เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.วางแผนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 2.ทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3.จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ด่วนมาก)
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้รับรองลูกค้าให้เพียงพอ 5.ดูแลเรืองห้องพักให้พร้อมใช้งาน 6.สำรองห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าที่จองห้องล่วงหน้า 7.ประสานกับงาน แม่บ้าน ช่างซ่อม เพื่อเตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งาน 8.ตรวจสอบทรัพย์สิน ก่อน-หลัง ลูกค้า Check in-out 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
Call Center
รับสายผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรถ Taxi หมายเลข 1681 เพื่อสอบถามรายละเอียดของเส้นทางในการ ประสานงานกับรถแท็กซี่เพื่อให้ลูกค้าได้รถตามกำหนดเวลาของผู้โดยสารและติดต่อประสานงานองค์กรต่างๆ ภายนอก (ทำงานเป็นกะ 1 เดือนจะเปลี่ยนกะ 1 ครั้ง ทำงาน 5วัน หยุด 1 วัน) M. 06.00-15.00 A 12.00-21.00 N 21.00-06.00
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000 +เบี้ยขยัน
แม่บ้าน อพาร์ทเม้น A18
1.ทำความสะอาดส่วนกลางของอพาร์ทเม้นท์ 2.ทำความอะอาดห้องของลูกค้ารายวัน 3.จัดเตรียมห้องให้พร้อมใช้งานก่อนลูกค้าจะเข้าพัก 4.เช็คอึปกรณ์ก่อนและหลังลูกค้าเข้าพัก 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Stock Audit
1.ตรวจสอบทรัพย์สินอาคาร และสรุปการตรวจนับ 2.ตรวจสอบเอกสาร ต่างๆ ของบริษัท เช่น ใบส่งของ,รับของ,PO 3.ทำReportของการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละ Warehouse 4.ชี้แจงปัญหาและแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ Stock 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการนับ Stock 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Admin
1.ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับศูนย์ call cenetr 2.จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
1.ดูแลความเรียบร้อยอาคารให้พร้อมใช้งาน 2.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้กลับมาใช้ได้ 4.ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ และ ซ่อมบำรุงเบื่องต้น 5.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงินเบื้องต้น - ตรวจสอบและติดตามสต๊อค - ปิดและนำส่ง ภงด 13,ภงด 53, ภพ 30 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
IT Manager
1.กำหนดรายละเอียดและควบคุมงบประมาณ รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงานของฝ่าย 2.วิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำแนวทางแก้ไขเสนอต่อผู้บริหาร 3.กำหนดมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในบริษัททั้งหมด 4.สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่าย 5ควบคุมการเบิกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานนั้น 6.วางแผนและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้ 7.คิดค้นวิธีต่างและนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่บริษัท 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draft Man)
1. ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์และแบบงานระบบ 2. เขียนแบบขอยื่นอนุญาติ เช่น ผังสาธารณูปโภค ผังค่าพิกัดแบ่งแปลง เป็นต้น 3. ออกแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายก่อสร้าง เช่น โครงสร้างฐานราก ผังค่าพิกัด ผังขอบเขตที่ดิน ของตึกและอาคาร 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
หัวหน้าบัญชี/สมุห์บัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำและดูแล ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆนำเสนอผู้บังคับบัญชา - จำทำรายละเอียดประกอบการเงิน - สามารถวางระบบบัญชี เช่น การกำหนดผังบัญชี เป็นต้น - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Site Engineer
1.เขียนแบบ Autocad และ 3D การส่วนของโครงสร้างอาคาร 2.ทำ Shop Drawing งานโครงสร้างและสถาปัตย์ 3.จัดทำแบบ As Build Drawing ทั้งหมดของโครงการ 4.สามารถอ่านแบบ และเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้างได้เป็นอย่างดี 5.สามารถถอดราคาได้ 6.ดูและตรวจสอบการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ 7.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาจ้าง)
1. ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามแบบ 2. จัดเก็บสินค้าที่ประกอบเสร็จเพื่อให้พร้อมส่งต่อ 3. ตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆ หลังการประกอบชิ้นส่วน 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานร้านกาแฟ (ประจำสาขา งามวงศ์วาน)
1.ดูแลเรื่องเครื่องดื่ม ต่างๆในร้าน 2.เป็นผู้ช่วยพนักงานชงกาแฟ 3.ต้อนรับลูกค้า และให้บริการต่างๆ ภายในร้าน 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9000-12000
Barista สาขางามวงศ์วาน
1.บริการด้านเครื่องดื่มให้กับลูกค้า 2.ดูแลเงินสดและเงินยอดขาย 3.ตรวจสอบและดูแลยอดขายประจำวัน 4.ดูแล Stock สินค้า เพื่อให้เพียงพอการการบริการ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่งงาน   เงินเดือน : 12000-20000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560