ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
- จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ทั้งประชุมประจำเดือนและประชุมย่อยต่างๆ - รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหารลงนาม - นัดหมาย เจรจา ประสานงาน เพื่อนัดพบ พูดคุย หรือเจรจาต่างๆ - สนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารตามมอบหมาย อาทิ โต้ตอบอีเมล์ สนันสนุนงานด้านเอกสาร การจัดหาข้อมูลและอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับฝ่ายบริหาร - ดูแลและประสานงานต่ออายุเอกสารสำคัญต่างๆ ของส่วนกลาง - ปฎิบัติหน้าที่่เป็นผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นครั้งคราว
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-ตรวจสอบเอกสาร รับ - จ่าย วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, สินค้าสำเร็จรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (AP/AR) -ตรวจสอบเอกสาร รับ - จ่าย ค่าใช้จ่ายของโรงงาน / บันทึกบัญชี / นำส่งเอกสารเข้าส่วนกลาง -ตรวจสอบ, ตรวจนับรายการสินค้าคงเหลือ และรายงานการตรวจนับร่วมกับหน่วยงานคลัง -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
วางแผนการขายในช่องทาง และ เขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
งานด้านสัตวบาลควบคุมฟาร์ม
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ติดต่อและประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศและดูแลลูกค้าต่างประเทศ และ Support เอกสารต่างๆภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online / Social media / Offline เพื่อสร้างยอดขาย โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สินค้า และ บริการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ บนสื่ออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ - เขียน Content สื่อสารการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ - ติดตามแนวโน้มใหม่ในตลาดดิจิตอล. ประเมินเทคโนโลยีใหม่ เพื่อใช้ให้เหมาะสมในการพัฒนาตลาด - ประสานงานกับทีมออกแบบ และ ซับพลายเออร์ - วางแผนและจัดทำงบประมาณกา
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. จัดการงานเอกสารต่างๆ ประสานงานระหว่าแผนกในโรงงาน และสำนักงานส่วนกลาง 2. รับ Order / จัดการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในระบบโปรแกรมและจัดเก็บแฟ้มทะเบียนลูกค้า 3. จัดทำ Sale Report และกระบวนการ Order ตามระเบียบปฏิบัติงานด้านการขาย และประสานงานการขายจนถึงกระบวนการสินค้าถึงมือลูกค้า / ประเมินความพึงพอใจลูกค้า 4. ติดต่อประสารงานภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ดูกแลเงินสดย่อยโรงงาน / เงินทดรองจ่าย 2. รับวางบิล / ตรวจสอบเอกสารการรับ - จ่าย ร่วมกับฝ่ายบัญชีเพื่อรวบรวมจัดเก็บ และนำส่งให้ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการต่อ (PV / RV) 3. ดูแลการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือนของโรงงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของโรงงานให้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 4. บันทึกรายการ รับ - จ่าย ในระบบบัญชีให้ถูกต้อง / จัดเก็บเอกสาร / ใบเสร็จรับเงิน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 15,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ, การส่งมอบงานทันตามเวลา), ประมาณการยอดการผลิตร่วมกับผู้จัดการ, วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต, จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมราะสมกับการผลิต, ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมร่วมกับผู้จัดการ, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต, กำกับดูแลพนักงานและการทำงานของพนักงานให้เป้นไปตามแผนการผลิต, ติดตามและประเมินผลการพัฒนาของพนักงาน. ติดต่อดประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง, สรุปผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบร่วมกับผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ, ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขาย, จัดหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข, ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ( PR-PO ) ในระบบ Oracle, ประสานงานและติดตามผลการส่งมอลสินค้าจากผู้ขาย, ประสานงานติดตามกับผู้ขาย กรณีสินค้ามีปัญหา หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข, ทำงานงานสรุปผลการประเมินผู้ขายประจำปี
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 หรือตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ 4. รักษาความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด 5. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย, กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของฝ่าย และบริษัทอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วน
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.