- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน สนับสนุนการทำงานผู้บังคับบัญชากับบุคคลอื่นๆทั้งในและนอกองค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย - จัดเตรียมและสรุปข้อมูลต่างๆ , จัดเก็บเอกสารต่างๆ , ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสารต่างๆ - วางแผนการติดต่อนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย การเดินทาง การประชุม และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปและรายงานผลการประชุม จัดทำและเก็บรักษา
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- วางแผน Cash flow และควบคุม การประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้และประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะจ่ายออกในแต่ละ สัปดาห์ , เดือน - ตรวจสอบรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงค้าง และ ลูกหนี้ติดปัญหาในแต่ละวัน - ตรวจสอบและควบคุม การบันทึกรายละเอียดการออกเช็ค การจัดทำเช็คกับชุดใบสำคัญจ่าย , ใบขอทำเช็ค การจ่ายเช็ค/ เงินสดตามใบขอทำเช็ค ตรวจสอบการจ่ายโอนหัวตันพนักงานเรือ ตรวจสอบรายการเงินสดย่อย - ตรวจสอบเอกสารสั่งจ่ายเจ้าหนี้ - ตรวจสอบและควบคุมติดตามการกระทบยอดเงินที่เข้าและออก จากบัญชีให้ถูกต้อ
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- ติดตามสถานะ GPS รถบรรทุก/แบคโฮ ประจำวัน - รายงานการปฏฺบัติงานประจำวัน พจส. - ตรวจสอบยางรถยนต์ วิธีการควบคุม และติดตาม
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- ประสานงานกับผู้ร้องขอ / ผู้ใช้งาน เพื่อสรุปข้อมูลคุณสมบัติสินค้าที่ต้องการ - ค้นหาและกำหนดผู้ขายรายใหม่ / พันธมิตรคู่ค้า - ประสานงานเพื่อขอใบเสนอราคา เพื่อทำการเปรียบเทียบและตรวจสอบเงื่อนไข - ตรวจสอบทะเบียนผู้ขาย เปรียบเทียบและคัดเลือกผู้ขาย - ประสานงานในการจัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างตามอำนาจหน้าที่ - รวบรวม จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า - ประสานงานยืนยันการสั่งซื้อกับผู้ขาย - ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- วางแผน Cash flow และควบคุม การประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้และประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะจ่ายออกในแต่ละ สัปดาห์ , เดือน - ตรวจสอบรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงค้าง และ ลูกหนี้ติดปัญหาในแต่ละวัน - ตรวจสอบและควบคุม การบันทึกรายละเอียดการออกเช็ค การจัดทำเช็คกับชุดใบสำคัญจ่าย , ใบขอทำเช็ค การจ่ายเช็ค/ เงินสดตามใบขอทำเช็ค ตรวจสอบการจ่ายโอนหัวตันพนักงานเรือ ตรวจสอบรายการเงินสดย่อย - ตรวจสอบเอกสารสั่งจ่ายเจ้าหนี้ - ตรวจสอบและควบคุมติดตามการกระทบยอดเงินที่เข้าและออก จากบัญชีให้ถูกต้อ
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. งานด้านนิติกรรมสัญญา ร่างสัญญา ตรวจสอบ แก้ไขสัญญาทางกฏหมาย 2. ควบคุมเอกสารทางกฏหมายของบริษัทให้เป็นไปตามระบบ 3. งานแปลเอกสารด้านกฏหมาย
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- วางแผนการทำงานของโฟลทติ้งเครน ตามตารางงาน - ประสานงาน ควบคุมการดำเนินงาน ตรวจสอบความพร้อม ( พนักงานเรือ (เรือลาก เรือลำเลียง)/ทุ่น/สตีวีโดว์/แบคโฮ) - ประสานงานกับลูกค้ เอเย่นต์ และ เซอร์เวย์ และที่เกี่ยวข้อง - จัดทำใบรายการสั่งน้ำมัน / วัสดุสิ้นเปลือง - รับรายการแจ้งซ่อมประสานงานเรื่องซ่อมบำรุงทุ่น
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ร่วมจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร เพื่อโอนถ่ายและสร้างการเรียนรู้ - ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา - ตรวจสอบความจำเป็นในการร้องขอฝึกอบรมและพัฒนานอกแผน - ประสานจัดเตรียมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา - อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาตามแผน (ทั้งภายในและภายนอก) - ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมและพัฒนา - สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (กลุ่มศักยภาพ) - ประสานงานในการเคลียร์ค่า
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 19 ม.ค. 2564
- รับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ข้อมูลใบ PR - ดำเนินการ/ควบคุม/ติดตาม รายการจัดซื้อ ใบเสนอราคา เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง - กำหนด ควบคุม ติดตาม อายุการใช้งานของทรัพย์สิน / อะไหล่ / อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง - สรรหาสินค้า/อะไหล่ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเท่าเดิมเพื่อลดต้นทุน - วิเคราะห์/ประเมินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง รายการสินค้า ให้ตรงกับความต้องการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง - ควบคุม ตรวจสอบ การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผน - ค
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- วางแผนและควบคุมการจัดซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันตามแผน - ควบคุม/ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่กำหนด - วิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ - เจรจาต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัท - วางแผน ประเมินผู้ขายรายเก่า และ รายใหม่ และ พัฒนาต่อยอดศักยภาพคู่ค้า - จัดหาผู้ขายรายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำทะเบียนผู้ขาย, ผู้ให้บริการ หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - วางแ
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
- กำหนดแผนงบประมาณการจัดซื้อ-จัดจ้าง - กำหนดมาตรฐาน/ควบคุม/ดำเนินการ/ประเมิน การประมูลงาน - กำหนดมาตรฐาน การเบิก-จ่ายสินค้าคงคลัง - สรรหาเครื่องมือ เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพงานจัดซื้อ-จัดจ้าง - วางแผนร่วมกับผู้ใช้บริการเพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน - ควบคุมกระบวนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้า วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เเละควบคุมปริมาณสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการจัดทำใบขออนุมัติสั่งซื้อ (P/O)
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.