้ว เรายังมุ่งมั่นกับการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักเรื่องความเสี่ยงเบาหวาน เพื่อการค้นพบเบาหวานที่เร็วและการลงมือปฏิบัติการลดความเสี่ยงที่ทันท่วงที เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันหรืออย่างน้อยชะลอการเป็นเบาหวานออกไป เรามีหน่วยงานซึ่งดำเนินการงานสาธารณประโยชน์เหล่านี้ คือ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
รับผิดชอบบริหารระบบงานการบริการ และการพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ถูกต้อง/รวดเร็ว/ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการพึงพอใจ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab - ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ให้บริการการพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
-ให้ข้อมูลและบริการงานด้านรังสีวินิจฉัย -การประสานงานกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ตรวจเพื่อการวินิจฉัยของแพทย์รวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด ดูแลควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางรังสีให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ดูและและให้บริการผู้ที่มาใช้บริการห้องอาหาร และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย - จัดเตรียมห้องตรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้พร้อม - ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้น - ช่วยแพทย์ในการให้การรักษาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
-จัดยา/เวชภัณฑ์ในงานบริการผู้ป่วย -ตรวจรับยา/เวชภัณฑ์จากคลังยา -งานควบคุม Stock -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ปฏิบัติงานส่วนงานด้านทันตกรรม ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้งาน และสามารถเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการให้บริการด้านการรักษาทาง ทันตกรรมได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมันอโรมา นวดแก้อาการ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
-จัดเตรียมอาหาร -ดูแลความสะอาดของพื้นที่ ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ค้าได้รับความพึงพอใจ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ปฏิบัติงานธุรการ/เอกสาร/คีย์ข้อมูล เป็นกะ ในช่วงเวลา 6.00 - 20.00 น. วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันหยุด
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ขับรถผู้บริหาร ดูแลบำรุงรักษารถ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค/ฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงานฯ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี วัคซีนให้กับกลุ่มลูกค้าบริษัทโดยรอบในระยะใกล้เคียง ให้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล และเลือกฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาล รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มาตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ติดตามทำสัญญากับลูกค้าบริษัทคู่สัญญา ให้มาเปิดสัญญารักษาที่โรงพยาบาล ทำกิจกรรมกระตุ้นเพื่อให้เกิดการรักษา อาทิ เช่น การจัดกิจกรรม เพื่อสุขภาพ การมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัท ที่มีศักยภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ล้างอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการ - ทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ - ทำความสะอาดทั่วไป
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ดูแลวางแผนในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามกำหนดทิศทางที่ให้มาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งการสร้างให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นยอดขายเชิงการตลาด เช่น Promote , ประชาสัมพันธ์ , Promotion รู้จักสินค้า วิเคราะห์คู่แข่งเชิงการตลาดได้พอประมาณเพื่อสร้างสินค้าให้เป็นที่รู้จักทางการตลาด
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
รับผิดชอบงานบริการ และวางแผนงานในแผนก
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562