เย็บงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อส่งมอบทันกำหนด ตรวจสอบความถูกต้องแก้ไข ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.จัดทำแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.2,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54 กับเอกสารหนังสือรับรองภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนให้ถูกต้อง 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อกับเอกสารใบกำกับภาษีซื้อประจำเดือนให้ถูกต้อง 4.สรุปแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเภทต่างๆของบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้องและยื่นเสียภาษีตามกำหนดระยะเวลา 5.จัดเตรียมข้อมูลและสรุปแบบในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภ.ง.ด.51) และ ภาษีนิติบ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ดูแลรับผิดชอบให้มีการบันทึกบัญชีต้นทุนทั้งหมดของโรงงาน 2.จัดทำงบการเงินในแต่ละเดือน 3.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานโดยบันทึกบัญชีและทำงบการเงินให้สำเร็จ 4.ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการบันทึกบัญชี 5.ดูแลการบันทึกและจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรประจำแต่ละโรงงานให้ถูกต้อง 6.ตรวจสอบความไม่ถูกต้องและจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 7.ประสานงานเกี่ยวกับการนับสินค้าคงเหลือประจำปีแต่ละโรงงาน 8.ตรวจสอบการจ่ายเงินและการบันทึกรายการในสมุดรายวัน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและจัดทำเช็ค 2. ตวจสอบ/และจัดทำรายงานการจ่ายค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน 3. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ดำเนินการสั่งซื้อ ออกใบสั่งซื้อ 2.ตรวจรับสินค้า ตรวจรับสินค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลัง 3.งานประสานงาน และติดตาม - การสั่งซื้อวัตถุดิบ, ติดตามทวงถามกำหนดส่งสินค้า - แจ้งวัตถุดิบเข้า เพื่อให้คลังดำเนินการต่อไป - รับ Order และ ตรวจเช็ควัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งาน - ติดตาม consumption เพื่อเตรียมการสั่งซื้อ - เช็คบิล และแก้ไข ให้ถูกต้อง - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ/ ดำเนินงานการจัดซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ เจรจาต่อรอง วางแผนการส่งมอบวัตถุดิบให้ตรงเวลา ทันต่อความต้องการของฝ่า
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.รับผิดชอบการวางแผน และการควบคุมการรับ การจัดเก็บ และการเบิกจ่ายวัตถุดิบและผ้า 2.เปิดเบิกวัตถุดิบ,ผ้า ส่งโรงงานเพื่อให้ทันต่อการผลิต 3.ประมาณการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนส่งวัตถุดิบให้ส่วนผลิต 4.ติดตามการผลิตของโรงงานเพื่อให้ทันต่อการจำหน่าย 5.ประสานงานระหว่างแผนกจัดซื้อ โรงงาน และคลังสินค้า
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าเกี่ยวข้องกับผ้าอย่างน้อย 5 ปี - มีภาวะผู้นำ ทักษะในการบริหารทีมงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ - ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปและขนส่ง - กำกับและดูแล การเบิกจ่าย/การรับสินค้าเข้า และยอดสต๊อกสินค้าคงคลัง - พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ - การควบคุม ดูแล พนักงานใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- บริหารและตรวจสอบจัดการขึ้นตอนและแนวทางปฏิบัติติด้านคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐานสากล - กำหนดรายการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ , ระหว่างกระบวนการผลิต ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตัดสินใจปัญหาคุณภาพที่ตรวจสอบพบ - ทบทวนและอนุมัติแผนการสุ่มตรวจวัตถุดิบ(รวมถึงบรรจุภัณฑ์)อย่างถูกต้อง - ควบคุม กำกับ ดูแล ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- รับ ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า - ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า - นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้าและจัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด - จ่ายวัตถุดิบและสินค้า ตรวจสอบการเบิกจ่าย บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- รับผ้าผืนจากคลังรับผ้าเข้ามาตรวจ และคืนผ้าให้คลังผ้าเมื่อผลการตรวจสามารถนำไปใช้งานได้ - ตรวจสอบคุณภาพผ้าผืน ตามวิธีการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการตรวจสอบ - ตรวจสอบวัสดุประกอบการผลิต 100% ในกรณีที่โรงงานส่งวัสดุประกอบการผลิตที่มีปัญหากลับมาให้และได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตลอดจนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและความรับผิดชอบอย่างละเอียดรอบคอบตามตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนด - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
