เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของส่วนจัดซื้อและจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ในการหาข้อมูลของสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บริการที่ต้องการเพิ่มเติม 3. สรรหา คัดสรรสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บริการ ซึ่งเป็นตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บริการที่บริษัทฯ ต้องการซื้อ 5. ควบคุม ดูแล กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจ้าง
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
วิศวกรไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ) *ด่วนมาก
1. ถอดแบบ และ ออกแบบ งานด้านไฟฟ้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3. จัดทำงบประมาณ ต้นทุน 4. ขอราคาจาก Supplier ,เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราคาใน BOQ 5. เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา ,จัดเตรียมเอกสารในการสั่งจ้าง รวมถึงควบคุมการทำงานผู้รับเหมา และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินของผู้รับเหมา 6. ควบคุมการตัดระบบของไซด์งาน,ตรวจสอบความคืบหน้าของหน้างาน 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. ควบคุมดูแลงานด้านการติดตั้ง ทั้งหมดของไซด์งานที่รับผิดชอบให้งานสำเร็จลุล่วง 9. ตรวจสอบหน้างาน พื้นที
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
วิศวกรเครื่องกล (มีใบประกอบวิชาชีพ) *ด่วนมาก
1. ถอดแบบ และ ออกแบบ งานระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง และ งานไฟฟ้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3. จัดทำงบประมาณ ต้นทุน ของงานไฟฟ้า และ งานระบบ 4. ขอราคาจาก Supplier, เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราคาใน BOQ 5. เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา, จัดเตรียมเอกสารในการสั่งจ้าง รวมถึงควบคุมการทำงานผู้รับเหมา และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินของผู้รับเหมางานไฟฟ้า และงานระบบ 6. ควบคุมการตัดระบบของไซด์งาน,ตรวจสอบความคืบหน้าของหน้างาน 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. ควบคุมดูแลงานด้านการติดตั้ง
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
ผู้จัดการแผนกสถาปัตย์และวิศวกรรม (ด่วนมาก)
1.บริหาร วางแผน ดูแล งานภายในแผนกวิศวกรรมและสถาปัตย์ทั้งหมด 2.บริหาร วางแผน ดูแล การทำงานของพนักงานทีมงานวิศกรรมและสถาปัตย์ 3.วางแผนงาน ดูแลลูกค้า การชี้แจงแบบ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 4.บริหารจัดการด้านเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณราคา ตลอดจนงาน Precon ได้ดี
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
1. ควบคุมบริหารจัดการระบบงานการเงิน 2.จัดทำและวิเคราะห์วางแผนประมาณการทางการเงินร่วงหน้า 3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมการเงินภายใน 4.ควบคุม วางแผน และดูแลการทำงานของพนักงานการเงิน 5. ติดต่อสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ 6. บริหารงบกระแสเงินสดภายใต้แหล่งเงินทุน 7.บริหารงบกระแสเงินสดภายใต้แหล่งเงินทุน 8.ดูแลติดตามเงินลูกค้า 9. ตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน ( Investment and financing dedision) 10. บริหารความเสี่ยง ( Risk Management)
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศ-ระบบข้อมูล (MIS)
1. ดูแลระบบการทำงาน การจัดเก็บข้อมูลและการรับ-ส่ง ข้อมูล ของทุกฝ่ายงาน 2. ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของฝ่ายงานหรือตามข้อกำหนดลูกค้า 3. ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับระบบจัดเก็บ และ รับ-ส่ง ข้อมูล 4. ดูแลการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ระบบ Server และทำการแก้ไขข้อบกพร่อง 5. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และการทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารและลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 6. ตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำ ข้อมูล ที่จัดเก็บตามหน่วยงาน 7. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ Server,Hardware,Software ให้ผู้ใช้ทำงานไ
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
ผู้จัดการโครงการ
1. การวางแผนงานโครงการ , ควบคุมและจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและกฎหมาย, รวมถึงประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้งานลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้อย่างครบถ้วน 2. ควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานของโครงการที่รับผิดชอบ โดยทำงานควบคู่ประสานกับฝ่ายสำนักงานฯ 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของโฟร์แมน, ผู้รับเหมาช่วง, วิศวกรโครงการ(ถ้ามี) และ/หรือประสานงานกับผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที สามารถงานดำเนินการไปได้ตามแผนงานที่วางไว้ 4. ติดต่อประสานงา
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
โฟร์แมน
1. สำรวจวัสดุที่ต้องใช้ วางแผนการทำงาน ประสานงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของช่างให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง 3. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง 4. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพ 5. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่าง และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย 6. ส่งมอบผลงานแก่ลูกค้า รับเรื่องงานและนำเสนอการแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า 7. ตรวจสอบและรายงานปริมาณงานที่ทำแล้วเสร็จใน
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี(ด่วนมาก)
1.ดูแลและให้คำแนะนำและพัฒนา ระบบบัญชีแก่พนักงานในแผนก 2.ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทางบัญชี 3.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั้งการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 4.ดูแลการจัดการงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานบัญชีต่างๆ 5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 7.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และ ดูแลการใช้
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000
เจ้าหน้าที่เกษตร
1.ดูแลการทำงานของคนสวนทั้งหมด 2.รับผิดชอบ ดูแล วางแผนงานเกษตรทั้งหมด 3.รับผิดชอบ ดูแล วางแผนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 4.วางแผนการเพราะปลูกพืช ผัก ออแกนิค
14 ธันวาคม 2561
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560