งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าจนกว่าจะปิดการขายได้ - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ (ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 โครงการทั่วเมืองพัทยา มีคอนโดฯ สร้างเสร็จ 7 โครงการ 1 คอนโดอยู่ระหว่างก่อสร้าง และอีก 1 โครงการที่จะสร้างในอนาคต) - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.หาค่าระดับให้กับตำแหน่งต่างๆว่ามีความสูงเท่าใด เทียบกับผิวอ้างอิงของโครงการทั้งหมด 2.สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบจัดทำแผนผัง 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การบันทึก จัดเก็บ รายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจ 4.รายงานผลการสำรวจ ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 5.บำรุงรักษาเครื่องมือ กล้องสำรวจและอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.Answer and offer sales of the company's products to old and new customers. through online channels or social media 2. Follow up on sales ready to give advice and recommend products through online channels or social media 3. Study and communicate Let customers know the strengths of the product. 4. Consulting and recommending promotions, sales support, including payment programs. 5. Contact customers to create opportunities to maintain relationships. Follow up on decision status and to c
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1. สรรหาพนักงานตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่บริษัทเปิดรับ 2. จัดทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเริ่มงานใหม่ 3. บันทึกข้อมูลพนักงานลงระบบกลางของบริษัท 4. ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มงานใหม่ 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ประเมินการผ่านทดลองงานพนักงาน 6. จัดกิจกรรมให้พนักงานตามที่บริษัทกำหนด 7. ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 8. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- Represent the company by establishing contact and developing relationships with prospects clients and real estate agents - Maintains relationships with clients by providing support and information - Focus on achieving the sales objectives through effective planning, setting sales goals, analysis data on past performance, and projecting future performance. - Make the report for manage of department to Management
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
•ดูแลรายการห้องว่างสำหรับการขายในทุกโครงการ •ตรวจสอบโควต้า%คนไทย/ต่างชาติในทุกโครงการ •ช่วยเหลือและจัดทำเอกสารและข้อตกลงสำหรับฝ่ายขายทั้งมือ 1 หรือมือ 2 •ดูแลลูกค้าโอนเงินให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงินและประสานงานกับฝ่ายขายเพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้า •ติดตามวันครบกำหนดชำระค่างวด •ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขาย •จัดทำสัญญาการขาย สัญญาตัวแทน และสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น •อัพเดทรายการราคายูนิตรายวัน
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
-Update CRM new agency to seller list -Update phone/location/detail correct of each agency -Making agency agreement -Prepare a memo for a special commission -Weekly update of price lists for sellers and agency -Daily confirming appointments for seller and agency meetings. Corporate with seller agency and customer/reschedule an appointment
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.ดูแล/ซ่อมแซมระบบต่างๆภายในอาคาร, ห้องพัก เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ และงานเซอร์วิสต่างๆ 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 3.ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **เป็นคอนโดมิเนียม**
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
•รับผิดชอบงานทางด้านการเงิน ทั้งการจ่ายเงิน, การรับเงิน, ใบกำกับภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง •รายการกระทบยอดกับ Bank Statement และส่งฝ่ายบัญชี •ติดต่อกับลูกค้า/ธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกระแสเงินสด •สามารถจัดทำรายการคำขอ/เอกสารขอวงเงินต่อธนาคาร
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ตั้งหนี้และตั้งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ - ตรวจสอบ ควบคุม ความถูกต้องของเอกสารที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ , ตรวจสอบความถูกต้องใบแจ้งหนี้เอเจนซี่ - บันทึกและเคลียเงินทดรองจ่าย (Advance) แต่ละแผนก ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - มีความรู้ด้านภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศและการหักภาษี ณ ทีจ่าย , อนุสัญญาภาษีซ้อน , และสามารถจัดทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภงด. 3,ภงด.53, ภงด.51, ภงด.50 ,ภพ.30 ผ่านระบบ E-Filing - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, รายงานค่าใช้จ่าย,ค่าใช้จ่า
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
ทำความสะอาด, เก็บขยะ, กวาด ถูพื้น, เพดาน, ขัดล้าง บริเวณที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงาน, โรงแรม, คอนโด
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ตั้งหนี้และตั้งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ - ตรวจสอบ ควบคุม ความถูกต้องของเอกสารที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ , ตรวจสอบความถูกต้องใบแจ้งหนี้เอเจนซี่ - บันทึกและเคลียเงินทดรองจ่าย (Advance) แต่ละแผนก ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - มีความรู้ด้านภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศและการหักภาษี ณ ทีจ่าย , อนุสัญญาภาษีซ้อน , และสามารถจัดทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภงด. 3,ภงด.53, ภงด.51, ภงด.50 ,ภพ.30 ผ่านระบบ E-Filing - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, รายงานค่าใช้จ่าย,ค่าใช้จ่า
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.ควบคุมวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรทางด้านการเงินและการลงทุนเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุดให้แก่บริษัท 2.ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้ 3.ควบคุมการจัดทำงบการเงินให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงนำส่งงบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วางนโยบายการทำงานของแผนกการเงินและบัญชี 5.ควบคุมการจัดทำและทบทวนงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทันต่อการวางแผนด้านการเงินขององค์กร และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 6.รายงานผลการใช้บประมาณประจำไ
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 100,000 - 200,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์การตลาดและขายที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ 2.การพัฒนาและจัดการงบประมาณการตลาด/ขาย ทรัพยากร และแผนงาน 3.การบริหารการปฏิบัติงานการตลาดและขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 4.วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและกิจกรรมของคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนเป้าการขาย / เช่า 5.สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 6.พิจารณาการขออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 7.กำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและขายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางองค์กร 8.พัฒนาและจัดการกลยุทธ์การเจาะกลุ่ม
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 100,000 - 200,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.การบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 2.การกำกับดูแลการกำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของบริษัท 3.กำกับดูแลการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามแผนหรือนโยบายที่กำหนด 4.การกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของจัดซื้อ / จัดจ้างให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5.การกำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6.การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 7.กำหนดหลักเกณฑ์ด้านทรัพยา
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 100,000 - 200,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1. รวบรวมความต้องการ การฝึกอบรมของทุกฝ่าย จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ควบคุมค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ และเก็บรวบรวมเอกสาร 2.การฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วางแผน ติดตาม และประเมินการทำงานของพนักงานใหม่ 3.พัฒนาและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำสื่อการฝึกอบรมกับวิทยากรฝึกอบรม 4.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและการจัดฝึกอบรมภายนอกของบริษัท และเรื่องอื่นๆ แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมตามความจำเป็น
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- Contact and coordinate, preparing meetings and taking care of important company documents -Coordinate with both people within the organization and outside the organization related to the executive's work to achieve the objectives. -Manage and arrange the work of executives to work efficiently. -Preparing administrative documents or follow up on documents from various departments -Taking care of executives' appointment schedules Support the missions of executives/organizations as as
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
ทำความสะอาดห้องเช่ารายเดือน, เก็บขยะ, กวาด ถูพื้น, เพดาน, ขัดล้าง บริเวณที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงาน, โรงแรม, คอนโด
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.