- จัดทำแพทเทิร์นเสื้อผ้า - ขึ้นตัวอย่าง - สามารถเย็บได้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
-ติดรถส่งสินค้า -ส่งสินค้า
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1. วางแผนการสรรหาบุคลากรพนักงานหน้าร้าน ทุกสาขา 2. หาแหล่งงานจาก Jobth , Jobthai , จัดหางานและสถานศึกษา 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. Update Manpower ทุกๆ สัปดาห์ 5. นำเสนออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสรรหา 6. ติดต่อเจรจากับบริษัทจัดหาคนภายนอก 7. ควบคุมและตรวจสอบการคัดเลือกใบสมัคร 8. ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้น 9. ดำเนินการสัมภาษณ์ 10. คัดเลือกผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด 11. ตรวจสอบประวัติ , นำเสนอ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
· Direct and coordinate company sales and marketing functions. · Direct and oversee the company marketing function to identify and develop new customers for products and services. · Research and develop strategies and plans which identify marketing opportunities, direct marketing, and new project development. · Analyze and evaluate the effectiveness of sales, methods, costs, and results. · Develop and manage sales and marketing budgets, and oversee the development and management of internal
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities ) - จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และ บันทึกข้อมูลลงในระบบบัญชีของบริษัท ให้ทันตามรอบการจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ 1. จัดทำเอกสารตั้งเจ้าหนี้ (AP) ผ่านใบสั่งซื้อ (Purchese Oder) 1.1 ตั้งหนี้-เจ้าหนี้การค้า วัตถุดิบ 1.2 ตั้งหนี้-เจ้าหนี้ Maker 1.3 ตั้งหนี้-เจ้าหนื้อื่นๆ 2. จัดทำเอกสารตั้งเจ้าหนี้ (AP) ไม่ผ่านใบสั่งซื้อ (Purchese Oder) 2.1 ตั้งหนี้-ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน 2.2 ตั้งหนี้-ค่าสาธารณูปโภค 2.3 ตั้งหนี้-อื่นๆ ตามค่าใช้จ่าย - จัดเก็บต้นฉบ
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1. ถ่ายภาพนิ่ง และ VDO กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 2. จัดทำสื่อลงช่องทาง Digital Signage, POS ภายในองค์กร และ สื่อภายนอกองค์กร 3. ถ่าย VDO และตัดต่อ เพื่อลง Platform Website, FB, IG, TikTok 4. ถ่ายภาพสินค้าแบบ Lifestyle สำหรับขึ้นช่องทางขาย Offline, Online 5. ถ่ายภาพ Packshot Product สำหรับขึ้นช่องทางขาย Offline, Online 6. รีทัชรูปสินค้าสำหรับขึ้นช่องทางขาย Offline , Online
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.ทำการจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตาม Location 2.เติมสินค้าขายดีให้พร้อมขาย 3.ทำการ Relocation ให้ถูกต้องและจัดหมวดหมู่ 4.เช็คสต้อคสินค้าให้ถูกต้อง
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
1.คีย์ประวัติพนักงานเข้าใหม่ , คีย์พนักงานลาออก 2.คีย์ใบลาพนักงาน และใบลืมบันทึกเวลาทำงาน 3.คำนวณและตรวจสอบและคีย์โอทีพนักงาน 4.เงินเดือนพนักงาน 5.สลิปเงินเดือน 6.ภงด.1 ประจำเดือน 7.ภงด.1ก ประจำปี 8.50 ทวิ, ภงด.91 9.ยื่นภาษีทาง Internet ให้พนักงาน 10.แจ้งส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11.แจ้งเข้า - ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.แจ้งนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน 13.รายงานสถิติสายประจำสัปดาห์ 14.รายงานการบันทึกเวลาผิดปกติประจำงวดเงินเดือน 15.รายงานสถิติ ขาด ลา มาสาย ประจำเดื
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.