เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ) *ด่วนมาก
1. ถอดแบบ และ ออกแบบ งานด้านไฟฟ้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3. จัดทำงบประมาณ ต้นทุน 4. ขอราคาจาก Supplier ,เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราคาใน BOQ 5. เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา ,จัดเตรียมเอกสารในการสั่งจ้าง รวมถึงควบคุมการทำงานผู้รับเหมา และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินของผู้รับเหมา 6. ควบคุมการตัดระบบของไซด์งาน,ตรวจสอบความคืบหน้าของหน้างาน 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. ควบคุมดูแลงานด้านการติดตั้ง ทั้งหมดของไซด์งานที่รับผิดชอบให้งานสำเร็จลุล่วง 9. ตรวจสอบหน้างาน พื้นที
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
วิศวกรเครื่องกล (มีใบประกอบวิชาชีพ) *ด่วนมาก
1. ถอดแบบ และ ออกแบบ งานระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง และ งานไฟฟ้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3. จัดทำงบประมาณ ต้นทุน ของงานไฟฟ้า และ งานระบบ 4. ขอราคาจาก Supplier, เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราคาใน BOQ 5. เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา, จัดเตรียมเอกสารในการสั่งจ้าง รวมถึงควบคุมการทำงานผู้รับเหมา และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินของผู้รับเหมางานไฟฟ้า และงานระบบ 6. ควบคุมการตัดระบบของไซด์งาน,ตรวจสอบความคืบหน้าของหน้างาน 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. ควบคุมดูแลงานด้านการติดตั้ง
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
ผู้จัดการโครงการ
1. วางแผนงานโครงการ ให้ตอบสนองกับสัญญาจ้างของลูกค้า ประกอบด้วย แผนงานหลัก(Master Plan)/ แผนวัสดุ (Material plan) / แผนกกำลังคน (Manpower) / แผนการทำ Shop drawing ,etc 2. บริหารจัดการงานในโครงการ เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ปรับปรุงแผนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารงบประมาณโครงการ ให้มีกระแสเงินทุนหมุนเวียนอย่างราบรื่น 4. ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ต่ำกว่างบประมาณ และลดความสูญเสียจากการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รายง
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
ผู้ควบคุมงาน
สำรวจวัสดุที่ต้องใช้วางแผนการทำงาน ประสานงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมตรวจสอบการทำงานของช่างให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพ ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย ส่งมอบผลงานแก่ลูกค้า รับเรื่องงานและนำเสนอการแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า ตรวจสอบและรายงานปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จในแต่ละวัน จัดหาทีมช่างผ
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1.ดูแลและให้คำแนะนำและพัฒนา ระบบบัญชีแก่พนักงานในแผนก 2.ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางบัญชี 3.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั้งการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 4.ดูแลการจัดการงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานบัญชีต่างๆ 5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 7.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และ ดูแลการใช้
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
เจ้าหน้าที่เกษตร
1.ดูแลการทำงานของคนสวนทั้งหมด 2.รับผิดชอบ ดูแล วางแผนงานเกษตรทั้งหมด 3.รับผิดชอบ ดูแล วางแผนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 4.วางแผนการเพราะปลูกพืช ผัก ออแกนิค
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
เจ้าหน้าที่การตลาด
• ดูแลพอร์ตและพบลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ที่ต้องการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในพื้นที่ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000-35000
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
•ดูแลพอร์ต และพบลูกค้ากลุ่มงานโรงแรมและคอนโดมิเนียม ด้านงานตกแต่งภายในปรับปรุงพื้นที่ งานสถาปัตยกรรม • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000-35000
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
• จัดทำ Artwork สำหรับงานสื่อสารองค์กร ด้านงานตกแต่งภายในปรับปรุงพื้นที่ งานสถาปัตยกรรม Website , Page, Portfolio Professional look, Furniture Catalogue, Brochure,Leaflet อื่นๆ
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000-35000
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
1. จัดทำงบประมาณ (Budget) ของฝ่ายที่รับผิดชอบ 2. ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบงานด้านการเงินขององค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามนโยบายขององค์กร 3. ควบคุมดูแล และ ตรวจสอบความถูกต้องให้เหมาะสมเรื่องเอกสารรับเงิน-จ่ายเงิน ภายในองค์กร 4. วางแผนงาน บริการ และจัดการ งานด้านการเงิน Forecasting 5. วางแผนกำลังคน วิเคราะห์งาน (Job Analysis) ในฝ่ายการเงินที่รับผิดชอบ 6. วางแผนการบริหารงบกระแสเงินสด (CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES) ให้เกิดคุณภาพ ภายใต้แหล่งเงินทุนขององค์กร พร้อมจัดทำข้อมูล รายงานทางการเงิน
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000-35000
Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
1.ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ของไซด์งานที่รับผิดชอบ 2.เปิด Pr สั่งซื้อวัสดุ 3.จัดทำเอกสารการขอเข้าพื้นที่ทำงาน 4.ทำเอกสารคู่มือ เอกสารงานประกัน การทำงานของไซด์งานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ติดต่อประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20000-35000
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
จัดเตรียม เรียบเรียง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประมูล และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย งานติดต่อ ประสานงาน หรืองานที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
24 เมษายน 2562
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560