1.ประสานงานภาษาจีนกับไอทีแก้ปัญหา Bug ของระบบต่างๆในกลุ่มเครือ CTW (Website / App / ERP / WMS /TMS / FMS / OMS) 2.เก็บ requirement รับทราบปัญหาการใช้งาน และเขียน Flow Chart ภาษาจีน ให้ไอทีจีนแก้ปัญหา 3.ทดสอบฟังก์ชั่น requirement ของ user หลังจาก update ขึ้นใช้งานจริง (มีงานหลังเลิกงานในบางครั้ง) 4.จดบันทึกและสรุปการประชุม ระหว่าง user และทีมไอทีจีน จัดการโปรเจคและ ติดตามงาน 5.Training ผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานเข้าใจการใช้งานของระบบในกลุ่มเครือ CTW (Website / App / ERP / WMS / TMS / FMS / OMS)
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ควบคุม ดูแล ทีมงานฝ่ายขายเฟอร์นิเจอร์ 2.แก้ไข และจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และรายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ทำ Report เพื่อรายงานต่อผู้จัดการ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ศษ
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 2.แปลเอกสารจีน-ไทย ,ไทย-จีน แปลในที่ประชุม พร้อมดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานและประสานงานแจ้งซ่อมต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร และเป็นผู้จัดเก็บไฟล์และเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 4.จัดตารางนัดให้ผู้บริหาร เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้บริหาร 5.ควบคุมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และติดตามงานต่างๆ จากก
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.เสนอขายบริการขนส่งระหว่างประเทศให้กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม 2.ดูแล และติดตามลูกค้าตลอดการขาย พร้อมติดตามหลังการขาย 3.สร้างยอดขายตามเป้ามหมายของบริษัท 4.สร้างความพึงพอใจ ดูแลความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า 5.ประสานงานกับทุกส่วนทางภายนอกและภายในองค์กร 6.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลขาย ข้อมูลการตลาด เพื่อให้งานขายมีประสิทธิภาพ
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.สำรวจหน้างาน สภาพแวดล้อม ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการการวิเคราะห์ ออกแบบ และ ประเมินราคา (หากมีความสามารถในการใช้โดรนขับสำรวจจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. ออกแบบ เขียนแบบ Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแบบ Sketch up 3D Program สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิบัติงานจริง) 2. ตรวจสอบ หน้างานเป็นครั้งคราวให้งานระบบที่ออกแบบไว้ เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. จัดทำ รายการคำนวณ การประเมินผลผลิตไฟของระบบพลังงานแสง
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บ.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. ปฏิบัติงานซ่อม งานบริการเครื่องจักรหนัก,เครื่องขุดเจาะ, เครื่องยนต์, ชิ้นส่วนต่างๆของรถขุด รถตัก รถแบคโฮ เเละผลิตภัณฑ์หลักต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะอาด และพร้อมปฏิบัติงาน
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.วางแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบ Website,Application,External-Internal Program , CRM 2.เก็บข้อมูล Requirement จาก User ประสานงานกับ User พร้อมออกแบบโครงสร้างการใช้งานเขียนเป็น Flow Diagram 3.ประสานงานกับทีม Programmer ในการเขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนอง User 4.ทดสอบ Sofeware , Website และ Application วิเคราะห์การทำงานของระบบ ข้อดี, ข้อเสีย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้งาน
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำ เสนอสินค้าและบริการของบริษัท 2.จัดทำ รายงานเข้าพบลูกค้ารายงานประจำ วัน เดือน และรายงานประจำ ปี 3.แก้ไขปัญหาและติดตามงานขายให้กับลูกค้า 4. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ,ใต้ ,อิสาน,ตะวันออก ตามที่สะดวกลง
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บ.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อนำ เสนอสินค้าของบริษัทเข้าโครงการ (B2B) 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กลุ่ม Interior Disigner Developer(B2B) 3.ให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสการขายให้มียอดขายเป็น ไปตามที่บริษัทตั้งไว้ 4.จัดทำ ใบเสนอราคา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตลอดจนติดตามงานเพื่อปิดการ ขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กร จนจบโครงการ 6.รวบรวมข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการเข้าพบลูกค้า (รายงานประจำ วัน)
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.บันทึกข้อมูลบัญชี รับ - จ่ายลงโปรแกรมสำเร็จรูป 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีประกอบการจ่ายเงิน 3.จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน 4.จัดทำรายงานประจำเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ร่วมวางแผนระบบงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริหารตามสายงานธุรกิจ ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริษัทฯ 2.ดูแลพนักงานตามสายงานธุรกิจ เพื่อรับทราบปัญหาในงานทรัพยากรบุคคล อันเกี่ยวกับระเบียบสวัสดิการ ข้อบังคับการทำงาน รวมถึงความเป็นอยู่ / สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เสนอวิธีการ/แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งนำข้อหารือ / ข้อเสนอแนะ / ปัญหาจากหัวหน้างาน / พนักงาน แจ้งให้ผู้บริหารสายงานธุรกิจทราบและนำประเด็นปัญหาเข้าหารือ เพื่อหาข้อสรุปภาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.รับผิดชอบงานขายบริการขนส่ง (Customs Broker) 2.วางแผนการเสนอขายบริการขนส่งระหว่างประเทศแบบ Express ทางบก รวมไปถึงบริการอื่นๆ เช่น Domestic Logistic , Import , Export 3.ควบคุมดูแลทีมขาย และผลักดันยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.เสนอไอเดียความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการขายบริการขนส่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 5.สรุป Report เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.รับ - จ่ายสินค้า ทั้งหน้างานและในระบบ 2.เช็ค Stock สินค้าคงเหลือ 3.สรุปรายงานต่าง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารขนส่ง Express ระหว่างประเทศ 2.ดราฟใบส่งสินค้าเข้าระบบ (ทำงานใน Excel,RES) 3.นำข้อมูลแต่ละตู้มาทำ Invoice ในระบบ เพื่อออกเอกสารใบขนสินค้า 4.ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งภายในและภายนอกบริษัท 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 up.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าต่างๆภายในเหมือง 2.ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเจนเนอเรเตอร์
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : แม่สาย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถรถแบคโฮและรถอื่นๆทั้งหมดที่ใช้งานในเหมืองแร่
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : แม่สาย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.จัดทำรายงานคุณภาพสินค้า 3.ช่วยพนักงานคลังจัดเก็บสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ตัดต่อวีดีโอในรูปแบบต่างๆ สร้างสรรค์ Visual & Effect ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย 2.ควบคุมการถ่ายทำงาน Production ต่างๆ เช่น YouTube Channel, Tiktok, Scoop, VDO Content, , Live Streaming ฯลฯ 3.วางแผนการถ่ายทำ & ตัดต่อ VDO, Set Up การถ่ายทำ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทำ 4.ถ่ายภาพนิ่ง และ VDO Footage งานกิจกรรม, Event, สัมภาษณ์, Content, Flow การทำงาน พร้อมการ Edit 5.หา VDO Footage ในการเพิ่ม Content ให้ VDO มีความน่าสนใจ สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่สนใจ น่าติดตาม 6.สามา
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.เปิดบิลส่งของ เคียร์บิลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย พนักงานขับรถส่งสินค้า และฝ่ายบัญชี 3.จัดทำรายงานต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,890-12,000 บ.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.