เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (โรงงาน จ.กาญจนบุรี)
1 ดูแลเกี่ยวกับคลังสินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าแช่เย็น คลังพัสดุช่าง คลังพัสดุบรรจุภัณฑ์ และคลัง stock สารเคมี 2 วางแผนและบริหารงาน ควบคุมการดำเนินการ รับสินค้า เข้า จัดสินค้า จ่ายสินค้า บรรจุสินค้าและกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 3. วางแผนงานตามนโยบายองค์กร 4. วางแผนการรับ-การจัดเก็บและจ่ายสินค้า และควบคุมความถูกต้อง ของสต๊อกสินค้าประจำวัน 5. วางแผนและควบคุมเรื่องการอัตรากำลังคน 6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการโรงงานเชือดสุกร (ชลบุรี)
1.บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการชำแหละสุกร ชิ้นส่วนสุกร ให้เป็นตามมาตรฐาน 2.บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำแหละสุกร 3.บริหารจัดการเครื่องจักรและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้งานในงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอให้ทางผู้บริหารฯ 4.บริหารจัดการ วางแผนการผลิตและชำแหละสุกร ให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิต และตอบสนองต่อสาขาและลูกค้าของบริษัทฯ 5.บริหารจัดการยอดจำหน่ายชิ้นส่วนสุกร และต้นทุนการชำแหละสุกร จัดทำรายงานและสรุปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนำเสนอให้ทางผู้บริหารฯ 6.พัฒนาประส
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตโรงงานไก่ปรุงสุก
- ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่กำหนด - บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสมกับกำลังการผลิต - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหรือป้องกัน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 18,000-20,000
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)
1จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น invoice ,packing list ฯลฯ 2 ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่นกรมปศุสัตว์ เพื่อขอใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก 3 ประสานงาน Shipping เพื่อจัดทำเอกสารเพื่อเดินพิธีการ และฟอร์มต่างๆในการส่งออก และอื่นๆ 4 งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (สาขาบางแค)
1. ติดต่อประสานงานการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไปยังโรงงาน และตามเอกสารใบสั่งซื้อตามออเดอร์การสั่งซื้อให้เป็นไปตามยอดที่ได้รับ เพื่อเตรียมสินค้าส่งต่อไปยังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด 2. รวบรวมประมาณการขายรายเดือนจากทีมขาย 3. จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน รวมไปถึงการติดตามภาระหนี้สินจากลูกค้า (ออกอินวอย ,ออกออเดอร์ ,คีย์ออเดอร์ )
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000-15,000 บาท
21 มิถุนายน 2562
ช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม (จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดกาญจนบุรี)
- ซ่อมแซม งานซ่อมสร้าง ดูแลระบบไฟฟ้า ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย - ดูและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในฟาร์ม - ดูและระบบ Evap cooling Pad ดูแลระบบโรงเรือน
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่เอกสารควบคุมคุณภาพ
- งานธุรการของห้องปฏิบัติการ - ดูแลการจัดการตัวอย่างทดสอบ ออกรายงานผลการทดสอบ และงานธุรการทั่วไป
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ (สุพรรณบุรี)
- รายงานผลการดำเนินแผนการโครงการเพิ่มผลผลิตต่างๆ - การจัดทำข้อมูลเวลาและความสูญเสียต่างๆ - งานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและการควบคุม - งานด้านการออกแบบระบบและวิธีการทำงาน - ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิถุนายน 2562
หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ (โรงงาน จ.กาญจนบุรี)
- ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ - ตรวจเช็คความสะอาดของอุปกรณ์ พื้นที่การผลิตและปฏิบัติตาม GMP , HACCP และระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด - แก้ไขปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - รับนโยบายและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ มอบหมายงานให้
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
สัตวบาลส่งเสริม/สัตวบาลประจำฟาร์ม (สุกรขุน/สุกรพันธุ์)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกร - มอบหมายงาน และให้ความรู้ในการผลิตตามนโยบายยของบริษัทฯ - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ - ควบคุมการจัดการภายในโรงเรือน - ทำหน้าที่วางแผนงานด้านการผลิตร่วมกับผู้จัดการฟาร์ม
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 มิถุนายน 2562
หัวหน้าหน่วยผลิตสินค้า (กาญจนบุรี )
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมดูแลกระบวน การผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชา 4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
สัตวบาลฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์
- วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ - ดูแลควบคุมคนงานที่รับผิดชอบ - ควบคุมกระบวนการผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์ใ - ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อลดต้นทุนการผลิต
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 มิถุนายน 2562
ด้านบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ 4 อัตรา ประจำโรงงานชำแหละสุกร ชลบุรี 1 อัตรา
ตำแหน่งงาน 1.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ชิ้นส่วนสุกร) สนญ. 2.เจ้าหน้าที่บัญชีสำคัญจ่าย (ชิ้นส่วนสุกร) สนญ. 3.เจ้าหน้าที่บัญชีสำคัญจ่าย (สุกรขุน) สนญ. 4.เจ้าหน้าที่บัญชี (แฟ้มสุกรขุน) สนญ. 5.เจ้าหน้าที่บัญชีสำคัญรับ (ชิ้นส่วนสุกร) ประจำโรงงานชำแหละสุกร ชลบุรี 1 อัตรา
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
21 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การดูแลรักษาเครื่องจักรโรงงานชำแหละไก่ เพื่อให้มั่นใจในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตและคุณภาพตามที่บริษัทและคู่ค้าต้องการ ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาบางแค , สาขาบางใหญ่ , สาขาปู่เจ้าสมิงพราย)
ขายชิ้นส่วนไก่ ชิ้นส่วนสุกร ไส้กรอก ไก่ยอ หมูยอ และอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่)
1. สรรหาว่าจ้างผู้สมัครที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานกับบริษัท 2. ดูแล ให้คำปรึกษา พนักงาน 3. ดำเนินการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล 4. รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ผลตอบแทน และเงินเดือน
- จัดทำเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน - ตรวจสอบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน - จัดทำ Report การขาด ลา มาสายของพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปี - จัดทำข้อมูลการยื่นภาษี
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
21 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560