เข้าระบบผู้สมัครงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในหน่่วยงาน แผนป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบติดตามวิธีการทำงานและสภาพการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ตามที่ได้วางแผนไว้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
-ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อจัดหา Supplier และผู้รับเหมา -ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อเช็คปริมาณงานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง -ช่วยประมาณราคา สืบราคา เพื่อเสนอราคา -จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุมัติใช้วัสดุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
ธุรการประสานงาน ประจำโครงการ และ สำนักงานใหญ่ รายงานการเบิกงวดงาน บิลรับ-ส่งสินค้า และ เอกสารทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
ช่วยเหลืองานของผู้จัดการโครงการด้านการบริหาร ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
-ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อจัดทำ Shop Drawings หรือแบบขยายต่างๆ ตามความจำเป็น -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบฯ รวมถึงการแก้ไขรูปแบบฯ ตามความจำเป็น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
1. บริหารและรับผิดชอบงานฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. จัดทำหรือตรวจสอบ ตรวจการลงบัญชีต่าง ๆ 3. ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด 4. บริหารการรับ-จ่ายด้านเงินสด และจัดทำรายงานทางการเงิน 5. รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา ตามที่ไซด์งานต้องการ - เปิดใบสั่งซื้อ ตามรายการที่อนุมัติ และจัดส่งให้ทันตามกำหนด - รับวางบิลจาก Supplier ตรวจเอกสารและส่งให้บัญชีทำเรีื่องชำระค่าสินค้า - ลงบันทึกรายการ Stock ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น - เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง - เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง - เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
รับผิดชอบงานด้าน Payroll จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้ จัดทำสถิติการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ออกเอกสารหนังสือรับรองสถานะภาพพนักงาน หนังสือทดลองงาน ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน งานด้านประกันสังคม สวัสดิการ และการฝึกอบรม เป็นต้น สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนสาขาอื่นๆก็บริหารทั่วไป การจัดการ เป็นต้น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง และคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ควบคุมดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาฯ - งานแรงงานต่างด้าว จัดทำเอกสารเพื่อยื่นการทำใบอนุญาติทำงาน การต่อวีซ่าทำงานของแรงงานต่างด้าว - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ดูแลการบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง - จัดทำแผนความปลอดภัยในโครงการ - การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ประสานงานทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ User 2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การเชื่อมต่อเครือข่าย, เครื่องพิมพ์ และระบบ Network ต่าง ๆ 3. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบ LAN, Internet 3. บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น - เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง - เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง - เอกสารสำหรับการส่งมอบงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ในอาคารสูงให้ถูกต้องตามแบบและทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุ และคำนวณวัสดุและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
Weekly report , Monthly report, รายงานการประชุม , จัดทำเอกสารส่งงาน , ทำเอกสารขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2563
.- ดูแล Payment ผู้รับเหมาช่วง งานด้านแรงงานต่างด้าว - จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว กัมพูชา เช่น การขึ้นทะเบียน แจ้งเข้านายจ้าง ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562