ค้นหาจากงานประเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
งาน บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานการประสบอันตราย 3. รวบรวมสถิติการประสบอันตราย 4. ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย 5. ให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย 6. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
บริษัท ฟาร์เมช จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติ
บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์  จำกัด
1.บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2.จัดทำและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ 3.ประเมินความเสี่ยงและสวบสวนสาเหตุเกิดอุบัติเหตุ 4.สามารถฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยได้ 5.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่นายจ้างมอบหมาย
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่ามะกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ - ฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย - สร้างสัมพันธ์อันดี รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พื้นที่ข้างเคียง - รายงานเสนอผู้บริหาร และประสานงานหน่วยงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : แม่แตง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
พิจารณาแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : เมืองสงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
วิเคราะห์งานชี้บ่งอันตรายจากการทำงาน กำหนดมาตราป้องกันการทำงาน ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล
บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ่อทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
ดูแลและควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ ของบริษัท
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 180 ชั่วโมง 2. รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 3. เข้าใจปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามกรอบที่กำหนด 4. ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 5. เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน
บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) 1.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย 2.มีความรู้ความสามารถในการบริหารความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง **โปรดระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง**
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 351 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 36 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.