เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
1.หน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้การค้า,ตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบบัญชีและวางบิล 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้และใบสำคัญรับลูกหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53 พร้อมส่งสรรพากร 3.จัดทำบัญชีต้นทุน ตรวจสอบการสั่งซื้อ กระทบยอดขาย 4.จัดทำ Cash flow ดูแลในส่วนการเงินของบริษัททั้งหมด รายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องส่วนของการเงิน 5.ปิดงบการเงินประจำเดือน ครึ่งปี ประจำปี 6.สรุปและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน 7.สรุปและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภงด.3,53 ปร
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
- ตรวจรับสินค้าที่ Suppler มาจัดส่งให้ พร้อมทั้งออกเอกสารรับสินค้าในระบบ Mac5 - ออกเอกสารใบแจ้งผลิตส่งให้ทางฝ่ายผลิต - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของระบบ GMP - ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน GMP - สามารถสรุปรายงานการผลิตเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้ - วางแผนกำลังคน และบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
-ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน -ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -ควบคุม ดูแลวัสดุ- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และในสำนักงานต่าง ๆให้เกิดประสิทธิภาพ -หน้าท
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
- รับเอกสาร Invoice และใบขนสินค้าจากทางฝ่ายขาย - จัดสินค้าขึ้นรถขนส่งตามรายละเอียดในเอกสารใบขนสินค้า - ขับรถขนส่งส่งสินค้าให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้โดยรวม 18000++ ขึ้นไป (มีค่าเที่ยว และค่าใบขับขี่ประเภท2)
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ผู้แทนขายฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เช่นการรับ Order เอกสารบิลต่างๆ - จัดทำเอกสารใบรับผลิต - ออกเอกสาร Invoice ขายสินค้าในแต่ละวัน - ทำการตัด Stock สินค้าที่ขายในแต่ละวันในระบบ Mac5 - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ผุ้แทนขาย และฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เช่น การรับ Order, เอกสารบิลต่างๆ, การจัดทำแผน การติดต่อรถจัดส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์การผลิตให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน GMP 3.สรุปรายงานการผลิตนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในแต่ละสัปดาห์ 4.สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าเพื่อจะได้ผลิตให้ตรงตามเป้าหมาย 5.สามารถควบคุมและปรับตั้งถังผสม เครื่องบรรจุ หัวปั่นโฮโม เครื่องพิมพ์วันที่้อิงเจสร์ 6.ให้คำปรึกษา และแนะนำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 7.วางแผนกำลังคน และบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
1.จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน คีย์รายได้-รายการหัก ของพนักงานแต่ละเดือน คีย์โอนย้ายพนักงาน/ปรับเงินเดือน 2.จัดทำ Report สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 3.สรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานใหม่ 4.อบรม วางแผนปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รับผิดชอบอธิบายส่วนหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับบริษัท สวัสดิการของบริษัท 5.สามารถควบคุมสอดส่องพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้อย่างเคร่งครัด 6.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบอยู่เสมอ 7.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพั
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
-ควบคุมและปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางตามมาตรฐาน -ควบคุมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ ตาม ระบบ GMP
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
1.รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ให้สำเร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่คุณภาพยังคงเดิม 3.ควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเกิดคุณภาพสูงสุด 4.สำรวจวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าในการขยายการตลาด 5.จัดเก็บรายละเอียดวัตถุดิบ/สรุปผล 6.ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน อย. กำหนด 7.ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด 8.ส
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
- บริหารจัดการควบคุมคลังสินค้าและจัดเตรียมสินค้า คลังวัตถุดิบ คลังสำเร็จรูป - ควบคุมด้านการเบิกจ่าย การจัดเก็บและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ - จัดการสร้าง Layout คลังสินค้าและพื้นที่วางสินค้า ควบคุมสต๊อก อย่างมีระเบียบ - จัดการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ ในคลังสินค้าทุกชิ้นให้มีตัวระบุบ่งชี้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย - บริหารควบคุมดูแลคลังสินค้า คลังวัถตุดิบในการควบคุมการตรวจรับเข้าวัตถุดิบให้เป็นไปตาม Incoming production specs - ดูแลบริหารทีมงาน และสาม
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
1. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางจุลชีววิทยา 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบ growth promotion test และ sterility test ของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 3. ควบคุมกำกับดูแลการทดสอบ Challenge Test 4. ควบคุมดูแล Swat Test 5. ควบคุมการตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตและบริเวณผลิต
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์การผลิตให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน GMP 3. สรุปรายงานการผลิตนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในแต่ละสัปดาห์ 4. สามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าเพื่อจะได้ผลิตให้ตรงตามเป้าหมาย 5. สามารถควบคุมและปรับตั้งถังผสม เครื่องบรรจุ หัวปั่นโฮโม เครื่องพิมพ์วันที่้อิงเจสร์ 6. ให้คำปรึกษา และแนะนำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 7. วางแผนกำลังคน และบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 8. ร่ว
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 24 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562