ประกาศรับสมัครงาน บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
ดูแล บริหารบ้านพักคนงาน ตามโครงการต่างๆ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
- วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา - จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งทำแผนเร่งรัดงานผู้รับเหมา - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน - จัดทำต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ - ศึกษาระบบควบคุมงบประมาณโครงการและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบ - ศึกษาวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง - ควบคุมต้นทุนตามแผนงาน(Shop Drawing Schedule) ที่กำหนดไว้ - จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
- รอบคอบ อดทน หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถวางแผนงานก่อสร้างและประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี จนบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ - สามารถสร้างทีมงานและผู้รับเหมาช่วงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - อบรม จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 60,000
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
1. บริหารกำกับดูแลระบบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง และควบคุม ติดตาม ตรวจสอบงานความปลอดภัยฯ ของการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยฯ 3. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยฯ 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
• จัดทำแผนงาน,งบประมาณก่อสร้างและแผนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ,จัดหาผู้รับเหมา,เครื่องจักร โครงการก่อสร้างอาคารสูง • บริหารงานก่อสร้าง,ควบคุมบุคลากร,ดูแลและแนะนำ,อบรมทีมงานให้เกิดความชำนาญและสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด • ติดตาม,ตรวจสอบ,ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุงแก้ไขโครงการ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
-ดูแลงานก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรม -ถอดปริมาณราคางานสถาปัตยกรรม -ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
- ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารสูง - เขียนแบบและแก้ไขแบบงานก่อสร้าง - ประมาณราคาวัสดุ - ใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
-บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
1. ควบคุม ดูแล ระบบแอร์ชิลเลอร์ในอาคารสูง, ระบบ Fire Pump และระบบเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานตามหลักวิศวกรรม 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้อง ,ดูแลโครงงานต่างๆ ของอาคาร 3. พิจารณาตรวจสอบแบบแปลน, อุปกรณ์ , เอกสารต่างๆ ของผู้รับเหมา หรือหน่วยงานต่างๆ 4.สามาถออกแบบ ถอดแบบงานระบบได้ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้างาน 5.ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมของอาคารชุดให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคง ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิชา ช่างตามมาต
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
- จัดทำเงินเดือน ด้วยโปรแกรม E-Business - ดูแลบริหารจัดการบุคคลากร - สรรหา-ว่าจ้าง พนักงานใหม่ - แรงงานต่างด้าว - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.(ผ่านทดลองงาน ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
1. สรรหาและว่าจ้างพนักงานภายในบริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด 2. นัดหมายผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์ 3. จัดทำสัญญาจ้างงาน การปฐมนิเทศเบื้องต้นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 4. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/ประเมิน KPI ประเมินความสามารถ( Competency ) 5. งานแรงงานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.(ผ่านทดลองงาน ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
- ตรวจเช็คของและทำใบรับ ใบเบิก สรุปยอดประจำเดือน - จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ รวมทั้งการชี้บ่งวัสดุ-อุปกรณ์บริเวณชั้นเก็บให้มีความเรียบร้อย - ดูแลและควบคุมวัสดุ-อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและ ตรวจตามคุณสมบัติ - จัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน - สามารถทำงานที่ไซต์งานได้ ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.(ผ่านทดลองงาน ทำงานเ
บริษัท วรวิสิฎฐ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.