ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1.ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง องค์กร รวมทั้งบุคลากรภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบกิจการ
บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด
- ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนาม - วางแผนงานเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง - จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับทีมงาน - ปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นราบได้ ตรวจเช็ค ทำความสะอาดของอุปกรณ์ภาคสนาม - ตรวจสอบตัวอย่างจากฝ่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้เก็บตัวอย่างภาคสนาม - ส่งมอบตัวอย่าง ส่งมอบเอกสาร และบันทึกเพิ่มเติมหากมีความผิดปกติในการเก็บตัวอย่างให้กับโครงการที่รับผิดชอบ - บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างลงในเอกสารภาคสนามให้ครบถ้วน - ทำการรักษาสภาพตัวอย่างก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการ - อื่นๆ ตามที่ร
บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
งานแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย ตรวจหาสาเหตุการประสบอันตราย ความเสียหาย การเจ็บป่วยจากการทำงาน รานงานผลรวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกัน ส่งเสริม ผลักดันกิจกรรมด้านความปลอดภัย ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นๆ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
จังหวัด ตาก   เขต : พบพระ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายหินอ่อนและหินแกรนิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโรงงานเพชรบูรณ์แกรนิต อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลตรวจสอบดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัท -ระบบสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน / ตรวจ เช็คถังดับเพลิง 2. เสนอแนะตรวจสอบควบคุมงานด้านความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน 3. ดูแลเอกสารส่งราชการในงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น รายงาน จป.ว. / สอ.1 / รายงานผลตรวจระบบไฟฟ้า / รายงานตรวจสอบอาคา
บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ลาป่วย 30 วัน 3. ลาพักร้อน 6 วัน 4. โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 5. ปรับเงินประจำปี 6. ปรับตำแหน่งตามผลงาน
บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : จะนะ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน Sincerely Screen Co., Ltd.
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
Sincerely Screen Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน Sincerely Screen Co., Ltd.
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แน
Sincerely Screen Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานความปลอดภัยในโรงงาน ( จนท. ความปลอดภัยวิชาชีพ)
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 330 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 33 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.