บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


เลขที่ 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


0-2354-2000 # 183101-7


0-2354-2020


- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม
- ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
- ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50%
- บริการรถรับ - ส่งพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
× บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขตามแผน • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องถูกต้อง ครบถ้วน • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 2) ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมกัลปพฤกษ์ • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงานเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างปกติ • ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือคู่มือปฏิบัติงาน • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน • ติดตามการซ่อมบำรุงเพื่อให้เป็นไปตามแผน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• พัฒนา และทดสอบระบบสารสนเทศ (System, Program, Data Warehouse, Business Intelligence) • พัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมสำหรับใช้งาน) ตาม requirement รวมถึงทดสอบการทำงานของระบบตาม function การทำงานที่ระบุตามเอกสาร • ปรับปรุงและแก้ไขระบบที่ได้พัฒนาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ หรือตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน • สนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และความต้องการใช้งานทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และตั๋วโดยสารร่วม • จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงินออนไลน์ • พัฒนาโปรแกรมและจัดทำรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และระบบชำระเงินออนไลน์ • ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลใช้งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติส่วนกลาง และระบบชำระเงินออนไลน์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ขับรถคุ้มครองให้หน่วยงานซ่อมบำรุงที่ขึ้นปฎิบัติงานบนทางด่วน, ดูแลรถปฎิบัติการ,ตรวจเช็คอุปกรณ์คุ้มครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติงานเก็บของตกหล่น งานตักดินล้างท่อระบายน้ำ งานกำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ 2. เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมขังทางพิเศษ เก็บขยะปากท่อระบายน้ำ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ปฏิบัติงานรับผิดชอบในการขับขี่และให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของบริษัท • รับ-ส่งพนักงานและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวก ตรงเวลาและถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย • ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของระบบเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน • บันทึกรายละเอียดการใช้บริการรถยนต์รวมถึงช่วยสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสาร (สายสีม่วง) และตั๋วโดยสารร่วม -จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระค่าโดยสารออนไลน์ -จัดทำ ปรับปรุง ฐานข้อมูลและรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) และระบบชำระเงินออนไลน์ -เขียนโปรแกรมและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าโดยสาร และระบบชำระค่าโดยสารออนไลน์ -ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลใช้งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) และระบบชำระเงินออนไลน์
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ให้ถูกต้อง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ดูแลระบบบริหารคุณภาพ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร • ดูแล ประสานงานในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) และรวบรวมติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดของทุกหน่วยงานในองค์กร • รับผิดชอบกระบวนการตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO • ออกแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.